O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1018 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TVARKOS POLICIJOS VADO PRIE SS IR POLICIJOS VADO LIETUVOJE FONDĄ NR. R-1018

2010-05 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje (Der Kommandeur der Ordnungspolizei beim SS- und Polizeiführer in Litauen) (1941-09-15–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakyme I a/Adj. – 2000-Nr./41 „Apie policijos organizaciją ir jos tarnybą Lietuvos generalinėje srityje“ buvo paskelbta apie tvarkos policijos vado Lietuvoje paskyrimą.1

Dokumentuose pareigybės pavadinimas įvairuoja. Vyrauja tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje, taip pat vartojamas tvarkos policijos vado Lietuvoje pavadinimas.

Tvarkos policijos vadas buvo pavaldus SS ir policijos vadui Lietuvoje ir Rytų krašto (Ostlando) tvarkos policijos vadui.

Tiksli tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje vadovavo visai viešajai (uniformuotai) policijai Lietuvos generalinėje srityje. Jam buvo pavaldi vokiečių tvarkos policija, lietuvių nuovadų (taip pat vadinta pavienės tarnybos, apsaugos) policija bei lietuvių savisaugos daliniai (policijos batalionai).

Pagrindinės viešosios policijos veiklos sritys buvo viešojo saugumo ir tvarkos užtikrinimas, karinių objektų, valstybinio ir privataus turto apsauga, eismo priežiūra, viešosios prekybos ir nustatytų kainų laikymosi kontrolė, gyventojų registracija, darbo jėgos telkimas, priešgaisrinė ir priešlėktuvinė apsauga, kova su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1951-09-05 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 108 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1959-07-14 patikslintas apyraše įrašytų bylų skaičius – 109 saugojimo vienetai, o 1959-10-19 į apyrašą papildomai įrašytos 27 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. į apyrašą papildomai įrašyta 12 bylų, 1981 m. – 4 bylos.

Remiantis 1980-10-24 patvirtintu bylų nurašymo aktu, 1981 m. iš apskaitos išbrauktos 3 nerastos bylos.

1977–1978 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1018 yra 1 apyrašas, 149 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai vokiečių ir lietuvių kalbomis. Yra dokumentų vertimų i rusų kalbą.

Apyraše yra SS ir policijos vado Vilniuje veiklos bylų, priklausančių SS ir policijos vado Vilniuje fondui R-658, Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje veiklos byla, priklausanti Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje fondui Nr. 659, 1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabo veiklos bylų, priklausančių Kauno karo komendantūros fondui Nr. R-1444, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus veiklos byla, priklausanti Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus fondui Nr. R-680, 259-ojo policijos mokomojo bataliono veiklos bylų, priklausančių 259-ojo policijos mokomojo bataliono fondui R-670, SS ir policijos vado Lietuvoje veiklos bylų, Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabo prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, SS ir policijos XVI teismo Kauno skyriaus veiklos dokumentų.

Apyraše įrašytoje byloje Nr. 100 yra Kriminalinės policijos viršininko veiklos dokumentų, priklausančių Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko fondui Nr. R-1216.

Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje bylų yra jungtiniame Vokiečių policijos įstaigų fonde Nr. R-682.

 

Veiklos ir įstojusiųjų į lietuvių savisaugos dalinius asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Ostlando tvarkos policijos vado, tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje tvarkomieji dokumentai, lietuvių policijos organizacinė schema, dokumentai apie lietuvių policininkų tinkamumo tarnauti SS daliniuose patikrinimą, policijos įstaigų turimas transporto priemones, jų panaudojimą bei draudimą, 1-ojo lietuvių policijos bataliono karių drausmės pažeidimus ar savavališką pasišalinimą iš tarnybos, susirašinėjimo žandarmerijos vado prie tvarkos policijos vado Lietuvoje ūkio skyriaus kasos patikrinimo klausimu dokumentai, kasos perdavimo-perėmimo aktas, komandiruočių pažymėjimai, policijos ir administracijos įstaigų, pareigūnų sąrašai, vokiečių policininko dienoraštis, stojančiojo į tarnybą vermachte pasižadėjimo tekstas.

Viešosios policijos skyriaus Kaune (Schutzpolizei- Dienstabteilung) dokumentai apie priešlėktuvinės apsaugos organizavimą.

Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabo prie tvarkos policijos vado Lietuvoje gautų iš savaitraščio „Karys“ leidimo lėšų apyskaita, 5-ojo apsaugos bataliono vado raportas apie lietuvių batalionų padėtį Rytų fronte, įsakymai 259-ajam policijos mokomajam batalionui ir žinios apie bataliono karius, lietuvių savisaugos dalinių ir jų dislokacijos vietų, buvusių partizanų štabo stovykloje Vilniuje, kalintų Kauno sunkiųjų darbų kalėjime karių sąrašai, žuvusių karių sąrašai ir kortelės, tarnavusiųjų Techninės pagalbos dalinyje ligos pažymėjimai, įstojusiųjų į lietuvių savisaugos dalinius asmens bylos.

1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabo bylos: Karių ir civilių tarnautojų sveikatos tikrinimo komisijos veiklos dokumentai bei štabo likvidavimo byla.

SS ir policijos vado Lietuvoje įsakymai, ryšio karininko prie SS ir policijos vado Lietuvoje raštai apie lietuvių policijos veiklą, gyventojų nuotaikas, dokumentai apie žuvusio SS kariuomenės dalinio kario motinos aprūpinimą, išvykstančio iš Lietuvos SS ir policijos vado atsisveikinimo vakaro organizavimą, pažymėjimai, suteikiantys teisę lietuviams 1944 m. liepos mėn. pasitraukti iš Lietuvos, susirašinėjimo ūkio bei SS ir policijos vado asmeniniais klausimais dokumentai, pareigūnų sąrašai, vado įstaigos tarnautojams išduotų prekių sąrašai, kvitai.

SS ir policijos XVI teismo Kauno skyriaus dokumentai apie nusižengusius lietuvių policininkus.

SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos struktūros ir pareigų paskirstymo aprašas, susirašinėjimo lietuvių policijos orkestro koncertų per radiją bei renginiuose organizavimo klausimais dokumentai, Vilniaus vokiečių policijai Kariuomenės aprūpinimo įstaigos išduotų maisto produktų ir pašaro gavimo pakvitavimai, virtuvės produktų apskaitos knygos, skelbimai, raginantys stoti į lietuvių SS legioną.

Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje tarpininkavimo raštai dėl lietuvių policijos batalionų karių paleidimo iš tarnybos.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus dokumentai: pranešimai apie partizanus ir sovietų žvalgus Baltarusijos teritorijoje.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko įstaigoje gauti asmenų ir vokiečių įstaigų raštai dėl dingusių daiktų, dezertyrų ir kitų asmenų paieškos.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Kitos bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 149 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38; F. R-659, ap. 1, b. 4, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 15:10