O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-617 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ VADYBOS FONDĄ NR. R-617

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus reikalų vadyba (1941-08-05–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų vadyba įsteigta 1941-08-05, generaliniam komisarui Kaune paskyrus pirmąjį generalinį tarėją ir generalinį tarėją vidaus reikalams.

Tarėjas ir jo vadovaujama Vidaus reikalų vadyba veikė pagal generalinio komisaro Kaune ar jo įgaliotinių nurodymus, tarėjo ir jo žinioje buvusių įstaigų veiklą prižiūrėjo Generalinio komisaro Kaune įstaigos Administracijos skyriaus viršininkas.1

Tiksli Vidaus reikalų vadybos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidaus reikalų vadyba organizavo ir kontroliavo jai pavaldžių lietuvių administracijos įstaigų veiklą.

Vadybos kompetencijai priklausė apskričių viršininkų ir savivaldybių veiklos priežiūra, sveikatos ir priešgaisrinė apsauga, statybų, spaudos ir propagandos, kultūros, jaunimo auklėjimo, invalidų ir nukentėjusiųjų nuo karo reikalai, asmenų perkėlimas iš vokiečių repatriantams skirtų ūkių; jos kontroliuojamos veikė civilinės metrikacijos, priverčiamojo darbo įstaigos, archyvai, statistikos įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1959-05-16 buvo sudarytas Lietuvos generalinės srities vidaus reikalų vadybos Kaune fondo Nr. R-617 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 26 apskaitos vienetų.

1966 m., sutvarkius rastus neaprašytus fondui priklausančius dokumentus – 1 saugojimo vienetą ir 5 kg pabirų, į apyrašą papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai. Tvarkant dokumentus, atrinkta naikinti 0,5 kg nesaugotinų dokumentų pabirų.

1962 m., 1969 m. ir 1978 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Kaune 1984-04-03 perdavė Vidaus reikalų vadybos Statybos valdybos 5 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1980 m. fondo dokumentai buvo mikrofilmuoti, kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-617 yra 1 apyrašas, 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Trakų apskrities valdybos veiklos bylų, pavienių Komunalinio ūkio ministerijos 1941 m. liepos mėn. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos, SS ir policijos įstaigų, generalinio tarėjo vidaus reikalams tvarkomieji dokumentai, valstybės tarnybos įstatymo, savivaldybių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektai, Administracijos departamento direktoriaus raportai,

pirmojo generalinio tarėjo ir generalinio tarėjo vidaus reikalams raštai generaliniam komisarui Kaune dėl rytinės Lietuvos dalies administravimo, Vilniaus srities vidaus reikalų valdytojo įstaigos ir jos žinioje buvusių įstaigų organizavimo apžvalga, dokumentai apie Vilniaus miesto ir srities komiteto veiklą ir likvidavimą, padėtį Vilniaus krašte, memorandumas „Vilniaus miesto ir srities gyventojų tautinės sudėties klausimu“,

dokumentai apie priešgaisrinės apsaugos organizavimą Lietuvos generalinėje srityje, ugniagesių draugijų veiklą, Visuomenės reikalų departamento parengtos spaudos apžvalgos,

susirašinėjimo Vidaus reikalų vadybos struktūrinių padalinių, lietuvių administracijos įstaigų veiklos organizavimo, Rytų Lietuvos tarnautojų valgyklų išlaikymo, policijos punktų patalpų nuomos, gyventojų siuntimo darbams į Vokietiją, vilnonių daiktų ir pinigų lietuvių kariams rinkliavos organizavimo ir kitais klausimais dokumentai,

Vidaus reikalų vadybos Statybos valdybos veiklos dokumentai: susirašinėjimo krašto ir energetikos planavimui reikalingų duomenų rinkimo, miestų planavimo, statybų klausimais dokumentai, Planavimo referentūros atliktų darbų aprašymai, Lazdijų ir Kretingos miestų charakteristikos, pastatų projektai, Rumšiškių miestelio aikštės projektas, Eišiškių apskrities statybos įstaigos darbuotojų asmens bylos.

Trakų apskrities valdybos susirašinėjimo įstaigų aprūpinimo, karo belaisvių panaudojimo žemės ūkyje, vokiečių karių kapų priežiūros, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai, žinios apie seniūnijas, seniūnus ir jų pavaduotojus, valsčių viršaičių ir jų pavaduotojų skyrimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-615, ap. 1, b. 81, l. 1; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 159-160, 163.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 09:59