O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-658 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SS IR POLICIJOS VADO VILNIUJE FONDĄ NR. R-658

2009-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

SS ir policijos vadas Vilniuje (Der SS- und Polizeistandortführer Wilna) (1941 m. [liepos mėn.]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

SS ir policijos vadas Vilniuje buvo paskirtas ir komandiruotas į Lietuvą 1941 m. liepos mėn.[1] Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Vado veiklos teritorija buvo Vilniaus miestas ir Vilniaus apygardai priklausiusios apskritys, nuo 1942-01-31 – Vilniaus miestas. Atlikti SS ir policijos vado funkcijas Vilniaus apygardos apskrityse SS reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado 1942-01-31 įsakymu buvo pavesta Vilniaus krašto žandarmerijos apygardos vadui.[2]

Dokumentuose SS ir policijos vado Vilniuje pareigybės pavadinimas įvairuoja, iki 1942 m. vidurio taip pat vartojamas SS ir policijos vado Vilniaus miestui ir kraštui (SS- u. Polizeistandortführer für Stadt u. Land Wilna) pavadinimas.[3]

SS ir policijos vadas Vilniuje buvo pavaldus SS ir policijos vadui Lietuvoje.

Prie SS ir policijos vado Vilniuje štabo veikė SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos padaliniai: Ūkio įstaiga (Wirtschaftsdienststelle) ir Viešosios policijos vadovybė (Kommando der Schutzpolizei).[4]

Tiksli SS ir policijos vado Vilniuje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

SS ir policijos vadas buvo aukščiausias policijos pareigūnas Vilniuje. Jam buvo pavaldžios SS dalys ir visa vokiečių bei lietuvių policija.

SS ir policijos vadas Vilniuje vadovavo SS ir policijos veiklai ir ją kontroliavo. Ūkio įstaiga organizavo policijos pajėgų aprūpinimą. Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje organizavo vokiečių viešosios policijos ir kontroliavo lietuvių viešosios policijos veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-28 įrašytas fondo Nr. R-683 apyrašas Nr. 1, 32 apskaitos vienetai.

1959 m. birželio mėn. patikslintas apyraše įrašytų bylų skaičius – 33 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. ir 1968 m. į apyrašą papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1975-10-14 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo mokslinei bibliotekai perduota viena į apyrašą įrašyta byla (leidinys).

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1998 m. mikrofilmuoti trijų bylų dokumentai. Kitų bylos mikrofilmuotos anksčiau, jų mikrofilmavimo data nenustatyta.

Iš viso fonde Nr. R-658 yra 1 apyrašas, 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Apyraše Nr. 1 įrašytoje byloje Nr. 27 yra SS ir policijos vado Lietuvoje įstaigos dokumentai.

Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje dokumentų yra atskirame šios įstaigos fonde Nr. R-659 bei Vokiečių policijos įstaigų fonde Nr. R-682.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių Vokietijos reicho, Rytų krašto (Ostlando), Lietuvos generalinės srities SS ir policijos įstaigų, vokiečių civilinės administracijos bei karinių įstaigų, SS ir policijos vado Vilniuje tvarkomieji dokumentai,

SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos darbo reglamentas, atmintinė policijos daliniams ir tarnautojams, apsistojantiems SS ir policijos vado Vilniuje veiklos teritorijoje, policijos ligoninės vidaus tvarkos taisyklės,

Vilniaus miesto ir apskrities vokiečių ir lietuvių policijos struktūros, pajėgų ir funkcijų aprašymas,

SS ir policijos vado Vilniuje pranešimai apie komandiruotę į Berlyną, Vokietijos tvarkos policijos vado apsilankymą Vilniuje, 2-ojo policijos bataliono išlydėjimo į Liubliną iškilmes,

susirašinėjimo savaitraščio „Karys“ leidimo, SS ir policijos vadovybės dalyvavimo renginiuose klausimais dokumentai, Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje siųstų ir gautų telegramų tekstai,

dokumentai apie policijos tarnautojų ir aptarnaujančio personalo aprūpinimą pramoninėmis ir maisto prekėmis, drabužiais, policijos įstaigų pastatų Vilniuje statybos ir remonto dokumentai,

žinios apie policijos įstaigų užimamas patalpas, SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos inventorių, vokiečių policijos tarnautojų užimamus butus, jų savininkus bei inventorių, SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos aptarnaujantį personalą ir jam mokėtą atlyginimą, Vilniuje gyvenančius SS narius bei kandidatus į SS narius,

vermachto, vokiečių ir lietuvių administracijos, policijos įstaigų, įmonių, SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos tarnautojų, štabo narių, įstaigoje dirbusių vietos gyventojų, priimtų į SS narius asmenų, iš nelaisvės paleistų lietuvių kariškių sąrašai,

išlaidų apyskaitos, algalapiai ir kiti buhalterijos dokumentai, SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos tarnautojų tarnybiniai ir sveikatos pažymėjimai, komandiruočių ir tarnautojams išduotų kelionės leidimų registracijos knyga, lankytojų registravimo žurnalas, įstaigos telefoninio ryšio schema,

Vilniaus istorijos apžvalga, leidinys apie Riterių kryžiumi apdovanotus Waffen SS narius.

SS ir policijos vado Lietuvoje dokumentai apie alkoholinių gėrimų ir rūkalų skyrimą propagandos tikslams ryšium su lietuvių mobilizacija į karo tarnybą 1944 m. vasarą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 146.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.
[3] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 3, l. 206, 215, 212; F. R-658, ap. 1, b. 5.
[4] LCVA. F. R-658, ap. 1, b. 8, l. 6.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:44