O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-691 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS 2-OSIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-691

2009-11-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto milicijos 2-oji nuovada (1941-06-24–1941-06-25)

Vilniaus miesto policijos 2-oji nuovada (1941-06-26–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Traukiantis sovietų kariuomenei ir įstaigoms, Vilniuje 1941-06-23 pradėta organizuoti viešoji apsauga, vadinta milicija. 1941-06-24 jau veikė Vilniaus miesto milicijos 2-oji nuovada. Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto milicijos vadui.[1]

Pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis pradėtas lietuvių policijos atkūrimas. Vilniaus miesto policijos vado 1941-06-26 aplinkraščiu Nr. 197 pranešta, kad „nuo šios dienos žodis „milicija“ nevartojamas, o tik „policija“.[2] Vilniaus miesto milicijos 2-oji nuovada pavadinta Vilniaus miesto policijos 2-ąja nuovada.

Vilniaus miesto policijos 2-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui, 1941 m. liepos mėn. vadintam Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadu, nuo 1941-10-01 – Vilniaus miesto policijos vadui.[3]

Nuo 1942-02-01 Vilniaus miesto policijos 2-osios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės viršininkui,[4] nuo 1942 m. vidurio – Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vadui.

Vilniaus miesto policijos 2-oji nuovada veikė iki 1944 m. liepos mėn.[5] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto milicijos 2-osios nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti mieste tvarką, saugoti svarbesnes įstaigas ir įmones.

Vilniaus miesto policijos 2-oji nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis. Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, registruoti gyventojus, rinkti ir teikti apie juos informaciją, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, vykdyti nurodymus, susijusius su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, bei kitas užduotis. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai, tvarkomos gyventojų registracijos knygos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1947 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 83 apskaitos vienetai. 1950 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 17 apskaitos vienetų.

1959 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai, o 1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus – 2 apskaitos vienetai.

1984 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-691 yra 2 apyrašai, 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

karinės ir civilinės administracijos įstaigų, Vilniaus miesto milicijos vado, vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, vieši skelbimai, teismo karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje įsakymai suimti savavališkai pasišalinusius iš tarnybos lietuvių policijos batalionų karius,

žydų perkėlimo į getą planas ir nuovados viršininko raportas apie perkėlimo akcijos vykdymą, nuovados viršininko raportai apie įvykius, gyventojų nuotaikas, sulaikytus bei suimtus asmenis, įvykių dienynas,

žinios apie nuovadą, jos veiklą, personalą, apginklavimą, patalpas, turimas transporto priemones, nuostolius, pareigūnų aprūpinimą, nuotaikas, pareigūnų turimą žydų turtą,

tarnybos ir sargybų paskirstymo, budėjimų perdavimo-perėmimo knygos, budėjimų tvarkaraščiai, patrulių veiklos žinios,

policijos įstaigų raštai dėl pabėgusių kalinių, karo belaisvių, dezertyrų, savavališkai pasišalinusių iš darboviečių ir kitų asmenų, pamestinukų tėvų, rastų daiktų ir gyvulių savininkų, pamestų ar pavogtų daiktų, dokumentų paieškos,

Vilniaus apygardos teismo prokuroro nutarimai dėl kvotų nutraukimo, Vilniaus apylinkės teismo pranešimai apie nutrauktas bylas, kvotų dokumentai,

laikinų asmens liudijimų, leidimų išvykti iš Vilniaus, pervežti  kilnojamąjį turtą į kitą gyvenamąją vietą, pažymėjimų apie artimųjų kalinimą ar išvežimą į Rusiją, apie sudegusį, prarastą turtą, neturto, ištikimybės (patikimumo) liudijimų bei kitų pažymėjimų išdavimo asmenims dokumentai,

šaukimai asmenims atvykti į mobilizacijos komisiją, dokumentai apie asmenų, kuriems neįteikti šaukimai, paiešką, gavusiųjų šaukimus pakvitavimai,

susirašinėjimo įmonių apsaugos, sovietų kariškių butų ir juose buvusio turto surašymo, asmenų paieškos, suėmimo, žydų perkėlimo į getą, pinigų bei vertingų daiktų surinkimo iš žydų, gyventojų registravimo, gatvių priežiūros, priešlėktuvinės apsaugos organizavimo, policininkų prisaikdinimo, aprūpinimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

policijos pareigūnų, nuovados ribose gyvenančių sovietų karių šeimų narių, karo atbėgėlių, svetimšalių, sulaikytų, administracinėmis baudomis baustų, privalančių užsiregistruoti darbo biržoje asmenų, nuovados teritorijoje esančių įmonių ir įstaigų, iš gyventojų surinktų ir vokiečių karo lauko komendantūrai perduotų ginklų, konfiskuotų prekių ir kiti sąrašai,

ginklų, aprangos ir kito turto įrašymo į turto knygas ir nurašymo pateisinamieji dokumentai, administracinių baudų įmokų priėmimo dokumentai,

leidinių „Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen“ ir „Kriminalinės policijos žinios“ 1941–1942 m. numeriai,

mirusių asmenų asmens dokumentai (svetimšalių liudijimai),

tarnybinių ginklų išdavimo ir grąžinimo, surašytų protokolų, gautų ir siųstų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai,

įvykių ir būrių vadų dienynai, budėjimų ir nuovadoje esančio turto perdavimo-perėmimo knyga,

pranešimai asmenims apie būtinumą užsiregistruoti darbo biržoje, gavusiųjų pranešimus pakvitavimai,

susirašinėjimo duomenų apie gyventojų įregistravimą bei išregistravimą teikimo, žinių apie asmenis rinkimo, personalo klausimais dokumentai,

nuovados teritorijoje esančių namų gyventojų, 1914–1922 m. gimusių moterų ir 1912–1918 m. bei 1925 m. gimusių vyrų, sovietų kariškių šeimų narių, svetimšalių, medicinos darbuotojų, Švenčionėlių, Valkininkų ir Vilniaus apskričių gyvenamųjų vietovių, nuovados archyvo bylų sąrašai, mirusių asmenų, svetimšalių, atvykusių atostogų asmenų (dirbančių Vokietijoje, policijos batalionų karių ir kitų) registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). R-617, ap. 1, b. 27, l. 1; R-689, ap. 1, b. 9, l. 4, 29; F. R-691, ap. 1, b. 1, l. 1-3.
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 9, l. 49.
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22.
[5] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 449.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:48