O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1264 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1264

 

2006-03-29 Nr. SA -138/2

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio miesto savivaldybė (1919–1940 m.)

Panevėžio miesto savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Tiksli data, kada Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Panevėžys buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldos teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Panevėžio miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[2] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo vietose dirbti buvo įpareigotos buvusios savivaldybės.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki TSRS okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas. Tiksli data, kada 1941 m. Panevėžio miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942–1944 m. galiojo tik tos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Panevėžio miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1967-10-20 perdavė archyvui 34142 Panevėžio miesto savivaldybės bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 - Nr.6

1968–1969 m. apyrašai Nr.1 ir Nr.2 pertvarkyti: atrinkti naikinimui 549 apskaitos vienetai, sudaryti 145 apskaitos vienetai, bylos peršifruotos, į apyrašą Nr.1 įrašyti 854, į apyrašą Nr. 2 - 146 apskaitos vienetai.

1987 m. papildomai į apyrašą Nr.1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Panevėžio valstybinis archyvas 1991m. ir 1995 m. perdavė archyvui 13 Panevėžio miesto savivaldybės bylų, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr.1.

Papildomai į apyrašą Nr.1 2000-09-28 įrašytos iš fondo Nr.1293 atkeltos 4 bylos.

2003 m. sudaryta suminio apyrašo Nr.4 bylų rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

2004 m. LAD nurodė sudaryti naują apyrašą Nr.3.

2006 m. patikslintos apyrašo Nr.3 11278 bylų antraštės, parašytos 11064 bylų antraštės. Papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Sudarytame apyraše Nr.3 įrašyti 22342 apskaitos vienetai. Sudaryta apyrašo Nr.3 bylų rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fonde Nr.1264 yra 6 apyrašai, 33804 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Panevėžio miesto vykdomojo komiteto 1940–1941 m. dokumentų.

Prie apyrašuose Nr.3 - 6 įrašytų bylų priėjimas ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, piliečių butų sekvestravimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos, statybos, personalo, beturčių gydymo, šalpos, pasų išdavimo klausimais dokumentai; rinkimų apylinkių rinkėjų į Lietuvos Respublikos Seimą, miesto tarybą, naujokų, nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų sąrašai; pajamų-išlaidų sąmatos, piliečių prašymai išduoti gimimo, šeimos sudėties liudijimus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal struktūrą.

Iš viso fondo Nr.1264 apyraše Nr.1 įrašyti 872 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra pastatų planų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Panevėžio miesto savivaldybės ir jos įstaigų etatų bei personalo sąrašai, savivaldybės bei Panevėžio miesto vykdomojo komiteto ir jų įstaigų (policijos, pradinių mokyklų, bibliotekos, skerdyklos, ugniagesių sargybos, vaistinės, medicinos ir veterinarijos, elektros tinklų, vaikų maitinimo punkto ir kt.) darbuotojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas ir chronologiją. Sudaryta apyrašo bylų teminė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.1264 apyraše Nr.2 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti asmenų, gyvenusių Panevėžio mieste, dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri nėra griežtai išlaikyta. Sudaryta apyrašo bylų abėcėlinė rodyklė (rodyklė pridedama) ir bylų rodyklė skaitmeninėje laikmenoje. Asmenų vardai ir pavardės įrašytos kaip dokumentuose, neredaguotos.

Iš viso fondo Nr.1264 apyraše Nr.3 įrašyti 22342 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos (paso išdavimo data) 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti asmenų, gyvenusių Panevėžio mieste, dokumentai vidaus pasui gauti.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

2003 m. sudaryta bylų rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fondo Nr.1264 apyraše Nr.4 įrašyti 5403 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti asmenų, gyvenusių Panevėžio mieste, dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri ne visada griežtai išlaikyta.

Iš viso fondo Nr.1264 apyraše Nr.5 įrašyti 708 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos (paso išdavimo data) 1920–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti asmenų, gyvenusių Panevėžio mieste, dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.1264 apyraše Nr.6 įrašyti 4333 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos (paso išdavimo data) 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 8; 14, l. 1 - 8.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDO NR. 1264 PAPILDYMĄ

2013-11-20 Nr. SA-72

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Panevėžio miesto savivaldybės fondą Nr. 1264 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-11-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 159/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio apskrities archyvas 2013-06-25 dokumentų perdavimo aktu Nr. D1-52/GF-19 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 3 (tris) Panevėžio miesto savivaldybės 1935–1942 m. veiklos bylas.

Bylos įrašytos į fondo Nr. 1264 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 869 – 871).

Iš viso fonde Nr. 1264 yra 6 apyrašai, 33814 apskaitos vienetų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 3 statybos dokumentai, asmenų, siunčiamų, išvežtų, neatvykusių, neišvežtų ir gavusių šaukimus darbams į Vokietiją, Panevėžio miesto nacionalizuotų namų, žydų namuose apgyvendintų ir neturinčių darbo pažymėjimų, atleistų nuo darbų ir kiti sąrašai, asmenų prašymai, pažymėjimai ir kiti dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1264 apyraše Nr. 1 įrašyti 875 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 15:18