O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-692 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS 3-IOSIOS NUOVADOS FONDĄ NR. R-692

2009-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto milicijos 3-ioji nuovada (1941-06-24–1941-06-25)

Vilniaus miesto policijos 3-ioji nuovada (1941-06-26–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Traukiantis sovietų kariuomenei ir įstaigoms, Vilniuje 1941-06-23 pradėta organizuoti viešoji apsauga, vadinta milicija. 1941-06-24 jau veikė Vilniaus miesto milicijos 3-ioji nuovada. Nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto milicijos vadui.[1]

Pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis pradėtas lietuvių policijos atkūrimas. Vilniaus miesto policijos vado 1941-06-26 aplinkraščiu Nr. 197 pranešta, kad „nuo šios dienos žodis „milicija“ nevartojamas, o tik „policija“.[2] Vilniaus miesto milicijos 3-ioji nuovada pavadinta Vilniaus miesto policijos 3-iąja nuovada.

Vilniaus miesto policijos 3-iosios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui, 1941 m. liepos mėn. vadintam Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vadu, nuo 1941-10-01 – Vilniaus miesto policijos vadui.[3]

Nuo 1942-02-01 Vilniaus miesto policijos 3-iosios nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės viršininkui,[4] nuo 1942 m. vidurio – Vilniaus miesto policijos vakarinės apylinkės vadui.

Vilniaus miesto policijos 3-ioji nuovada veikė iki 1944 m. liepos mėn.[5] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto milicijos 3-iosios nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti mieste tvarką, saugoti svarbesnes įstaigas ir įmones.

Vilniaus miesto policijos 3-ioji nuovada buvo žemiausia lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandis. Nuovados pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, saugoti svarbius objektus, registruoti gyventojus, rinkti ir teikti apie juos informaciją, organizuoti priešlėktuvinę apsaugą, vykdyti nurodymus, susijusius su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, bei kitas užduotis. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai, tvarkomos gyventojų registracijos knygos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1947 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 72 apskaitos vienetai. 1949 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 22 apskaitos vienetai.

1952 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1955 m. sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 33 apskaitos vienetai.

1959 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 77 apskaitos vienetai. Į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1967 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas – senas, vėliau perspausdintas, apyrašas Nr. 1.

1984 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-692 yra 3 apyrašai, 159 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Apyraše Nr. 1 eil Nr. 74 yra įrašyta Vilniaus miesto policijos vado veiklos byla, priklausanti fondui Nr. R-689.

Vilniaus miesto policijos 3-iosios nuovados veiklos byla yra įrašyta į Vilniaus miesto policijos 7-osios nuovados fondo Nr. R-696 apyrašą Nr. 2.

Yra dokumentų, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Vilniaus miesto milicijos vado, vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, karinės ir civilinės administracijos įstaigų vieši skelbimai,

nuovados viršininko raportai apie įvykius, vykdytas akcijas, gyventojų nuotaikas, suimtus asmenis,

žinios apie nuovadą, jos veiklą, personalą, apginklavimą, turimas transporto priemones, nuostolius, pareigūnų aprūpinimą, nuotaikas, sulaikytus asmenis, užregistruotus svetimšalius, sargybų perdavimo-perėmimo ir tikrinimo žurnalas, nuovados teritorijos planai,

policijos įstaigų raštai dėl pamestinukų tėvų, rastų daiktų savininkų, pamestų ar pavogtų daiktų, asmens dokumentų paieškos, pranešimai apie asmenų, kuriems buvo išduoti svetimšalių liudijimai, mirtį, mirusiųjų asmens dokumentai (svetimšalių liudijimai),

prokurorų nutarimai dėl kvotų nutraukimo, Vilniaus apylinkės teismo pranešimai apie baudžiamųjų bylų nutraukimą, raštai dėl nuo teismo besislepiančių kaltinamųjų paieškos,

kvotų dėl įvykių ir pareigūnų drausmės pažeidimų dokumentai,

nuovados priešlėktuvinės apsaugos tarnybos, gelbėjimo ir sanitarijos punktų, įmonių priešlėktuvinės apsaugos savisaugos grupių (priešgaisrinės, degazacijos, sanitarijos, avarijų likvidavimo tarnybų) organizavimo dokumentai, žinių apie priešlėktuvinės apsaugos objektus lapai, gyvenamųjų namų priešlėktuvinės apsaugos tvarkytojų sąrašai ir pan.,

neturto, ištikimybės (patikimumo) liudijimų ir kitų pažymėjimų išdavimo gyventojams dokumentai,

šaukimai asmenims į mobilizacijos komisiją, dokumentai apie asmenų, kuriems neįteikti šaukimai, paiešką, gavusiųjų šaukimus pakvitavimai,

susirašinėjimo nuovados aprūpinimo ginklais, mundiruote, gyventojų registravimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

policijos pareigūnų, į darbovietes neatvykusių darbininkų ir tarnautojų, 1914–1922 m. gimusių moterų, 1919–1924 m. gimusių vyrų, sovietų kariškių šeimų narių, svetimšalių ir asmenų be pilietybės, privalančių registruotis darbo biržoje, ieškomų, sulaikytų asmenų, nuovados teritorijoje esančių įmonių ir įstaigų, iš gyventojų surinktų ir vokiečių karo lauko komendantūrai perduotų ginklų sąrašai, įmonių ir įstaigų antspaudų atspaudai,

ginklų, aprangos ir kito turto įrašymo į turto knygas ir nurašymo pateisinamieji dokumentai, pareigūnų aprūpinimo apranga, avalyne, buities reikmenimis lapai (daiktalapiai), administracinių baudų įmokų priėmimo dokumentai,

pažymėjimai apie milicininkų ir policininkų paskyrimą į nuovadą, tarnybą policijoje, asmenų prašymai priimti į tarnybą.

Vilniaus miesto policijos vado susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Vilniaus miesto policijos vado tvarkomieji dokumentai,

nuovados viršininko raportai apie įvykius, vykdytas akcijas, gyventojų nuotaikas, tarnybos paskirstymo, budėjimų perdavimo-perėmimo knygos, surašytų protokolų registracijos knyga,

žinios apie nuovadą, jos personalą, apginklavimą, turimas transporto priemones, mundiruotę, nuostolius, pareigūnų aprūpinimą, nuotaikas, kirpyklų, prekybos ir kitų įmonių patikrinimus, dektindarystę nuovados teritorijoje,

kvotos dėl įvykio dokumentai,

įmonių ir įstaigų priešlėktuvinės apsaugos savisaugos grupių organizavimo dokumentai, priešlėktuvinių slėptuvių planai,

nuovados teritorijoje esančių namų gyventojų, 1912–1918 m. ir 1925 m. gimusių vyrų, sulaikytų asmenų sąrašai, policijos pareigūnų sąrašai ir anketos, pareigūno asmens byla,

ginklų, aprangos ir kito turto nurašymo pateisinamieji dokumentai, žydų tautybės asmenų deklaracijos apie turimą turtą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

Vilniaus miesto milicijos vado, vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai,

policininkų mokymo planai, patrulių instrukcijos, maršrutų schemos ir tvarkaraščiai, pareigūnų budėjimo tvarkaraščiai, žinios apie nuovados turtą, personalą, tarnybų, sargybų ir patrulių patikrinimus,

policijos įstaigų raštai dėl pamestinukų tėvų, rastų daiktų savininkų, pamestų ar pavogtų daiktų, dokumentų paieškos,

kvotų dėl nusikaltimų, nelaimingų atsitikimų ir kitų įvykių dokumentai,

priešlėktuvinės apsaugos organizavimo dokumentai,

kelionės liudijimų išdavimo asmenims dokumentai, pranešimai asmenims apie būtinumą užsiregistruoti darbo biržoje,

susirašinėjimo įmonių apsaugos, žydų perkėlimo į getą, asmenų paieškos, gyventojų registravimo tvarkos, duomenų apie asmenų įregistravimą ar išregistravimą teikimo, policininkų aprūpinimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

policijos pareigūnų, nacionalizuotų ir be globos paliktų namų sąrašai,

ygtinai nuteisto asmens stebėjimo byla, administracinių baudų įmokų priėmimo kvitai bei kiti buhalterijos dokumentai, policininko tarnybinių užrašų knygutė, gautų ir siųstų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). R-617, ap. 1, b. 27, l. 1; R-689, ap. 1, b. 9, l. 15, 16, 29; F. R-692, ap. 1, b. 4, l. 5, 6, 8, 12-16
[2] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 9, l. 49
[3] LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 56.
[4] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 52, l. 22.
[5] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 449.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 09:46