O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1665 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES POLICIJOS VADO FONDĄ NR. R-1665

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos apskrities policijos vadas (Der Kreispolizeiführer in Kretinga) (1941 m. [liepos mėn.]–1944 m. [liepos mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Kretingos apskrities policijos vadas, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. vadas jau veikė. 1 Vadas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui, veikė prižiūrimas vokiečių karinės ir civilinės administracijos įstaigų.

Pagal Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 Kretingos apskrities policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, nuo 1942-04-20 vadintam nuovadų policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-05-14 – pavienės tarnybos policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-07-23 – pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininku Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe. Per ryšio karininką vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.2

Kretingos apskrities policijos vadas taip pat buvo pavaldus Šiaulių žandarmerijos apygardos vadui3, nuo 1942-01-31 ėjusiam ir Šiaulių SS ir policijos apygardos vado pareigas.4 Pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1941-12-30 įsakymą Kretingos apskrities policijos vadas privalėjo vykdyti ir Kretingos apskrities viršininko nurodymus, pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-05-07 įsakymą nuo 1943-06-01 buvo Kretingos apskrities viršininko pavaduotojas.5

Tiksli Kretingos apskrities policijos vado veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. vado įstaiga dar veikė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kretingos apskrities policijos vadas vadovavo lietuvių viešajai policijai (taip pat vadintai apsaugos arba tvarkos policija) savo veiklos teritorijoje, organizavo ir kontroliavo jos darbą.

Pagrindinės lietuvių viešosios policijos veiklos sritys buvo viešosios tvarkos palaikymas, kova su spekuliacija ir degtindaryste, valstybinio ir privataus turto apsauga, sanitarijos taisyklių laikymosi, eismo priežiūra, gyventojų registracija, priešlėktuvinė apsauga, su darbo jėgos telkimu, žemės ūkio prievolių vykdymu susijusių bei kitų vokiečių ir lietuvių administracijos, vokiečių policijos įstaigų nurodymų vykdymas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo dokumentus 1959-01-13 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1, 21 apskaitos vienetas, ir apyrašas Nr. 2, 54 apskaitos vienetai.

1963 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla, sudaryta iš dokumentų fotokopijų. Iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

1985 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1665 yra 2 apyrašai, 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1945 m. (asmens bylose yra 1931–1940 m. dokumentų), dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Apyrašo Nr. 2 byloje Nr. 55 yra Ausigo (dabar Usti nad Labem, Čekija) apygardos valdybos prezidento įstaigos Žandarmerijos skyriaus susirašinėjimo 1944–1945 m. dokumentų fotokopijos.

 

Personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti nuovadų viršininkų raportai personalo klausimais, asmens prašymas priimti į tarnybą policijoje, policijos pareigūnų asmens bylos ir tarnybiniai pažymėjimai.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, kitos bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos ir personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

administracijos, vadovaujančių policijos įstaigų, Kretingos apskrities policijos vado tvarkomieji dokumentai,

policijos punktų vedėjų raportai apie punktų veiklą, užregistruotus teisės pažeidimus ir kitus įvykius,

žinios apie karo pradžioje žuvusius lietuvių partizanus bei kitus asmenis, garbės policijos narių skaičių valsčiuose, statistinės žinios apie dektindarystę,

gyventojų skundai ir jų tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo policijos panaudojimo mobilizuojant gyventojus darbams, statistinių žinių apie nusikalstamumą teikimo, policijos įstaigų aprūpinimo transporto priemonėmis, kuru, pareigūnų aprūpinimo apranga, maisto produktais, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

policijos pareigūnų, į savisaugos (pagalbinės policijos) dalinius įstojusių asmenų, savisaugos dalių karių šeimų narių, ūkininkų, pageidaujančių, kad jų ūkiuose dirbtų karo belaisviai, sąrašai,

asmenų priėmimo į tarnybą policijoje ir atleidimo iš tarnybos dokumentai, garbės policijos narių anketos, stojančiųjų į pagalbinę (garbės) policiją pasižadėjimai, policijos pareigūnų ir tarnaujančiųjų pagalbinėje policijoje tarnybiniai pažymėjimai ir asmens bylos,

buhalterijos dokumentai.

Ausigo (dabar Usti nad Labem, Čekija) apygardos valdybos prezidento įstaigos Žandarmerijos skyriaus susirašinėjimo dėl pasitraukusių iš Lietuvos buvusių lietuvių policijos tarnautojų mokymosi policijos mokykloje, tolimesnės tarnybos policijoje ar šaukimo į vermachtą 1944–1945 m. sausio mėn. dokumentai.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, kitos bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1945 m. (asmens bylose yra 1931–1940 m. dokumentų), dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra dokumentų fotokopijų, asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1665, ap. 1, b. 12, l. 2.

2 LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38, 56.

3 A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 98.

4 LCVA. F.R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.

5 LCVA. F. R-1476, ap. 1, b. 1, l. 380-382; F. R-729, ap. 1, b. 23, l. 18, 56.

6 LCVA. F. R-724, ap. 1, b. 1, l. 22.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 14:07