O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-660 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ SAVISAUGOS DALIŲ ŠTABŲ FONDĄ NR. R-660

2011-06-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos kariuomenės dalių Vilniaus įgulos štabas (1941-06-28–1941-07-08)

Lietuvos savisaugos dalinių štabas (1941-07-09–1941 m. liepos mėn.)

Vilniaus atstatymo tarnybos štabas (1941 m. liepos mėn.–1941-07-31)

Savisaugos tarnybos dalių štabas (1941-08-01–1941-10-31)

2. Lietuvos savisaugos dalių štabas (1941-10-01–1941-10-23)

Lietuvos savisaugos dalių inspektoriaus štabas (1941-10-24–1942-04-19)

Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje (1942-04-20–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Prasidėjus SSSR ir Vokietijos karui, Vilniuje būrėsi iš Raudonosios armijos pasitraukę 29-ojo teritorinio šaulių korpuso kariai. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos viršininko įsakymu sudarytas Lietuvos kariuomenės dalių Vilniaus įgulos štabas, kurio sudėtis paskelbta 1941-06-28 įsakyme Vilniaus lietuvių įgulai Nr. 3.[1] Štabo veiklą kontroliavo vokiečių karinė administracija.

1941-07-09 įsakyme Lietuvos savisaugos daliniams Vilniuje Nr. 9 nurodyta „nuo šios dienos buv. Lietuvos kariuomenės likučiams vadintis Lietuvių savisaugos daliniais“. Lietuvos kariuomenės dalių Vilniaus įgulos štabas pavadintas Lietuvos savisaugos dalinių štabu.[2] Štabo veiklą kontroliavo 814-oji karo lauko komendantūra.

814-osios karo lauko komendantūros komendanto 1941-07-09 ir 1941-07-14 įsakymais lietuvių savisaugos dalys (buvę Raudonosios armijos daliniai) išformuotos, jų pagrindu[3] įsteigta Vilniaus atstatymo tarnyba (toliau – VAT).[4] VAT štabo veiklos pradžios tiksli data nenustatyta. Štabo sudėtis paskelbta 1941-07-31 įsakyme Vilniaus atstatymo tarnybai Nr. 1.[5] VAT vadas ir štabas buvo pavaldūs 814-osios karo lauko komendantūros komendantui. [6]

1941-08-11 įsakyme Savisaugos tarnybos dalims Nr. 3 paskelbta, kad nuo 1941-08-01 VAT pavadinta Savisaugos tarnyba, o VAT sudariusios Saugos, Tvarkos bei Darbo tarnybos – atitinkamai 1-uoju, 2-uoju ir 3-uoju batalionais.[7] Savisaugos tarnybai vadovavo Savisaugos tarnybos dalių štabas[8], dokumentuose taip pat vadintas Vilniaus savisaugos dalių štabu, Savisaugos dalių štabu. Pagal SS ir policijos vado Vilniuje 1941-08-01 įsakymą Nr. 1 tarnyba ir štabas buvo pavaldūs Vilniaus tvarkos policijos vadui ir SS ir policijos vadui Vilniuje.[9]

Savisaugos tarnybos dalių štabas veikė iki 1941 m. spalio mėn. pabaigos. Paskutinis štabo viršininko pasirašytas įsakymas savisaugos dalims Nr. 33 išleistas Vilniuje 1941-10-31.[10]

2. Lietuvos savisaugos dalių štabas, dokumentuose taip pat vadintas Lietuvos savisaugos štabu, pradėjo veikti Kaune nuo 1941-10-01. Pagal Lietuvos savisaugos dalims 1941-10-24 įsakymą Nr. 1 pradėjus eiti pareigas Lietuvos savisaugos dalių inspektoriui, štabas pavadintas Lietuvos savisaugos dalių inspektoriaus štabu. Lietuvos savisaugos daliniai dislokacijos ir valdymo atžvilgiu suskirstyti į Vilniaus (panaikinta 1942-09-30), Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apygardas.[11]

Lietuvos savisaugos dalių vadas ir štabas, Lietuvos savisaugos dalių inspektorius ir štabas buvo pavaldūs tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.

Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje 1942-04-20 įsakyme Nr. 3 nurodyta Lietuvos savisaugos dalių inspektorių vadinti ryšio karininku savisaugos batalionams prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, o 1942-07-23 įsakyme Nr. 7 – lietuvių ryšio karininku savisaugos batalionams tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe.[12]

Dokumentuose ryšio karininko štabo pavadinimas įvairuoja. Vyrauja Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabo prie tvarkos policijos vado Lietuvoje pavadinimas.[13]

Ryšio karininkas ir jo štabas buvo tiesiogiai pavaldūs tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje, o per jį – SS ir policijos vadui Lietuvoje.

Tiksli Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabo prie tvarkos policijos vado Lietuvoje veiklos pabaigos data 1944 m. nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Lietuvos kariuomenės dalių Vilniaus įgulos štabas, Lietuvos savisaugos dalinių štabas vadovavo daliniams, rūpinosi buvusio 29-ojo teritorinio šaulių korpuso dalinių pertvarkymu, savisaugos dalinių aprūpinimu, drausmės palaikymu, personalo reikalais.

VAT štabo pagrindinės funkcijos buvo VAT dalinių komplektavimas, apmokymo organizavimas, ūkinis aprūpinimas ir drausmės palaikymas.[14]

Savisaugos tarnybos dalių štabo funkcijos iš esmės nesikeitė.

2. Lietuvos savisaugos dalių štabas, Lietuvos savisaugos dalių inspektoriaus štabas, Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje rūpinosi lietuvių savisaugos dalių (policijos batalionų) komplektavimu, apmokymu, ryšių su batalionais palaikymu, karių šeimų globa, teikė vokiečių policijos vadovybei batalionų paraiškas maistui, algoms, aprangai ir amunicijai gauti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1949 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 1935 apskaitos vienetai. 1959 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 216 apskaitos vienetų.

1960–1963 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 28 bylos.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966–1968 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 30 bylų. 1993 m. papildomai įrašytos 2 bylos.

1998 m. viena apyrašo Nr. 2 byla iškelta į fondą Nr. R-675.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

1998 m. dalis apyraše Nr. 2 įrašytų bylų mikrofilmuota.

Apyrašo Nr. 2 dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

2011 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Lietuvių savisaugos dalių štabų fondu.

Iš viso fonde Nr. R-660 yra 2 apyrašai, 2208 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Apyraše Nr. 2 yra įrašytų Kauno karo komendantūros, ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono, 1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabo veiklos bylų, priklausančių Kauno karo komendantūros fondui Nr. R-1444, Tautinio darbo apsaugos Alytaus kuopos veiklos bylų.

Lietuvos savisaugos dalių ryšio karininko štabo prie tvarkos policijos vado Lietuvoje dokumentų, įstojusiųjų į savisaugos dalis asmens bylų yra Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje fonde Nr. R-1018, savisaugos dalių karių asmens kortelių yra Vilniaus miesto policijos vado fonde Nr. 689 (kortelės įrašytos į apyrašą Nr. 4).

 

Savisaugos dalių karių nuotraukų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos asmenų, tarnavusių lietuvių savisaugos dalyse, nuotraukos.

Nuotraukos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1935 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos nenustatytos. Dokumentų sukūrimo būdas – fotografija.

 

Veiklos ir savisaugos dalių karių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti savisaugos dalių štabų, vadovaujančių policijos įstaigų, 814-osios karo lauko komendantūros komendanto tvarkomieji dokumentai,

Vilniaus miesto ir apskrities Lietuvos kariuomenės karo komendanto nurodymai dėl karinės prekybos įstaigų, kareivinių turto perėmimo, objektų apsaugos organizavimo, gauti pranešimai apie suimtus, patalpintus į kalėjimą asmenis bei prašymai leisti laikyti ginklą, išduoti pažymėjimai ir įgaliojimai,

Lietuvos savisaugos dalinių štabo Vilniuje parengtas buvusių 29-ojo šaulių korpuso dalinių perorganizavimo planas, buvusių 179-osios ir 184-osios šaulių divizijų pionierių batalionų veiklos ir Lietuvos savisaugos dalių Inžinerijos bataliono organizavimo, 2-ojo apsaugos pulko formavimo ir veiklos dokumentai,

VAT tvarkos tarnybos referentūros (vėliau – savisaugos tarnybos dalių 2-ojo bataliono štabo) dokumentai: įsakymai, padalinių vadų raportai apie įvykius, personalą, drausmės pažeidimus ir kt., žinios apie karių skaičių, ginkluotę ir transporto priemones, dokumentai apie karių aprūpinimą maistu, apranga, patalpomis, ūkio reikmenimis, algų mokėjimą ir pan., asmenims išduoti pažymėjimai apie tarnybą VAT (Savisaugos tarnybos) daliniuose, dalyvavimą partizanų kovose su bolševikais, artimųjų suėmimą ar išvežimą sovietų valdymo metu, 2-ojo bataliono karių tarnybos lapai,

dokumentai apie savisaugos dalių 1-ojo bataliono veiklą,

įsakymai Trakų savisaugos daliai ir Pabradės rinktinei, žinios apie asmenis, įstojusius į Trakų karinę organizaciją,

Vilniaus miesto komiteto Prekybos skyriaus, Savisaugos dalių štabo, SS ir policijos vado Vilniuje ir kitų įstaigų asmenims išduoti leidimai įsigyti prekių Ekonominės karių bendrovės parduotuvėse su atžymomis apie prekių pardavimą,

VAT karių, karininkų, Lietuvos savisaugos dalinių karių, Vilniaus pavienės tarnybos policininkų sąrašai,

Lietuvos savisaugos dalių štabo raštai, įsakymai Lietuvos savisaugos dalinių 251-ajam batalionui, Sveikstančiųjų kuopos vidaus tvarkos taisyklės, asmenų prašymai priimti į savisaugos dalis, savisaugos dalių karių tarnybos pažymėjimai, asmens dokumentas „Atlyginimo knygelė ir asmens liudijimas apsaugos dalinių kariams“, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje ir kitose Lietuvos vietovėse įstojusiųjų į savisaugos dalis asmens bylos, Vietinės rinktinės kario asmens byla.

Kauno karo komendantūros, ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono, 1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabo veiklos dokumentai: 1-ojo apsaugos bataliono vado raportas dėl geto apsaugos organizavimo, instrukcijos geto sargyboms, priėmimo į Tautinio darbo apsaugos, pagalbinės policijos (apsaugos) batalionus komisijos dokumentai, žinios apie apsaugos batalionų ir specialių kuopų sudėtį, Kauno komendantūros vadovybės ir tarnautojų sąrašas.

Tautinio darbo apsaugos (pagalbinės policijos tarnybos) Alytaus kuopos veiklos bylos: kuopos vado įsakymai, gauti pranešimai apie besislapstančius raudonarmiečius, komunistus ir pan., raportai apie užduočių vykdymą, veiklos apžvalga, Alytaus šaulių-partizanų kuopos darbų dienynas, suimtinų asmenų sąrašas, asmenų prašymai priimti į kuopą ir apie juos surinktos žinios.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos, asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-660, ap. 2, b. 266, l. 11; Dr. A. Bubnys. Institucijų, asmenų, tarnavusių okupacinio režimo politinėse, karinėse, visuomeninėse bei teisinėse institucijose, vaidmuo. Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941–1943),http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/
[2] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 266, l.4; F. R-730, ap. 2, b. 22, l. 3.
[3] A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998,  psl. 111; LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 223, l. 4 a.p.
[4] LCVA. F. R-689, ap.1, b. 223, l.2,3; F. R-677, ap. 2, b. 92, l. 9, 15; R-660, ap. 2, b. 248, l. 8.
[5] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 153.
[6] LCVA. R-677, ap. 2, b. 92, l. 15; F. R-689, ap. 1, b. 223, l. 4
[7] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 150.
[8] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 204, l. 128.
[9] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 152.
[10] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 261, l. 52, 54.
[11] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 172, l. 5; b. 235, l. 9.
[12] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 161, 277.
[13] LCVA. F. R-1018, ap. 1, b. 97, l. 22; R-660, ap. 2, b. 216, l. 127; b. 255, l. 2; b. 254, l. 8; F. R-666, ap. 1, b. 5, l. 177; F. LCVA. F. R-661, ap. 2, b. 4, l. 70; F. R-670, ap. 1, b. 1, l. 34.
[14] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 223, l. 4.
 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:45