O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-786 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ MILICIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-786

2010-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Milicijos departamentas (1940-07-29–1940-09-04)

Darbininkų ir valstiečių milicijos valdyba (1940-09-05–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Ministrų Tarybos 1940-07-29 nutarimu, kuriuo Lietuvos policija buvo pavadinta milicija, Vidaus reikalų ministro 1940-07-30 įsakymu Nr. 83 Policijos departamentas nuo 1940-07-29 pavadintas Milicijos departamentu.1

Nuo 1940-08-26 Milicijos departamentas tapo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimu Nr. 53 „Apie buvusios Vidaus reikalų ministerijos aparato pertvarkymą“ Milicijos departamentas buvo pertvarkytas į Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybą.2

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Darbininkų ir valstiečių milicijos valdyba nutraukė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Darbininkų ir valstiečių milicijos valdyba buvo atsakinga už viešosios tvarkos apsaugą,kovą su nusikalstamumu, socialistinės nuosavybės turto grobstymu, spekuliacija, eismo taisyklių pažeidimais, rūpinosi piliečių registracija ir pasų išdavimu, vadovavo miestų ir apskričių milicijos skyrių bei adresų biurų veiklai. Valdybos Vizų ir registracijos skyrius vykdė užsieniečių ir asmenų be pilietybės apskaitą, piliečiams išduodavovizas išvykti į užsienį.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LTSR CVA) apskaitos dokumentuose Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybos fondas Nr. R-786 buvo įrašytas 1949-11-17. Fonde buvo 649 neaprašyti saugojimo vienetai. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas, dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

LTSR CVA 1950-03-23 iš Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos perėmė milicijos valdybos 1 neaprašytą bylą.

1950-11-10 LTSR CVA priėmė 3499 neaprašytas bylas. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas, dokumentų perdavimo akto nėra.

1951 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 4148 bylos.

1952-01-10 fondo lape įrašyta, kad LTSR CVA priėmė 4864 neaprašytas bylas. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas, dokumentų perdavimo akto nėra.

1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 2–Nr. 8.

1952 m. fonde buvo 9049 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1–Nr. 8.

1959 m. fondo apyrašai buvo peršifruoti, sudaryti nauji apyrašai Nr. 9–Nr. 13. Dokumentų sutvarkymo akto nėra. Fonde buvo 10302 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1–Nr. 13.

1961 m. sudarytas apyrašas Nr. 14, kuriame įrašytos 997 bylos.

1961 m. fonde buvo 11299 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1–Nr. 14. Fondo papildymų šaltiniai ir datos nenustatyti.

1962–1963 m., 1964 m. į apyrašus Nr. 4, Nr. 7 ir Nr. 14 papildomai įrašytos 49 bylos.

1964 m. archyve rasta Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybos 113 netvarkytų bylų ir 72 kg pabirų dokumentų. Dokumentus sutvarkius, buvo sudarytos 293 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 7. 286 bylos buvo perkeltos į kitus fondus, 13 kg pabirų dokumentų ir 3 bylos buvo atrinktos naikinti.

1966–1970 m. į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 5 papildomai įrašytos 4 bylos.

LTSR CVA 1973-10-30 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1 bylą, kuri papildomai įrašyta apyraše Nr. 13.

1978-03-27, 2001-06-18 į fondus Nr. 222, Nr. R-681 ir Nr. R-697 buvo iškeltos 3 bylos.

1979-04-25, 1995-05-19, 2001-06-28 į apyrašus Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 14 papildomai įrašytos 75 bylos.

2003-03-26 į kitus fondus iškeltos 4 bylos.

Dalis dokumentų kataloguota vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-786 yra 14 apyrašų, 11738 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 14 yra Policijos departamento 1938–1940 m. veiklos dokumentų.

 

Kriminalinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, skyriaus operatyvinio darbo planai, biuleteniai, raportai ir pranešimai apie kriminalinius nusikaltimus, nutarimai dėl kaltinamų asmenų paieškos ir baudžiamųjų bylų nutraukimo, slaptų bylų priėmimo-perdavimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kaltinamųjų kvotos protokolai, liudytojų parodymai, kaltinamosios išvados bei kiti kriminalinių nusikaltimų tyrimo dokumentai, kalinių sąrašai, miestų, apskričių ir valsčių milicijos skyrių sąrašai, nusikaltusių asmenų pirštų antspaudų lapai, baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą, baudžiamosios bylos – pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu skyriaus (ОБХСС) veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti skyriaus tvarkomieji dokumentai, darbo planai ir ataskaitos, pažymos, pranešimai ir raportai apie kovą su spekuliaciją, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tardymo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą, tardymo bylos – pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS pilietybės suteikimo asmenims bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos TSRS pilietybę norinčių įgyti asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardesabėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 4168 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos milicijos darbuotojų ir tarnautojų asmens bylos, anketos, prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 1241 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, mobilizacijos darbų, priešlėktuvinės apsaugos darbo planai, Lietuvoje gyvenančių užsieniečių, karo atbėgėlių iš Lenkijos sąrašai bei vokiečių tautybės asmenų repatriacijos dokumentai, pasų išdavimo planai, pasų išdavimo skyrių veiklos patikrinimo aktai, žinios apie pasportizaciją respublikoje bei Pagalbinės liaudies milicijos veiklą, susirašinėjimo veiklos, personalo ir finansų klausimais dokumentai,gyventojų prašymai dėl priregistravimo, Politinio ir Materialinio-techninio aprūpinimo skyrių bei Automobilių inspekcijos veiklos dokumentai, darbuotojų algų žiniaraščiai, finansų ataskaitos, TSRS pilietybę gavusių asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius, TSRS pilietybę gavusių asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 311 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS pilietybės suteikimo asmenims bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos TSRS pilietybę norinčių įgyti asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vizų ir registracijos skyriaus (ОВИРveiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos instrukcijos dėl vizų išdavimo, karo atbėgėlių iš Lenkijos prašymai apsigyventi Lietuvoje ir suteikti TSRS pilietybę, asmenų be pilietybės, vizas išvykti į užsienį gavusių asmenų, repatriantų iš Vokietijos sąrašai, norinčių gauti vizas išvykti į užsienį asmenų, pagal Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 1941-01-10 sutartį atvykusių gyventi į Lietuvos TSR asmenų, asmenų be pilietybės norinčių įgyti TSRS pilietybę bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 3376 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, kaltinamųjų kvotos protokolai, teismo nuosprendžiai, raportai apie nusikaltimus, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, valdybos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, asmens tardymo byla.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti pasų išdavimo planai, pasų skyrių darbuotojų pasitarimų dokumentai, prašymai suteikti TSRS pilietybę ir leisti apsigyventi Lietuvoje, susirašinėjimo pilietybės klausimais dokumentai, norinčių įgyti TSRS pilietybę asmenų bylos ir anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti piliečių prašymai vizai gauti, pagal Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 1941-01-10 sutartį atvykusių į TSRS asmenų bylos ir anketos, į užsienį išvykusių asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 415 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Karo pabėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos karo pabėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos karo pabėgėlių asmens bylos, anketos, sąrašai, repatrijavusių iš Klaipėdos krašto ir apsigyvenusių Biržų apskrityje piliečių anketos ir užsienio pasai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 440 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, Milicijos departamento direktoriaus, Milicijos valdybos viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, postų tarnybos statutas, milicijos skyrių darbo planai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, žinios, pranešimai, biuleteniai ir raportai apie nusikaltimus, agentūriniai pranešimai apie piliečius, žinios apie nacionalizuotas įmones ir fabrikus, miestų ir apskričių milicijos skyrių milicininkų sąrašai, milicijos darbuotojų sveikatos tikrinimo pažymos, valdybos tarnautojų sąrašai ir algų lapai, Pasų skyriaus veiklos dokumentai, piliečių skundai ir prašymai įvairiais klausimais, išlaidų apyskaitos, milicijos darbuotojų asmens bylos ir anketos, norinčių gauti darbą milicijoje asmenų prašymai ir anketos, liaudies milicijos narių anketos, TSRS pilietybę gavusių asmenų bylos ir prašymai leisti apsigyventi Lietuvoje, karo atbėgėlių asmens bylos, registracijos anketos, sąrašai, emigravusių iš Lietuvos TSR piliečių asmens bylos, tardymo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens ir tardymo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 1084 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra Policijos departamento 1938–1940 m. veiklos dokumentų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 5, b. 318, l. 29.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 29.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ MILICIJOS VALDYBOS FONDO NR. R-786 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 5, NR. 7 PAPILDYMĄ)

2023-07-25 Nr. SA-37

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybos fondo Nr. R-786 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-07-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-235.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2021–2023 m. tobulinant Karo atbėgėliams tvarkyti komisariato fondo Nr. 757 apyrašus Nr. 1, Nr. 2 buvo rasti dokumentai, priklausantys Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybos fondui Nr. R-786.

2023 m. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti, sudaryti fondo Nr. R-786 apyrašų Nr. 5 ir Nr. 7 tęsiniai, į kuriuos įrašyti 3 apskaitos vienetai: į apyrašo Nr. 5 tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas (byla Nr. 312), į apyrašo Nr. 7 tęsinį – 2 apskaitos vienetai (bylos Nr. 3367 ir Nr. 3368).

Iš viso fonde Nr. R-786 yra 14 apyrašų, 11743 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybos nutarimai dėl baudų už gyventojų registracijos taisyklių pažeidimą skyrimo, įsiregistravusių gyventojų patikrinimo lapai, kvotų protokolai, Kauno m. milicijos skyrių raštai Pasų registracijos skyriui apie asmenis, padavusius prašymus vidaus pasui gauti.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 312 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vizų ir registracijos skyriaus (OBИР) bylų apyrašas Nr. 7

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie leidimų apsigyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimą; asmenų, atvykusių į LTSR persikėlimo tvarka, remiantis 1941 m. sausio 10 d. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sutarimu, anketos.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 3380 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-08-30 13:12