O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-683 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENĖS TARNYBOS POLICIJOS LIETUVIŲ RYŠIO KARININKO TVARKOS POLICIJOS VADO LIETUVOJE ŠTABE FONDĄ NR. R-683

2009-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus reikalų ministerijos Policijos valdyba (1941 m. birželio mėn.–1941-07-14)

Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas (1941-07-15–1941-09-14)

Tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojas (Der Kommandeur der Ordnungspolizei Litauen Sachbearbeiter für Schutzmannschaften) (1941-09-15–1942-04-19)

Nuovadų policijos ryšio karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje (Verbindungsoffizier für Revier-Schutzmannschaften beim Kommandeur der Ordnungspolizei in Litauen (1942-04-20–1942-05-13)

Pavienės tarnybos policijos ryšio karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje (Verbindungs-Offizier für Schutzmannschaft des Einzeldienstes beim Kommandeur der Ordnungspolizei Litauen) (1942-05-14–1942-07-22)

Pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininkas Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe (Der litauische Verbindungs-Offizier für die Schutzmannschaft des Einzeldienstes im Stabe des Kommandeurs der Ordnungspolizei Litauen) (1942-07-23–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941-06-24 atkurtoje Vidaus reikalų ministerijoje veikė Policijos valdyba. Tiksli valdybos veiklos pradžios data nenustatyta. Nuo 1941-07-15 Vidaus reikalų ministerijos Policijos valdyba pavadinta Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentu.[1]

Tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymu I a/Adj. – 2000-Nr./41 lietuvių policijos viršininkas (Policijos departamento direktorius) paskirtas „visos lietuvių nuovadų policijos reikalų tvarkytoju visoje Lietuvos generalinėje srityje“[2]. Dokumentuose pareigybė buvo vadinama „Tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojas“. Policijos departamentas formaliai buvo panaikintas.[3]1941-11-19 Lietuvių policijai įsakymu Nr. 1 buvę Policijos departamento tarnautojai paskirti į Apsaugos policijos reikalų tvarkytojo štabą,[4] dokumentuose taip pat vadintą Policijos štabu, Lietuvių policijos štabu.[5]

Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje 1942-04-20 įsakymu Nr. 3 tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojas pavadintas nuovadų policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje.[6]

Tvarkos policijos vado Rytų kraštui (Ostlandui) 1942-05-14 įsakyme Nr. 10 (p. 4) nurodyta nuovadų policiją vadinti pavienės tarnybos policija[7]. Vadovaujantis šiuo įsakymu nuovadų policijos ryšio karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje pavadintas pavienės tarnybos policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje.

Remiantis tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje 1942-07-23 įsakymu Nr. 7 pavienės tarnybos policijos ryšio karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje pavadintas pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininku Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe.[8]

1941–1944 m. dokumentuose taip pat tebevartojamas įstaigos pavadinimas „Policijos departamentas“ ir pareigybės pavadinimas „Policijos departamento direktorius“.

Tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojas, nuovadų policijos ryšio karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, pavienės tarnybos policijos ryšio karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininkas Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe buvo tiesiogiai pavaldūs Tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje, o per jį – SS ir policijos vadui Lietuvoje.

Tiksli pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininko Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vidaus reikalų ministerijos Policijos valdyba, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas rūpinosi lietuvių viešosios policijos atkūrimu, organizavo jos veiklą.

Tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojas, vykdydamas vadovaujančių vokiečių policijos įstaigų nurodymus, vadovavo lietuvių viešajai (taip pat vadintai apsaugos arba tvarkos) nuovadų (pavienės tarnybos) policijai, turėjo teisę skirti, atleisti ir perkelti visus policijos tarnautojus išskyrus policijos karininkus. Tvarkytojas ir jo štabas rūpinosi policijos apmokymo organizavimu, aprūpinimu patalpomis, transporto priemonėmis, kuru, apranga, ginkluote.

Nuovadų policijos ryšio karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, pavienės tarnybos policijos ryšio karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininko Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe funkcijos nepasikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1947-06-02 perėmė iš Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos 4-ojo skyriaus 0,5 g (taip įrašyta perdavimo-perėmimo akte) neaprašytų Lietuvių pavienės tarnybos policijos ryšio karininko štabo ir lietuvių policinių batalionų pabirų dokumentų.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialo Kaune 33 fondui priklausančias bylas ir bylų apyrašą.

1959-06-13 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 9 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, 34 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 2 1966 m. buvo papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai, o 1967 m. – 1 apskaitos vienetas.

1982 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 8 apskaitos vienetai.

1981 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-683 yra 2 apyrašai, 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

Apyraše Nr. 2 įrašytose bylose yra Ryšių karininko prie SS ir policijos vado Lietuvoje veiklos dokumentų.

 

Personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pavienės tarnybos policijos pareigūnų, policijos batalionų (savisaugos dalinių) štabų narių, policijos batalionuose tarnavusių asmenų, policininkų, tinkamų tarnauti SS, policijos pareigūnų šeimų narių sąrašai, asmenų, stojusių į policijos batalionus (savisaugos dalinius) anketos ir pasižadėjimai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti generalinio komisaro Kaune, vidaus reikalų generalinio tarėjo, vadovaujančių vokiečių policijos įstaigų, Vidaus reikalų ministerijos Policijos valdybos, Policijos departamento, tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo, pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininko Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe tvarkomieji dokumentai,

Lietuvių tvarkos policijos statuto projektas, kovos su partizanais instrukcija,

lietuvių policijos padėties apžvalgos ir pasiūlymai dėl policijos įstaigų sistemos ir veiklos organizavimo tobulinimo, policijos padėties gerinimo, panaudojimo kovoje su partizanais,

policijos nuovadų raportai apie Policijos departamento aplinkraščio dėl žydų suėmimo vykdymą, suimtų žydų sąrašai,

dokumentai apie policininkų mokymo organizavimą, „Policijos“ žurnalo leidimą,

siųstų ir gautų telefononogramų tekstai, susirašinėjimo skelbimų ir žinučių laikraščiuose spausdinimo, policijos įstaigų aprūpinimo tarnybiniais raiščiais, pažymėjimais, blankais, žemėlapiais klausimais dokumentai,

policijos įstaigų surinktos žinios apie komunistų veiklą 1941 m. iki vokiečių okupacijos (trėmimus, suėmimus ir pan.), žinios apie policijos pareigūnų skaičių nuovadose, Kauno ir Vilniaus policininkų turimą aprangą,

sovietų okupacijos metu ir pirmosiomis karo dienomis žuvusių ar dingusių policijos tarnautojų sąrašai, žinios apie žuvusius, ištremtus į Rusiją, sovietų kalintus policijos tarnautojus,

lietuvių policijos įstaigų, policijos pareigūnų, policijoje nebetarnaujančių buvusių policijos pareigūnų, į policijos apmokymo batalioną įstojusių asmenų sąrašai, policininkų prašymai perkelti į kitą tarnybos vietą, tarnybiniai pažymėjimai, atlyginimo knygelės, pagalbinės policijos narių anketos, asmenų, stojančių į pagalbinę policiją, pasižadėjimai,

lietuvių ir vokiečių policijos Lietuvoje struktūros schema,

atsišaukimų, raginančių stoti į savisaugos batalionus ir į policijos tarnybą, tekstai.

Ryšių karininko prie SS ir policijos vado Lietuvoje raštas dėl policijos bataliono „Lietuva“ formavimo, susirašinėjimo savaitraščio „Karys“ leidimo klausimu dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 162.
[2] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38.
[3] LCVA. F. R- 683, ap. 2, b. 13, l. 5; b. 31, l. 3; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 97.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 239, l. 1.
[5] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 46; b. 13, l. 102; b. 20.
[6] LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 94; F. R-659, ap.1, b. 19, l. 105.
[7] LCVA. F. R-659, ap. 1, b. 18, l. 55.
[8] LCVA. F. R-691, ap. 1, b. 36, l. 44.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 10:19