O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1262 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1262

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės miesto savivaldybė (1919 – 1940 m.)

Ukmergės miesto savivaldybė (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

1919 m., iš Ukmergės miesto išvijus bolševikus, buvo išrinkta miesto savivaldybė, to meto dokumentuose vadinta magistratu.[2]

Tiksli data, kada Ukmergės miesto savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Ukmergė buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Ukmergės miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas.[4] Tiksli data, kada 1941 m. Ukmergės miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942–1944 m. galiojo tik tos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Ukmergės miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Dokumentų sutvarkymo 1964 m. instrukcijoje nurodyta, kad Ukmergės rajono valstybinis archyvas 1961 m. balandžio mėn. perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui apie 18000 Ukmergės miesto savivaldybės bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1 - 4 ir Nr.6 - 9.

Archyve sudarytas apyrašas Nr.5 buvo pertvarkytas 1961 m. Buvo atrinkta naikinti 435 saugojimo vienetai, į naujai sudarytą apyrašą Nr.5 įrašyta 657 apskaitos vienetai.

Apyrašai Nr.1-4, Nr.6, Nr.8, Nr.9 buvo pertvarkomi 1964-1965 m. Pertvarkius fondą, 1965-09-17 jame buvo 17333 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1-5 ir Nr.7.

Iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo 1967-11-01 archyvas gavo 19 bylų, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr.7.

Archyve 1967 m. rugsėjo – gruodžio mėn. rasti fondui priklausantys 25 saugojimo vienetai sutvarkyti ir papildomai įrašyti į apyrašus Nr.1 ir Nr.4.

1975 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas, atkeltas iš fondo Nr.1696, o 1979 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 5 – 59 apskaitos vienetai, atkelti iš fondo Nr. R-174.

Sutvarkius archyve rastus neaprašytus dokumentus, 1994 01-12 į apyrašus Nr.1 ir Nr.2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1996-06-12 patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr.1262 yra 6 apyrašai, 17442 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Ukmergės miesto vykdomojo komiteto 1940 - 1941 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos, finansų komisijos, rinkiminės komisijos bei Lietuvos miestų ir miestelių sąjungos atstovų suvažiavimų posėdžių protokolai, susirašinėjimo rinkimų į Lietuvos Seimą, vidaus pasų išdavimo, naujokų sąrašų sudarymo, pastočių ir kt. klausimais dokumentai; miesto gyventojų, rinkėjų į Seimą bei miesto tarybą, savivaldybei priklausančio turto sąrašai; piliečių prašymai išduoti vidaus pasus, pažymėjimus apie šeimos sudėtį, materialinę padėtį, sumažinti pajamų mokesčius, priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1262 apyraše Nr.1 įrašyti 424 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m.. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo vidaus pasų išdavimo, kelių taisymo, savivaldybės tarnautojų atlyginimo, butų nuomos mokesčio nustatymo ir kt. klausimais dokumentai, sąmatos, gyventojų prašymai išduoti pažymėjimus apie turto dydį, skirti pašalpas, priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1262 apyraše Nr.2 įrašyta 520 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra pastatų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, kultūros ir švietimo, bedarbių ir socialinės apsaugos komisijų, pradinių mokyklų mokytojų posėdžių protokolai, susirašinėjimo viešųjų darbų organizavimo, neturtingų mokinių šelpimo, mokyklų aprūpinimo mokslo priemonėmis ir inventoriumi, beturčių nemokamo gydymo ir kt. klausimais dokumentai; mokyklinio amžiaus vaikų, neturtingų mokinių, gavusiųjų pašalpas, sąrašai; mokyklų statybos ir remonto sąmatos, prašymai suteikti pašalpas, pašalpų išdavimo ir bedarbių registracijos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1262 apyraše Nr.3 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Piliečių nekilnojamojo turto bylų ir butų mokesčių knygų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos piliečių nekilnojamojo turto bylos, nekilnojamojo turto ir žemės, butų mokesčių knygos, nekilnojamojo turto žiniaraščiai.

Piliečių nekilnojamojo turto ir žiniaraščių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gatvės arba gyvenamosios vietovės pavadinimą, abėcėlės tvarka. Nekilnojamojo turto ir žemės, butų mokesčių knygos susistemintos ir įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1262 apyraše Nr.4 įrašyti 902 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra privačių gyvenamųjų namų planų.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos savivaldybės pajamų-išlaidų sąmatos, darbuotojų sąrašai, savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų bei darbininkų atlyginimo išmokėjimo lapai, rinkos kainų biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1262 apyraše Nr.5 įrašyti 667 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.1262 apyraše Nr.7 įrašyta 14 815 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1940 m.. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr.2 – 3, l.8; Nr. 14, l. 1 - 8.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F.1262, ap.5, b.1, l.10.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDO NR. 1262 PAPILDYMĄ

2012-06 - Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Ukmergės miesto savivaldybės fondą Nr. 1262 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 344/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2012 m. gegužės mėn. sutvarkytas Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvęs neaprašytas asmens vidaus pasas. Dokumentas priklauso Ukmergės miesto savivaldybės fondui Nr. 1262.

Sudaryta 1 byla ir įrašyta į apyrašo Nr. 7 tęsinį. Dokumento chronologinės ribos 1920 m.

Iš viso fonde Nr. 1262 yra 6 apyrašai, 17444 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

Į apyrašo tęsinį įrašytas asmens vidaus pasas.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 1262 apyraše Nr. 7 įrašyta 14 817 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDO NR. 1262 APYRAŠO NR. 7 PERTVARKYMĄ (BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2017-02-10 Nr. SA-5

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Ukmergės miesto savivaldybės fondą Nr. 1262 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-11-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 163/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2016 m. apyrašas Nr. 7 patobulintas. Patikslintos kai kurių bylų antraštės ir bylų skaičius apyraše. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Sudaryta 1 nauja byla Nr. 14817 (senas fondo Nr. 1262 apyrašas Nr. 7 t.1, 2). Patobulintame apyraše Nr. 7 iš viso įrašyti 14553 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1262 yra 6 apyrašai, 17180 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1874–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 14553 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1874–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 15:49