O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-659 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIEŠOSIOS POLICIJOS VADOVYBĖS PRIE SS IR POLICIJOS VADO VILNIUJE FONDĄ NR. R-659

2009-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybė (SS- und Polizeistandortführer Wilna. Kommando der Ordnungspolizei) (1941-09-15–1941 m. rugsėjo mėn.)

Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje (Kommando der Schutzpolizei beim SS- und Polizeistandortführer in Wilna) (1941 m. spalio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus viešosios policijos vadas buvo paskirtas ir komandiruotas iš Vokietijos į Lietuvą Vokietijos tvarkos policijos vado 1941-08-14 įsakymu Nr. 806 ir 1941-08-26 raštu Kdo I O (3) 1 Nr. 196/41,[1] į Vilnių atvyko 1941 m. rugsėjo mėn.

Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakyme I a/Adj. – 2000-Nr./41 „Apie policijos organizaciją ir jos tarnybą Lietuvos generalinėje srityje“ buvo paskelbta apie tvarkos (viešosios) policijos vado Vilniuje paskyrimą[2]. Jo vadovaujama įstaiga 1941 m. rugsėjo mėn. dokumentuose vadinama SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybe.[3]

Nuo 1941 m. spalio mėn. įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. Vartojami Vilniaus viešosios policijos vadovybės, SS ir policijos vado Vilniuje Viešosios policijos vadovybės pavadinimai. Įstaigos 1942 m. darbo reglamente nurodytas pavadinimas „Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje“.[4]

Vadovybės veiklos teritorija buvo Vilniaus miestas.[5]

Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje buvo SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos padalinys.[6] Viešosios policijos vadas Vilniuje buvo pavaldus SS ir policijos vadui Vilniuje bei tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.[7]

Tiksli viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

SS ir policijos vado Vilniuje Tvarkos policijos vadovybė, Viešosios policijos vadovybė prie SS ir policijos vado Vilniuje buvo vadovaujanti Vilniaus viešosios policijos (taip pat vadintos apsaugos arba tvarkos policija) įstaiga, organizavo vokiečių policijos ir kontroliavo lietuvių policijos veiklą.

Pagrindinės viešosios policijos veiklos sritys buvo viešojo saugumo ir tvarkos užtikrinimas, karinių objektų, valstybinio ir privataus turto apsauga, eismo priežiūra, viešosios prekybos ir nustatytų kainų laikymosi kontrolė, gyventojų registracija, darbo jėgos telkimas, priešgaisrinė ir priešlėktuvinė apsauga, kova su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-02-28 įrašyti fondui priklausantys 3 neaprašyti saugojimo vienetai.

1949 m. kovo mėn. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 48 apskaitos vienetai.

1956 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 59 apskaitos vienetai.

1959 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai

1959-06-12 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti apyrašas Nr. 1, 56 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, 63 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų, 1967 m. į apyrašą Nr. 1 – 23 apskaitos vienetai.

1995 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai – seni, vėliau perspausdinti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2.

1976–1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Dauguma apyraše Nr. 1 įrašytų bylų mikrofilmuota, mikrofilmavimo metai nenustatyti. 1998 m. buvo mikrofilmuota dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų ir viena apyraše Nr. 2 įrašyta byla.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje fondas Nr. R-659 pavadintas Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje fondu.

Iš viso fonde Nr. R-659 yra 2 apyrašai, 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Apyraše Nr. 2 įrašytoje byloje Nr. 61 yra Lietuvių policijos štabo dokumentai, kurie priklauso Pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšių karininko Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe fondui Nr. R-683.

Apyrašo Nr. 2 bylose Nr. 62 ir Nr. 63 yra Viešosios policijos skyriaus Kaune (Schutzpolizei - Dienstabteilung Kauen) dokumentai.

Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje veiklos dokumentų yra SS ir policijos vado Vilniuje fonde Nr. R-658 ir Vokiečių policijos įstaigų fonde Nr. R-682.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti :

vadovaujančių Vokietijos reicho, Rytų krašto (Ostlando), Lietuvos generalinės srities SS ir policijos įstaigų, vokiečių civilinės administracijos, karinių įstaigų, SS ir policijos vado Vilniuje, Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje tvarkomieji dokumentai,

Viešosios policijos vadovybės prie SS ir policijos vado Vilniuje įstaigos darbo reglamentas, sargybos prie vokiečių policijos pastatų instrukcijos, policijos apmokymo planai,

teismo karininko prie tvarkos policijos vado Kaune įsakymai suimti savavališkai iš tarnybos pasišalinusius lietuvių policijos batalionų karius,

viešosios policijos padalinių veiklos ataskaitos,

dokumentai apie vokiečių ir lietuvių viešosios policijos komplektavimą, veiklos organizavimą bei aprūpinimą, Vilniaus archyvų uždarymą ir veiklos atnaujinimą,

Vilniaus miesto policijos vado raportai apie lietuvių policijos veiklą bei personalą, drausmės pažeidimus, Vilniaus bombardavimų pasekmes; raportas apie nesutarimus tarp Vilniaus miesto lietuvių policijos vadovų ir jo tyrimo dokumentai,

lietuvių ir vokiečių policijos įstaigų bei pareigūnų raportai apie įvykdytas akcijas, susidūrimus su partizanais, viešosios tvarkos pažeidimus, vagystes, karo belaisvių pabėgimus ir kitus įvykius, konfliktus tarp policijos batalionų karių ir vokiečių kariškių, karinių dalių pranešimai apie savavališkai iš vermachto darbo tarnybos pasišalinusius asmenis,

viešosios tvarkos pažeidimų, nusikaltimų, neteisėto ginklo laikymo, dokumentų klastojimo atvejų bei kitų įvykių, policininkų drausmės pažeidimų, neteisėtų policijos veiksmų tyrimo, leidimų vaikščioti naktį, kelionės leidimų gyventojams išdavimo, administracinių baudų skyrimo, gyventojų skundų nagrinėjimo dokumentai,

tarpininkavimo raštai dėl lietuvių policijos batalionų karių paleidimo iš tarnybos,

susirašinėjimo karo belaisvių, įmonių ir kitų objektų apsaugos, lietuvių savisaugos dalinių (policijos batalionų) veiklos, žydų darbo jėgos panaudojimo įstaigose kontrolės, asmenų tapatybės, gyvenamosios vietos, turtinės padėties nustatymo, pamestų asmenų dokumentų paskelbimo negaliojančiais, policijos dalyvavimo kovoje su epideminių ligų plitimu, policijos orkestro aprūpinimo muzikos instrumentais ir pasirodymų organizavimo, ūkio, personalo bei kitais klausimais dokumentai,

suvestinės žinios apie užregistruotus įvykius, žinios apie lietuvių policijos nuovadų, policininkų skaičių, dienos pranešimai apie tarnyboje esančius policijos pareigūnus,

vokiečių ir lietuvių policijos pareigūnų, policijos ir karinių įstaigų, vokiečių policijos įstaigose dirbusių žydų, įmonių, kuriose naudojama žydų darbo jėga, šunis bei karvelius laikančių gyventojų sąrašai,

policijos patrulių, vokiečių policijos karininkų budėjimo grafikai, pareigūnų paraiškos transporto priemonėms gauti, leidimai įeiti į vadovybės pastatą (kontroliniai lapeliai), aptarnaujančio personalo sveikatos tikrinimo kortelės, pažymėjimai apie policininkų darbo užmokestį, komandiruočių, budėjimų registracijos knygos, buhalterijos dokumentai,

skelbimai apie priėmimą į lietuvių SS legioną.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Rytų krašto (Ostlando) tvarkos policijos vado ir tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje aplinkraščiai dėl tarnaujančiųjų policijos dalyse išleidimo atostogų pavasario lauko darbams,

tarpininkavimo dėl lietuvių savisaugos dalių (policijos batalionų) karių paleidimo iš tarnybos dokumentai, pranešimai apie lietuvių policininkų tarnybinius nusižengimus, administracinių baudų skyrimo gyventojams dokumentai, susirašinėjimo lietuvių policijos bataliono karių aprūpinimo apranga, personalo klausimais dokumentai, apdovanojimams pristatytų lietuvių policijos tarnautojų anketos, vokiečių policijos tarnautojų asmens ir aprūpinimo mundiruote bei buities reikmenimis kortelės, vokiečių ir lietuvių policijos tarnautojų ir aptarnaujančio personalo, ginklų sąrašai, rusų kalbos kursų policijos karininkams mokomoji medžiaga, tarnybinių užrašų, policijos sargybos posto perdavimo-perėmimo knygutės.

 Lietuvių policijos štabo surinktos žinios apie bolševikų nukankintus lietuvių policijos tarnautojus.

Viešosios policijos skyriaus Kaune (Schutzpolizei - Dienstabteilung Kauen) buhalterijos dokumentai, lietuvių ir vokiečių policijos pareigūnų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tarpininkavimo dėl lietuvių savisaugos dalių (policijos batalionų) karių paleidimo iš tarnybos dokumentų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA). F. R-659, ap. 1, b. 1, l. 148.
[2] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38; F. R-659, ap. 1, b. 4, l. 1.
[3] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 2, l. 14; b. 4, l. 7.
[4] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 2, l. 115; b. 6, 7, 21.
[5] LCVA. R-659, ap. 1, b. 3, l. 366.
[6] LCVA. F.R-658, ap. 1, b. 8, l. 6.
[7] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 1, l. 154.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:46