O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1175 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES POLICIJOS ŽEMAITKIEMIO PUNKTO FONDĄ NR. R-1175

2010-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada (1941 m. [liepos mėn.]–1941-12-16)

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio punktas (1941-12-17–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. pradžioje nuovada jau veikė.1

Nuovados viršininkas buvo pavaldus Ukmergės apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Ukmergės apskrities policijos vadui.2

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada pavadinta Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio punktu.3 Punkto vedėjas buvo pavaldus Ukmergės apskrities policijos vadui.

Tiksli Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio punkto veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. punktas dar veikė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis.

Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio punkto funkcijos iš esmės liko tos pačios. Punktas taip pat saugojo svarbius objektus, buvo įpareigotas kontroliuoti eismą, vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1953-10-14 perėmė iš Lietuvos TSR Ukmergės rajono valstybinio archyvo 12 Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovados 1941–1944 m. bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centriniame archyve fondui duotas Nr. 627, vėliau – Nr. R-1175.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. papildomai įrašyta 1 byla.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas. Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio nuovados fondas Nr. R-1175 pavadintas Ukmergės apskrities policijos Žemaitkiemio punkto fondu.

Iš viso fonde Nr. R-1175 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Yra pavienių Ukmergės apskrities policijos nuovados veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Ukmergės miesto ir apskrities karo komendanto, administracijos ir vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai,

policijos pareigūnų apmokymo, patruliavimo planai,

pranešimai ir raportai apie nuovadą (punktą), jos veiklą, personalą, pareigūnų aprūpinimą apranga, turimus ginklus, transporto priemones, gyventojų nuotaikas, užregistruotus nusikaltimus ir kitus įvykius, atvykusių į mobilizacijos komisiją asmenų skaičių,

žinios apie apie punkto veiklos teritorijoje esančias policijos ir kitas įstaigas bei jų užimamas patalpas, pagalbinės policijos (savisaugos dalinio) narius ir jų turimus ginklus, degtindarystę punkto veiklos teritorijoje,

policijos įstaigų raštai dėl rastų daiktų savininkų, pavogto turto, nusikaltėlių, pabėgusių kalinių, karo belaisvių, dezertyrų ir kitų asmenų paieškos,

Ukmergės apylinkės teismo pranešimai apie baudžiamųjų bylų nutraukimą, Kauno apygardos teismo prokuroro nutarimai dėl kvotų nutraukimo, nutrauktų kvotų dokumentai,

neturto, ištikimybės (patikimumo) liudijimų išdavimo dokumentai,

susirašinėjimo įvykių tyrimo, neatvykusių į mobilizacijos komisiją asmenų paieškos ir sulaikymo, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

asmenų pakvitavimai apie gautus šaukimus atvykti į Transporto talkininkų priėmimo komisiją, įpareigojimai asmenims vykti į miško kirtimo darbus, numatytų išsiųsti bei neatvykusių į darbus asmenų sąrašai,

punkto veiklos teritorijoje palaidotų žuvusių vokiečių ir lietuvių karių bei partizanų, sovietų ištremtų Žemaitkiemio valsčiaus gyventojų, lietuvių policijos batalionų karių šeimų narių, vengiančių darbo, į transporto tarnybą mobilizuotų gyventojų sąrašai,

nuovados raštinės užimamų patalpų nuomos sutartis, punkto turto perdavimo-perėmimo keičiantis vedėjui aktas, konfiskuotos naminės degtinės sunaikinimo aktai, gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Ukmergės apskrities policijos nuovados pagalbinio policininko ginklui laikyti pažymėjimas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1175, ap. 1, b. 2, l. 2, 7.

2 LCVA. F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.

3 LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 3.

4 LCVA. F. R-1175, ap. 1, b. 12, l. 1.

5 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 11, 224; F. R-708, ap. 1, b. 18, l. 11.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:40