O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 394 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 394

2008-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas (1919-02-06–1934-12-31)

Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas (1935-01-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas pradėjo veiklą 1919-02-06, paskyrus Piliečių apsaugos departamento skyriaus vedėją.[1]

Vidaus reikalų ministro 1934-12-27 įsakymu Nr. 84 Piliečių apsaugos departamentas nuo 1935-01-01 pavadintas Policijos departamentu.[2]

Piliečių apsaugos departamentas buvo vidaus reikalų ministro ir generalinio sekretoriaus priežiūroje. Vidaus reikalų ministro 1933-11-30 įsakymu Nr. 54 Piliečių apsaugos departamentas, nuo 1935-01-01 Policijos departamentas, buvo pavestas Vidaus reikalų ministerijos generalinio sekretoriaus priežiūrai.[3]

Piliečių apsaugos departamento veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,[4]1919-05-16 Laikinasis įstatymas apie Lietuvos pilietybę,[5] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[6] Vidaus reikalų ministerijos, Piliečių apsaugos departamento statutai, kiti teisės aktai, jų papildymai bei pakeitimai.

Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas veiklą nutraukė 1940-07-29.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Piliečių apsaugos departamentas organizavo viešosios, pasienio, geležinkelio, vandens milicijos, nuo 1924 m. policijos įstaigas ir kontroliavo jų veiklą, rūpinosi tarnautojų apginklavimu, apranga, lavinimu bei švietimu, registravo draugijas, sąjungas, organizacijas ir prižiūrėjo jų veiklą, kontroliavo viešųjų įstaigų veiklą, susirinkimų, viešųjų loterijų rengimą ir aukų rinkimą, Lietuvos spaudos leidimą ir jos platinimą, iš užsienio įvežamą spaudą. Tvarkė pilietybės suteikimo arba atėmimo, svetimšalių apsigyvenimo, vidaus ir užsienio pasų, vizų išdavimo, pavardžių keitimo reikalus ir kt., ruošė privalomus įsakymus, instrukcijas ir kontroliavo jų vykdymą.

Policijos departamento kompetencijoje buvo valstybės vidaus apsaugos reikalai, viešosios tvarkos ir saugumo palaikymas, valstybės sienų apsauga ir tvarkymas, policijos tarnybos komplektavimas, švietimas, drausmės ugdymas ir kontrolė, policijos naudojamų ginklų, amunicijos įsigijimas ir kontrolė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2780 Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1953 m. fonde buvo 15 apyrašų, 20634 apskaitos vienetai (duomenys senuose fondo lapuose nesutampa su perrašyto fondo lapo duomenimis).

1958 m. Piliečių departamento fondas pertvarkytas. Fondo byloje aktų apie fondo pertvarkymą nėra. Manoma, kad dalis fondo apyrašų buvo pertvarkyti, peršifruoti, dalies apyrašų bylos prijungtos prie kitų apyrašų ar iškeltos į kitus fondus. Prie fondo buvo prijungtas Policijos departamento fondas, 2 apyrašai, 477 bylos, ir iš Vidaus reikalų ministerijos fondo atkelti 3 apyrašai: Nr. 15 – 488 bylos, Nr. 16 – 514 bylų, Nr. 17 – 5833 bylos.

1958 m. fonde buvo 11 apyrašų, 11902 apskaitos vienetų.

1961–1969 m. papildomai įrašyti 254 apskaitos vienetai.

1973-10-30 archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento 12 bylų. Į apyrašą Nr.2 papildomai įrašyta 1 byla, į apyrašą Nr. 6 – 11 bylų.

1974–2003 m. papildomai įrašyta 119 apskaitos vienetų.

1976 m. nurašytos ir išbrauktos iš apskaitos 223 bylos, 1981 m. – 144 bylos.

Iš viso fonde Nr. 394 yra 11 apyrašų, 11920 apskaitos vienetų.

Dalis apyrašuose Nr. 2, 3, 5, 8 įrašytų dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudiny, brėžinys. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Draugijų, sąjungų ir visuomeninių organizacijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos draugijų, sąjungų ir visuomeninių organizacijų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungų, draugijų ir organizacijų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1418 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta policijos rezervo tarnybos statutas, vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus, apskričių bei policijos viršininkų įsakymai, apskričių, policijos viršininkų suvažiavimų posėdžių protokolai, dokumentai apie policijos veiklą, dokumentai Lietuvos pilietybei, vidaus ir užsienio pasams, vizoms gauti, pranešimai apie pasienio policijos barų, viešosios policijos nuovadų veiklą, žinios apie draugijų, sąjungų, organizacijų registravimą ir veiklą, kriminalinius nusikaltimus, įvykius Lietuvoje, apskrityse, valsčiuose, susirašinėjimo antivalstybinių organizacijų veiklos sekimo, valstybinės sienos perėjimo, policijos aprūpinimo ginklais, apranga, atlyginimų išmokėjimo ir kitais administracinės, finansinės ir ūkinės veiklos klausimais dokumentai, apskričių policijos viršininkų ir policininkų asmens bylos, policijos tarnautojų, gydytojų sąrašai, algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose pagal dokumentų svarbumą, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1936 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti įstatymų, taisyklių projektai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, vidaus reikalų ministro, piliečių apsaugos departamento direktoriaus, apskričių viršininkų įsakymai, Pilietybės teisių pripažinimo komisijos posėdžių, asmenų tardymo protokolai, pranešimai apie įvykius apskrityse, pasienyje ir prie demarkacijos linijos, žinios apie pasienio policijos barų veiklą, konfiskuotą kontrabandą, registruotus automobilius ir motociklus, komunistinių organizacijų veiklą, politinių kalinių, kriminalinių nusikaltimų skaičių, dokumentai apie katalikiškų organizacijų ir kunigų veiklą prieš valstybę, apie A.Voldemaro ištrėmimą iš Kauno, susirašinėjimo pasienio apsaugos, policininkų mokymo, aprūpinimo ginklais, apranga, tarnautojų atestacijos, tremtinių grąžinimo ir apgyvendinimo, svetimšalių įsileidimo į šalį, pavardžių keitimo ir kitais administracinės, finansinės ir ūkinės veiklos klausimais dokumentai, telefonogramos, pasienio policijos barų, viešosios policijos nuovadų revizijų aktai, registruotų draugijų, arklių sąrašai, prašymai dėl leidimų įvežti ir prekiauti ginklais, apsigyventi Lietuvoje, suteikti pilietybę ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 992 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti piliečių apsaugos departamento direktoriaus įsakymai, taisyklės, aplinkraščiai, ataskaitos apie Amerikos pagalbos panaudojimą, apskričių viršininkų pranešimai apie perimtą iš vokiečių turtą, padėtį apskrityse, okupuotoje Lietuvos dalyje, įvykius prie demarkacijos linijos, statistinės žinios apie svetimšalius, susirašinėjimo tremtinių ir evakuotųjų grąžinimo, svetimšalių apsigyvenimo Lietuvoje, emigracijos, tarnautojų atestacijos, draugijų, bibliotekų veiklos, kadrų ir kitais klausimais dokumentai, telefonogramos, tremtinių, draugijų, kinoteatrų, teatrų, spaudos leidinių sąrašai, svetimšalių prašymai ir leidimai apsigyventi Lietuvoje, atsišaukimai, finansų dokumentai.   

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 279 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1934 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti milicijos ir policijos įstatymų, piliečių apsaugos departamento statuto projektai, vidaus reikalų ministro, piliečių apsaugos departamento direktoriaus, apskričių viršininkų

privalomieji įsakymai, draugijų ir organizacijų įstatai, Pilietybės teisių pripažinimo komisijos posėdžių, kratų ir tardymų protokolai, dokumentai apie apskričių viršininkų, viešosios, geležinkelių, vandens policijos nuovadų veiklą, statistinės žinios apie kriminalinius įvykius, tremtinius, policijos sudėtį, žinios apie susirinkimus, mitingus, spaustuves, žuvusius policininkus, susirašinėjimo policijos aprūpinimo ginklais, spaudos platinimo ir įvežimo, vandens kelių naudojimo, tarnautojams atlyginimų, pensijų skyrimo ir kitais administracinės, finansinės ir ūkinės veiklos klausimais dokumentai, leidimai asmenims ir tarnautojams laikyti šaunamąjį ginklą, spaudos leidinių, departamento ir apskričių valdininkų bei tarnautojų sąrašai, algų lapai, asmenų prašymai leisti apsigyventi Lietuvoje, priimti į tarnybą ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 490 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Policijos departamento statutas, departamento direktoriaus, apskričių viršininkų, Klaipėdos krašto pasienio, geležinkelių policijos, policijos mokyklos viršininko įsakymai, geležinkelių, vandens, pasienio policijos, Valstybės saugumo departamento, apskričių viršininkų pranešimai apie padėtį apskrityse, statistinės žinios apie kontrabandą, sienos pažeidimus, policijos ginklus, aprangą, susisiekimo priemones ir kt., dokumentai apie pasienio policijos barų, viešosios policijos nuovadų veiklą, sienos ženklų ir statinių priežiūrą, pasienio ir viešosios policijos dislokaciją, policijos valdininkų ir tarnautojų atestaciją, apdovanojimą, susirašinėjimo leidimų išdavimo prekybai ginklais, medžioklės šautuvų laikymui, policijos tarnautojų mokymo, sveikatos priežiūros ir kitais administracinės, finansinės ir ūkinės veiklos klausimais dokumentai, etatų ir tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 445 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Valstybės sienos apsaugos, Policijos įstatymai ir jų projektai, vidaus reikalų ministro, policijos departamento direktoriaus, milicijos mokyklos viršininko įsakymai, aplinkraščiai, apskričių viršininkų statistinės žinios ir pranešimai apie politinius bei kriminalinius nusikaltimus, nelaimingus atsitikimus, Lietuvoje gyvenančius svetimšalius, sulaikytą kontrabandą, dokumentai apie viešosios policijos reformą, etatų pertvarkymo planai, susirašinėjimo pasienio policijos perkėlimo prie TSRS sienos, valdininkų ir tarnautojų atestacijų, tarnybinės vietos pakeitimo, pabėgusių kalinių paieškos klausimais dokumentai, Klaipėdos krašto policijos nuovadų, etatų bei policijos tarnautojų sąrašai. 

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Pilietybės ir Svetimšalių referentūrų veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie lietuvių

emigraciją į Pietų Ameriką, statistinės žinios apie svetimšalius, išduotus jiems pasus, vizas, iš Lietuvos emigruojančius piliečius, pasienio zonoje išduotus leidimus sienai pereiti, administracines baudas, susirašinėjimo svetimšalių įsileidimo, apsigyvenimo, išsiuntimo, darbo leidimų išdavimo, pilietybės suteikimo, atėmimo, vidaus pasų išdavimo, administracinių nuobaudų skyrimo klausimais dokumentai, vidaus ir užsienio pasų blankų išdavimo apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 178 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti įstatymų, instrukcijų, taisyklių projektai, vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus, apskričių viršininkų įsakymai, Vidaus reikalų ministerijos tarybos posėdžių protokolai, pranešimai apie streikus, kriminalinius įvykius, nelaimingus atsitikimus apskrityse, žuvusius policininkus, išduotus leidimus rengti vakarus ir susirinkimus, platinti spaudą, laikyti ginklus, statistinės žinios apie policijos tarnautojus, etatus, ginklus, kontrabandą, dokumentai apie sienos ir demarkacinės linijos apsaugą, pasienio policijos, muitinių ir pereinamųjų punktų veiklą, susirašinėjimo sienos apsaugos, policijos tarnautojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo, aprūpinimo ginklais, apranga, draugijų registravimo, spaudos draudimo ir kitais administracinės, finansinės ir ūkinės veiklos klausimais dokumentai, policijos įstaigų perdavimo aktai, draugijų, kandidatų į Seimą sąrašai, asmenų bylos dėl Lietuvos pilietybės, pasų ir leidimų apsigyventi Lietuvoje gavimo, tarnautojų asmens bylos.   

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, asmenų bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 402 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių,  prancūzų, latvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyti 522 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Policijos tarnautojų surašymo asmens kortelių apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų surašymo asmens kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 5852 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 m., 1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 7, b. 1, l. 52, 60.
[2] LCVA. F. 379, ap. 1, b. 170, l. 202.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 268, l.43.
[4] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau-LVŽ), 1920 m., Nr. 32-363.
[5] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3-22.
[6] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 680-5034.
[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:34