O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 105 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS POLICIJOS II PASIENIO KUOPOS DRUSKININKUOSE IR

VALSTYBINĖS POLICIJOS NUOVADOS DRUSKININKUOSE FONDĄ NR. 105

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Valstybinės policijos II pasienio kuopa Druskininkuose (II Kompanja Graniczna Policji Państwowej w Druskienikach) (1923 m. liepos mėn. – 1926 m. kovo mėn.)

2. Valstybinės policijos nuovada Druskininkuose (Posterunek Policji Państwowej w Druskienikach) (1922 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Valstybinės policijos II pasienio kuopa Druskininkuose

 

Pagal Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1923-05-24 nutarimą valstybinė policija nuo 1923-07-01 perėmė valstybės sienos su Tarybų Sąjunga, Lietuva, Latvija apsaugą.[1]

Valstybinės policijos saugoma siena buvo padalinta į ruožus (odcinek), sutampančius su vaivadijų sienomis. Baltstogės vaivadijos siena sudarė III Baltstogės vaivadijos ruožą. Ruožai buvo padalinti į ruožo dalis (pododcinek), sutampančias su apskričių sienomis. Apskrityse pasienio policijos padaliniai buvo pasienio kuopos (kompanja graniczna) ir jų padaliniai - pasienio postai (posterunek graniczny). [2]

Tiksli Valstybinės policijos II pasienio kuopos Druskininkuose suformavimo data nenustatyta. Kuopai vadovavo kuopos komendantas, pavaldus Gardino apskrities valstybinės policijos komendantui.

Valstybinė policija iki 1926-03-15 sienos apsaugos funkciją turėjo perduoti Lenkijos kariuomenės daliniui - Pasienio apsaugos korpusui. [3] Tiksli Valstybinės policijos II pasienio kuopos Druskininkuose išformavimo data nenustatyta, vėliausių kuopos veiklos dokumentų fonde data - 1926-02-06.

 

2. Valstybinės policijos nuovada Druskininkuose

 

Prijungus Gardino apskritį prie Lenkijos Respublikos Baltstogės vaivadijos, [4]Valstybinės policijos vyriausiojo komendanto 1921-03-14 įsakymu Gardino apskrities policijos įstaigos buvo įtrauktos į valstybinės policijos Baltstogės apygardos struktūrą.[5]

Tiksli Valstybinės policijos nuovados Druskininkuose veiklos pradžios data nenustatyta, fonde yra dokumentai nuo 1922 m. pradžios. Nuovada buvo pavaldi Gardino apskrities valstybinės policijos valdybai. [6]

Valstybinės policijos nuovada Druskininkuose veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Valstybinės policijos II pasienio kuopa Druskininkuose turėjo užkirsti kelią sienos perėjimui ne perėjimo punktuose, sulaikyti kontrabandininkus, atlikti kontrabanda įtariamų asmenų kratas bei kratas pasienio pastatuose. Sieną saugojo nuolatiniai sargybos postai, pėstieji bei raitieji patruliai, buvo rengiamos pasalos.[7]

2. Valstybinės policijos nuovada Druskininkuose buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti gyventojų saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismo įstaigų pavedimus nustatytoje teritorijoje. [8]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Gardino srities valstybinis archyvas 1948-09-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Valstybinės policijos II pasienio kuopos Druskininkuose 34 bylas ir bylų apyrašą. Į apskaitos dokumentus apyrašas Nr. 1, 34 apskaitos vienetai buvo įrašyti 1953-11-30.

1978-08-10 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų. 1979 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Valstybinės policijos nuovados Druskininkuose dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra, dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Pagal bylų šifrus nustatyta, kad bylos gautos iš Gardino srities valstybinio archyvo. Bylos įrašytos į apyrašą Nr. 2, kuris sudarytas 1948-08-24. Į archyvo apskaitos dokumentus apyrašas Nr. 2, 299 apskaitos vienetai įrašyti 1953-11-30.

Fondas jungtinis. Apyrašai sudaryti pagal fondo sudarytojus.

Iš viso fonde Nr. 105 yra 2 apyrašai, 323 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Valstybinės policijos II pasienio kuopos Druskininkuose veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baltstogės vaivadijos ir Gardino apskrities valstybinės policijos komendantų, kuopos komendanto įsakymai, sienos apsaugos postų patikrinimo protokolai, pranešimai apie ieškomus asmenis, policininkų, inventoriaus, ginklų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 105 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Valstybinės policijos nuovados Druskininkuose veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, nuovadų komendantų pasitarimų protokolai, ataskaitos apie nusikaltimų skaičių, pranešimai apie politinių, tautinių mažumų, profesinių organizacijų veiklą, asmenų paiešką, žinios apie asmenis, norinčius gauti leidimą pereiti sieną, susirašinėjimo nusikaltimų tyrimo, asmenų paieškos, komunistinių organizacijų veiklos, leidimų ginklui laikyti išdavimo, organizaciniais, personalo, ūkio, finansų klausimais dokumentai, policijos tarnautojų, sulaikytų, turinčių ginklą asmenų, konfiskuotų ginklų, inventoriaus sąrašai, policininkų mokymo programos, budėjimų, patruliavimo knygos, nusikaltimų, įtariamų asmenų registracijos knygos, teismų sprendimai, policininkų tarnybinės užrašų knygutės, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 105 apyraše Nr. 2 įrašyti 299 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 51, ap. 15, b. 446, l. 115. F. 51, ap. 15, b. 1278, l. 73, 76, 77, 96. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36.
[2] LCVA. F. 1239, ap. 1, b. 6, l. 3.
[3] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36.
[4] Dziennik Ustaw Rzecypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1921, Nr. 16- 93.
[5] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 89, l. 61.
[6] DU RP, 1928, Nr. 28- 257.
[7] LCVA. F. 1239, ap. 1, b. 6, l. 5, 6.
[8] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:41