O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1075 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1075

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių miesto savivaldybė (1918-12-16 – 1940 m.)

Telšių miesto savivaldybė (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Pirmasis Telšių miesto laikinosios valdybos posėdis, kuriame buvo išrinkta miesto valdyba, įvyko 1918-12-16.[2] Tiksli data, kada buvo išrinkta miesto taryba, nenustatyta.

Telšiai buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Telšių miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas.[4] Tiksli data, kada 1941 m. Telšių miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942 – 1944 m. galiojo tik tos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Telšių miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1968-12-12 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 263 Telšių miesto savivaldybės bylas.

Pertvarkius 1973 m. fondą, apyraše Nr.1 buvo įrašyta 214, o apyraše Nr.2 – 60 apskaitos vienetų.

Iš Telšių trikotažo gamybinio susivienijimo „Mastis” buvo gautas ir 1986-07-07 papildomai į apyrašą Nr.1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.1075 yra 2 apyrašai, 275 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas, nėra 1918 - 1925 m. savivaldybės veiklos bylų. Fonde yra Telšių miesto vykdomojo komiteto 1940 - 1941 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie prekių kainas, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, kelių taisymo, mokyklų aprūpinimo mokymo priemonėmis, medžiagų įsigijimo ir kt. klausimais dokumentai; tarnautojams atlyginimo išmokėjimo lapai, liudijimai apie gyventojų nekilnojamojo turto dydį; butų savininkų, mokesčių, nuteistų asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1075 apyraše Nr.1 įrašyta 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra pastatų brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo vidaus pasų išdavimo, kelių taisymo, savivaldybės tarnautojų atlyginimo, butų nuomos mokesčio nustatymo ir kt. klausimais dokumentai, sąmatos; gyventojų prašymai dėl pašalpų bei darbo, pažymėjimų apie turto dydį išdavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1075 apyraše Nr.2 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra pastatų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2 – 3, l. 8; Nr. 14, l. 1 - 8

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 2, b. 1778, l.46

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:48