O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-721 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES POLICIJOS VADO IR PUNKTŲ FONDĄ NR. R-721

2010-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Švenčionių apskrities policijos vadas (1941 m.– 1944 m. [birželio mėn.])

2. Švenčionėlių apskrities policijos Joniškio nuovada (1941 m. liepos mėn.)

Švenčionių apskrities policijos Joniškio nuovada (1941 m. rugpjūčio mėn.–1941-12-16)

Švenčionių apskrities policijos Joniškio punktas (1941-12-17–1944 m. [birželio mėn.])

3. Švenčionėlių apskrities policijos Saldutiškio nuovada (1941 m. liepos mėn.)

Švenčionių apskrities policijos Saldutiškio nuovada (1941 m. rugpjūčio mėn.–1941-12-16)

Švenčionių apskrities policijos Saldutiškio punktas (1941-12-17–1944 m.)

4. Švenčionėlių apskrities policijos Švenčionėlių nuovada (1941 m. liepos mėn.)

Švenčionių apskrities policijos Švenčionėlių nuovada (1941 m. rugpjūčio mėn.–1941-12-16)

Švenčionių apskrities policijos Švenčionėlių punktas (1941-12-17–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą, pradėjo veikti Švenčionių apskrities policijos vadas, nenustatyta. Vadas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetui, veikė prižiūrimas vokiečių karinės ir civilinės administracijos įstaigų.1

Pagal tvarkos policijos vadovybės Lietuvoje 1941-09-15 įsakymą I a/Adj. – 2000-Nr./41 Švenčionių apskrities policijos vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojui, nuo 1942-04-20 vadintam nuovadų policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-05-14 – pavienės tarnybos policijos ryšio karininku prie tvarkos policijos vado Lietuvoje, nuo 1942-07-23 – pavienės tarnybos policijos lietuvių ryšio karininku Tvarkos policijos vado Lietuvoje štabe. Per ryšio karininką vadas buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje.2

Švenčionių apskrities policijos vadas taip pat buvo pavaldus Vilniaus krašto žandarmerijos apygardos vadui, nuo 1942-01-31 ėjusiam ir Vilniaus krašto SS ir policijos apygardos vado pareigas.3 Pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1941-12-30 įsakymą Švenčionių apskrities policijos vadas privalėjo vykdyti ir Švenčionių apskrities viršininko nurodymus, pagal SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-05-07 įsakymą nuo 1943-06-01 buvo Švenčionių apskrities viršininko pavaduotojas.4

Tiksli Švenčionių apskrities policijos vado veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. vado įstaiga dar veikė.5

2 – 4. Tikslios datos, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Švenčionėlių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių nuovados, nenustatytos. 1941 m. liepos mėn. nuovados jau veikė. Nuovadų viršininkai buvo pavaldūs Švenčionėlių apskrities viršininkui ir policijos vadui.6

1941 m. rugpjūčio mėn. Švenčionėlių apskritis panaikinta. Švenčionėlių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių nuovados pavadintos Švenčionių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių nuovadomis. Nuovadų viršininkai buvo pavaldūs Švenčionių apskrities viršininkui ir policijos vadui, nuo 1941-09-25 – Švenčionių apskrities policijos vadui.7

Vadovaujantis tvarkos policijos vado Lietuvoje apsaugos policijos reikalų tvarkytojo 1941-12-17 aplinkraščiu Nr. 2555 Švenčionių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių nuovados pavadintos Švenčionių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių punktais.8 Punktų vedėjai buvo pavaldūs Švenčionių apskrities policijos vadui.

Tikslios Švenčionių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių punktų veiklos pabaigos 1944 m. datos nenustatytos. Joniškio ir Švenčionėlių punktai 1944 m. birželio mėn. dar veikė.9

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Švenčionių apskrities policijos vadas vadovavo lietuvių viešajai policijai (taip pat vadintai apsaugos arba tvarkos policija) savo veiklos teritorijoje, organizavo ir kontroliavo jos darbą.

Pagrindinės lietuvių viešosios policijos veiklos sritys buvo viešosios tvarkos palaikymas, kova su spekuliacija ir degtindaryste, valstybinio ir privataus turto apsauga, sanitarijos taisyklių laikymosi, eismo priežiūra, gyventojų registracija, priešlėktuvinė apsauga, su darbo jėgos telkimu, žemės ūkio prievolių vykdymu susijusių bei kitų vokiečių ir lietuvių administracijos, vokiečių policijos įstaigų nurodymų vykdymas, kova su partizanais.

2 – 4. Švenčionių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių nuovados buvo žemiausios lietuvių viešosios pavienės tarnybos policijos (dar vadintos nuovadų policija) sistemos grandys.

Nuovadų pagrindiniai uždaviniai buvo palaikyti veiklos teritorijoje viešąją tvarką, prižiūrėti įstatymų ir privalomų įsakymų vykdymą, rinkti ir teikti informaciją apie gyventojus. Nuovadoje buvo registruojami ir tiriami teisės pažeidimai bei kiti įvykiai, nagrinėjami gyventojų prašymai ir skundai.

Švenčionių apskrities policijos Joniškio, Saldutiškio ir Švenčionėlių punktų funkcijos iš esmės liko tos pačios. Punktai taip pat kontroliavo eismą, saugojo svarbius objektus, buvo įpareigoti vykdyti su gyventojų mobilizacija priverstiniams darbams, privalomu žemės ūkio produktų pristatymu susijusius bei kitus karo ūkiui svarbius administracijos įstaigų nurodymu10, dalyvavo kovoje su partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo dokumentus 1949-11-29 buvo įrašyti 7 fondui priklausantys neaprašyti saugojimo vienetai.

1950 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai. 5 nerastos bylos nurašytos.

1959 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 1 apyrašas ir 1 byla.

1966 m. fondas pertvarkytas. Prie Švenčionių apskrities policijos vado fondo Nr. 721 prijungtas Švenčionėlių policijos nuovados viršininko fondas Nr. 468. Šio fondo 1 byla įrašyta į fondo Nr. 721 apyrašą Nr. 2. Sutvarkius rastus neaprašytus Joniškio policijos punkto dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 10 bylų. Sudarytas jungtinis Švenčionių apskrities policijos vado ir policijos punktų fondas Nr. 721 (R-721).

Vėlesniuose apskaitos dokumentuose fondas vadinamas Švenčionių apskrities policijos vado fondu. Pavadinimo pakeitimo data ir pagrindas nenustatyti.

1980 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1980 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

2010 m. grąžintas Švenčionių apskrities policijos vado ir punktų fondo pavadinimas.

Iš viso fonde Nr. R-721 yra 3 apyrašai, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Švenčionių apskrities policijos vado veiklos bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti policijos punktų vedėjų raportai apie punktų veiklą, vengiančių reicho darbo tarnybos asmenų paieškos ir ginklų bei kariškų rūbų rinkimo iš gyventojų akcijos rezultatus, miško kirtimą palei geležinkelį ir plentus, partizanų veiksmus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Švenčionių apskrities policijos Saldutiškio ir Švenčionėlių nuovadų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ištikimybės (patikimumo) liudijimų išdavimo gyventojams Saldutiškio nuovadoje dokumentai, Švenčionėlių nuovados tarnautojų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Švenčionių apskrities policijos Joniškio punkto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

karinės ir civilinės administracijos, vadovaujančių policijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, Švenčionių-Švenčionėlių apskrities partizanų štabo įsakymas, Garbės policijos komplektavimo, pareigų ir teisių instrukcija,

Švenčionių apskrities valsčių viršaičių, miestų burmistrų ir policijos punktų vedėjų posėdžio protokolas,

Švenčionių apskrities žemesniųjų policijos tarnautojų apmokymo programa,

raportai ir apžvalgos apie nuovados (punkto) veiklą, užregistruotus teisės pažeidimus, įvykius veiklos teritorijoje, žinios apie punkto užimamas patalpas, veiklos teritorijoje esančias įstaigas, gyventojų skaičių,

policijos įstaigų raštai dėl pavogtų daiktų bei gyvulių, kriminalinių nusikaltėlių, sovietų aktyvistų, desantininkų, pabėgusių karo belaisvių, savavališkai pasišalinusių iš darboviečių bei policijos dalinių ir kitų asmenų paieškos,

Molėtų apylinkės teismo nutarimai dėl baudžiamųjų bylų nutraukimo, Vilniaus apygardos teismo prokuroro padėjėjo nutarimai dėl kvotų nutraukimo, nutrauktų kvotų dokumentai,

susirašinėjimo personalo klausimais, gyventojo skundo tyrimo dokumentai,

policijos pareigūnų, kovose su Raudonąja armija žuvusių lietuvių partizanų ir karių, kratų metu rastų šaudmenų, mundiruotės ir kitų kariškų daiktų, policininkų gautų valdiškų drabužių bei buities reikmenų, žydams priklausiusio nekilnojamojo turto sąrašai,

punkto turto perdavimo-perėmimo keičiantis vedėjui aktas, surašytų protokolų registracijos knyga.

Yra Švenčionėlių apskrities Joniškio milicijos nuovados 1940 m. rugsėjo mėn.– 1940 m. lapkričio mėn dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m., dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-677, ap. 1, b. 47, l. 26, 47, 48.

2 LCVA. F. R-683, ap. 2, b. 1, l. 31, 38, 56.

3 A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 98; LCVA. F.R-659, ap. 1, b. 3, l. 359.

4 LCVA. F. R-1476, ap. 1, b. 1, l. 380-382; F. R-729, ap. 1, b. 23, l. 18, 56.

5 LCVA. F. R-721, ap. 1, b. 1.

6 LCVA. F. R-721, ap. 3, b. 1, l. 1, 12. F.R-617, ap. 1, b. 27, l. 3.

7 LCVA. F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 159 – 162, 299.

8 LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 4, l. 30; F. R-683, ap. 2, b. 30, l. 3.

9 LCVA. F. R-721, ap. 1, b. 1, l. 94, 109.

10 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 224.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 08:55