O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 377 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. 377

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus reikalų ministerija (1918-11-11–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdyje nutarė įsteigti Vidaus reikalų ministeriją.1Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, vidaus reikalų ministru paskirtas V. Stašinskas.

Vidaus reikalų ministerijos veiklą reglamentavo Lietuvos valstybės įstatymai.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu Nr. 759 buvo paskirtas laikinai einąs pareigas vidaus reikalų ministras.2

Vidaus reikalų ministerija veiklą baigė 1940-08-26.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidaus reikalų ministerija buvo vykdomosios valdžios institucija, kuri tvarkė Lietuvos vidaus reikalus, palaikė viešąją tvarką, rūpinosi piliečių ramybės ir saugumo reikalais. Vidaus reikalų ministerija organizavo ir kontroliavo valstybės sienų apsaugą, viešosios ir saugumo policijos, apskričių viršininkų, savivaldybių veiklą, jos žinioje buvo sveikatos apsauga, statybų planavimas ir priežiūra, socialinis draudimas ir globa, viešieji darbai ir kiti vidaus reikalai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

LCVA apskaitos dokumentuose 1949 m. įrašyti Vidaus reikalų ministerijos fondo 3 apyrašai, 4481 apskaitos vienetas ir 11639 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vidaus reikalų ministerijos fondo 834 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1, Nr. 2.

1952 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus buvo sudaryti 9 apyrašai, į kuriuos įrašyta 6348 bylos, atrinkta naikinti 1673 saugojimo vienetai ir 80 kg pabirų dokumentų.

1952-12-23 fonde buvo 13 apyrašų, 11663 apskaitos vienetai (duomenys sename fondo lape nesutampa su perrašyto fondo lapo duomenimis).

1958 m. fondas buvo pertvarkytas: patikslinta fondo bylų priklausomybė – į Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento fondą Nr. 394 iškelti apyrašai: Nr. 15 – 488, Nr. 16 – 514, Nr. 17 –5833 saugojimo vienetai.

1958 m. fonde buvo 10 apyrašų, 2874 apskaitos vienetai.

1961–1963 m., 1965–1969 m. papildomai įrašyta 640 apskaitos vienetų.

1964-12-16 archyvas iš Lietuvos TSR istorijos-revoliucijos muziejaus perėmė Vidaus reikalų ministerijos fondo 4 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 10.

1973-10-30 archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vidaus reikalų ministerijos fondo 20 bylų, iš kurių 15 buvo papildomai įrašytos į fondo apyrašus: Nr. 1 – 7, Nr. 8 – 3, Nr. 10 – 4, Nr. 11 – 1, o 5 bylos įrašytos į fondus Nr. 394 ir Nr. 1367.

1979–2003 m. papildomai į apyrašus įrašytas 531 apskaitos vienetas.

1979–1984 m. nurašytas ir išbrauktas iš apskaitos 151 apskaitos vienetas.

Apyrašuose Nr. 9 ir Nr. 10 įrašytos bylos kataloguotos teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. 377 yra 10 apyrašų, 3912 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų, lotynų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys. Yra pastatų ir asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, piliečių apsaugos departamento direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, ministerijos personalo, apskričių gydytojų ir ligoninių vedėjų, policijos tarnautojų ir policininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: įsakymų bylos pagal chronologiją, darbuotojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 714 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kanceliarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ir kitų ministerijų rengti įstatymų projektai, Ministrų Kabineto nutarimai, vidaus reikalų ministro, departamentų direktorių, Klaipėdos krašto gubernatoriaus, policijos viršininkų, apskričių viršininkų įsakymai ir aplinkraščiai veiklos klausimais, tarnautojųapdovanojimo ordinais ir medaliais dokumentai, asmenų nekilnojamojo turto įgijimo Lietuvoje dokumentai, susirašinėjimo lietuvių emigracijos, stipendijų studentams skyrimo, aukų rinkimo ir kt. klausimais dokumentai, statistinės žinios apie infekcines ligas, tarnautojų įgaliojimai, liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Kanceliarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti įstatymų ir taisyklių projektai, Ministrų Kabineto nutarimai, vidaus reikalų ministro, departamentų direktorių, geležinkelių policijos viršininko, apskričių viršininkų įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos, Atstatymo tarybos, Apskričių statybos komisijos posėdžių protokolai, apskričių darbo inspektorių, statybos technikų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo tremtinių grąžinimo, tranzitinių vizų per Lietuvą išdavimo, pilietybės suteikimo, tarnautojų apdovanojimo ordinais ir medaliais, darbininkams atlyginimų mažinimo, tarnautojams pensijų ir pašalpų, studentams stipendijų skyrimo ir kt. klausimais dokumentai, statistinės žinios apie pramonės įmones, bedarbius, atliktus statybų darbus, Lietuvoje ir ministerijoje tarnaujančius svetimšalius,ministerijos tarnautojų, policijos mokyklos mokinių sąrašai, piliečių prašymai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 336 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m., 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Ministrų Kabineto, Vyriausios butų sekvestro komisijos nutarimai, ministro, atstatymo komisaro ir vyriausio technikos inspektoriaus įsakymai, susirašinėjimo ginklų, transporto priemonių, policininkų uniformų užsakymo, kovos su infekcinėmis ligomis finansavimo ir kitais finansų ir ūkio klausimais dokumentai, ūkio skyriaus veiklos, apskričių viršininkų ir policijos nuovadų transporto priemonių patikrinimo aktai, ministerijos tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą..

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 213 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Kanceliarijos ir Lietuvos atstatymo komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti

Kanceliarijos: įstatymų ir įstatų projektai, Ministrų Kabineto nutarimai, ministro, Klaipėdos krašto gubernatoriaus, pasienio policijos vado, apskričių viršininkų įsakymai, aplinkraščiai ir instrukcijos, parapijinių komitetų, miestelių ir apylinkių gyventojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo rinkimų į Seimą, Lietuvos pilietybės suteikimo arba atėmimo, religinių įstaigų ir organizacijų veiklos, dvasininkų skyrimo ir kitais klausimais dokumentai, ministerijos ir policijos tarnautojų, taupomosios-skolinamosios kasos narių sąrašai, iš Vokietijos okupuotų teritorijų atvykusių asmenų anketos, tarnautojų asmens liudijimai, pažymėjimai.

Lietuvos atstatymo komisariatas: Lietuvos atstatymo įstatymo projektas, statybos įstatai ir kiti tvarkomieji dokumentai, komisariato veiklos ataskaita, statistinės žinios ir pranešimai apie karo metu sunaikintus pastatus, statybos bei atstatymo darbus, susirašinėjimo senų namų griovimo, sklypų, statybinių medžiagų skyrimo, leidimų išdavimo pramonės įmonių, fabrikų, mokyklų, gyvenamųjų namų statybai, kadrų ir kitais klausimais dokumentai, statybos technikų 1921 m. konferencijos dokumentai, tarnautojų ir statybos technikų sąrašai, asmens liudijimai, specialistų prašymai priimti į darbą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją kuri griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 369 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Statybos ir sauskelių inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos atstatymo komisariato statutas, valstybės trobesių priežiūros taisyklės, apskričių atstatymo komisijų posėdžių protokolai, komisariato, statybos inspekcijos ir apskričių statybos technikų veiklos ataskaitos, pramonės įmonių, valstybinių pastatų apžiūros aktai, žinios apie apskričių ir miestų statybos inžinierių veiklą, statistinės žinios apie privačių namų statybą, susirašinėjimo trobesių griovimo ir statybos, statybinių medžiagų skyrimo, finansavimo, kadrų klausimais dokumentai, gyventojų prašymai dėl statybų leidimo išdavimo, trobesių nugriovimo atidėjimo ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 279 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra pastatų nuotraukų.

 

Bendrųjų reikalų direkcijos ir Tikybų departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti:

Bendrųjų reikalų direkcija: ministro įsakymai ir kiti tvarkomieji dokumentai,ministerijos tarybos posėdžių protokolai, ministerijos vidaus struktūros aprašymas, direkcijos veiklos ataskaitos, pranešimai apie padėtį, gyventojų skaičių apskrityse, gydytojų paskyrimus, dokumentai apie Klaipėdos krašto vokiečių organizacijų veiklą, Tautos šventei rengti komisijos dokumentai, susirašinėjimo Gardino soboro perdavimo stačiatikiams, vokiečių karių kapų priežiūros, mokesčių, tarnautojų algų klausimais dokumentai, apskričių viršininkų ir tarnautojų algų lapai, leidimai asmenims įvažiuoti į Lietuvą.

Tikybų departamentas: metrikams vesti, švenčių, evangelikų-liuteronų bažnyčios įstatymų projektai ir jų rengimo dokumentai, statistinės žinios apie religines bendruomenes, tikinčiuosius, dvasininkus, maldos namus, dokumentai apie Lietuvos stačiatikius, sentikius, evangelikus-liuteronus, susirašinėjimo bažnytinio turto grąžinimo, konkordato su Vatikanu, brolių Marijonų Kongregacijos namų steigimo Kaune, dvasinių seminarijų auklėtinių mobilizacijos, tarnautojų ir dvasininkų atlyginimų ir kt. klausimais dokumentai, dvasininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1935 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų vokiečių, prancūzų, lotynų, baltarusių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra pastatų nuotraukų.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai ir kiti tvarkomieji dokumentai, draugijų ir organizacijų įstatai ir veiklos taisyklės, statistinės žinios apie draugijas ir organizacijas, spaudą, žinios apie draugijų valdybų sudėtį, seniūnijų žinios apie gyventojų skaičių ir raštingumą, pirmojo Lietuvos draugijų ir organizacijų surašymo anketos, susirašinėjimo emigracijos, spaudos platinimo, konfiskavimo, draugijų registracijos klausimais dokumentai, Valstybės saugumo departamento spaudos dienynai, draugijų ir organizacijų, spaudos leidinių, spaustuvių sąrašai, registracijos knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, draugijų sąrašų bylos – pagal pavadinimus abėcėlės tvarka.

Dokumentai kataloguoti teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašytas 461 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Buhalterijos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti apskričių valdybų, policijos nuovadų, ligoninių ir kitų įstaigų išlaidų sąmatų projektai, finansų apyskaitos, tarnautojų algų lapai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 193 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Užsienio pasų ir pasams gauti bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti asmenų užsienio pasai ir pasams gauti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 969 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

2 LCVA. F. 922, ap. 1, b. 59, l. 98.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FONDO NR. 377 PAPILDYMĄ

2012- - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vidaus reikalų ministerijos fondą Nr. 377 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-04-10 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA - 146.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. birželio mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti asmenų užsienio pasai. Dokumentai priklauso Vidaus reikalų ministerijos fondui Nr. 377.

Sudarytos 2 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 12 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m.

Iš viso fonde Nr. 377 yra 10 apyrašų, 3914 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų, lotynų, latvių kalbomis.

 

Užsienio pasų ir pasams gauti dokumentų bylų apyrašas Nr. 12

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų užsienio pasai.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 377 apyraše Nr. 12 įrašytas 971 apskaitos vienetas. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:04