O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1361 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1361

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Marijampolės apskrities komitetas (1918–1919 m.)

Marijampolės apskrities savivaldybė (1919–1940 m.)

Marijampolės apskrities savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Balbieriškio parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Balbieriškio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Balbieriškio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

3. Gudelių parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Gudelių valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Gudelių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

4. Igliškėlių parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Igliškėlių valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Igliškėlių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

5. Kalvarijos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Kalvarijos valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Kalvarijos valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

6. Kazlų valsčiaus savivaldybė (1931–1940 m.)

Kazlų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

7. Krosnos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Krosnos valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Krosnos valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Marijampolės apskrityje buvo 22 valsčiai: Antanavo, Ašmintos, Balbieriškio, Gudelių I, Gudelių II, Janavo, Javaravo, Kalvarijos, Klebiškio, Krosnos, Kvietiškio, Liubavo, Liudvinavo, Marijampolės, Mikališkio, Padovinio, Prienų, Raudenio, Sasnavos, Šunskų, Veiverių ir Višakio – Rūdos.[1]

1931 m. Marijampolės apskrityje buvo 13 valsčių: Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos, Kazlų, Krosnos, Liubavo, Liudvinavo, Marijampolės, Prienų, Sasnavos, Šilavoto, Veiverių. [2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Marijampolės apskrities savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Marijampolės apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Marijampolės apskrities komitetas, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. Marijampolės apskrities savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Marijampolės apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. – 5, 7. Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos ir Krosnos valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1918 m. įvyko pirmieji Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos ir Krosnos valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos ir Krosnos parapijiniai komitetai, nenustatytos.

Tikslios datos, kada 1919 m. Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos ir Krosnos valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos ir Krosnos valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

6. Kazlų valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1931 m. Kazlų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Kazlų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose įrašyta, kad 1966 m. Marijampolės apskrities savivaldybės fonde buvo 2 apyrašai, 826 apskaitos vienetai (apyraše Nr.1 buvo įrašyti 569, apyraše Nr.2 – 257 apskaitos vienetai) ir 10 kg pabirų.

Lietuvos TSR archyvo Kapsuko filialas 1966 m. perdavė archyvui 432 Marijampolės apskrities valsčių savivaldybių bylas.

Lietuvos TSR archyvo Kapsuko filialas 1967-03-23 perdavė archyvui 87 Marijampolės apskrities savivaldybės bylas.

1967 m. archyve buvo sudarytas jungtinis Marijampolės apskrities ir valsčių savivaldybių fondas: sudarytas naujas apyrašas Nr.3, į kurį įrašyti 352 apskaitos vienetai, papildomai į apyrašą Nr.1 įrašytas 61, į apyrašą Nr.2 – 72 apskaitos vienetai, atrinktos naikinti 75 bylos.

1973-08-15 Lietuvos TSR archyvo Kauno filialas perdavė archyvui 25 Gudelių valsčiaus savivaldybės bylas, kurios buvo įrašytos į sudarytą naują apyrašą Nr.4.

Lietuvos TSR archyvo Kauno filialas 1974-02-19 perdavė archyvui 11 Marijampolės apskrities savivaldybės ir 1 Kalvarijos valsčiaus savivaldybės bylą, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr.2 ir 3.

Papildomai į apyrašą Nr.1 1994 m. įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.1361 yra 4 apyrašai, 1340 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalbomis.

 

Marijampolės apskrities savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities ir valsčių tarybų ir valdybų posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis kelių ir tiltų taisymo, pievų nusausinimo, pašalpų, paskolų skyrimo, mobilizacijos, rekvizicijų, mokesčių ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie gyventojus, savivaldybės įstaigas ir įmones, valsčių seniūnus, valsčiuose vykstančias statybas ir kt., nekilnojamo turto pirkimo – pardavimo sutartys, tarnautojų, viršaičių, seniūnų, ūkininkų ir kt. sąrašai; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1361 apyraše Nr. 1 įrašyti 623 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra gyvenamųjų namų, mokyklų, bažnyčios projektų.

 

Transporto priemonių registracijos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valsčių, burmistrų, seniūnų sąrašai, apskrities savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos, atlyginimų išmokėjimo lapai, transporto priemonių registracijos bylos, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis; atlyginimų išmokėjimo lapai įrašyti pagal chronologiją, asmens ir transporto priemonių registracijos bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1361 apyraše Nr. 2 įrašytas 331 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis.

 

Marijampolės apskrities ir valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti:

Marijampolės apskrities savivaldybės dokumentai - vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokinių lankomumo, mokyklų remonto, mokesčių, kelių taisymo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie samdomą darbo jėgą, žemės plotą; seniūnijų, ūkininkų, mokyklinio amžiaus vaikų, atsargos, apsaugos ir rezervinių kareivių, žemės mokesčių mokėtojų ir kt. sąrašai; leidimai statyti gyvenamuosius namus ir kitus pastatus; pažymėjimai apie šeimyninę, materialinę padėtį, finansų ir kt. dokumentai;

Balbieriškio valsčiaus savivaldybės dokumentai - nukentėjusiems nuo karo ir tremtinių šelpimo komiteto posėdžių protokolai, žinios apie daugiavaikes motinas, išvežtus į SSSR asmenis, darbo prievolės atlikimą; statistinės žinios apie valsčiaus gyventojus, žemės plotus, samdomus darbininkus, galvijų skaičių; susirašinėjimo belaisvių panaudojimo ūkio darbams, prievolių vykdymo, mokesčių išieškojimo, pasų išdavimo ir kt. klausimais dokumentai; atsargos ir apsaugos kareivių, žemės savininkų, išvežtų į SSSR asmenų, rusų karo belaisvių, juos laikančių ūkininkų, amatininkų, įmonių, jų tarnautojų ir darbininkų ir kt. sąrašai; žemės ūkio produktų, gyvulių rekvizicijos aktai, laikini asmens liudijimai, išduotų pasų registracijos knyga, finansiniai ir kt. dokumentai;

Gudelių valsčiaus savivaldybės susirašinėjimo vidaus pasų išdavimo, mokesčių išieškojimo klausimais dokumentai; pranešimai apie valdomą nekilnojamąjį turtą, žemės ir žemės išperkamojo mokesčio mokėjimą; žinios apie valsčiaus gyventojų skaičių, istorines vietas, pramonės įmones; malūnininkų, įmonių, parduotuvių savininkų, gyventojų, mokančių žemės mokesčius, naujokų ir kt. sąrašai; prašymai statyti gyvenamuosius namus, statybų planai, finansų ir kt. dokumentai;

Igliškėlių valsčiaus gyventojų prašymai statyti valsčiuje mokyklą, mokyklos statybos planai, remonto sąmatos, finansų dokumentai;

Kalvarijos valsčiaus žemės savininkų sąrašai, gyventojų prašymai statyti gyvenamuosius namus, statybų planai, finansų dokumentai;

Kazlų valsčiaus gyventojų prašymai statyti gyvenamuosius namus, arklių ir pakinktų savininkų sąrašas, Vilniaus kraštui remti draugijos aukų rinkimo lapai, finansų dokumentai;

Krosnos valsčiaus savivaldybės dokumentai - vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tarybos ir kaimų viršaičių susirinkimų protokolai; žinios apie valsčiaus ūkininkus, privačius ežerus, valsčiaus gyventojų tautybes; susirašinėjimo karių šelpimo, nekilnojamojo turto draudimo, gydymo išlaidų išieškojimo ir kt. klausimais dokumentai; tarybos ir valdybos narių, gyventojų, kontroliuojamų dvarų savininkų, žemės savininkų, skolingų už gydymą ligonių, gyventojų, kuriems išduoti vidaus pasai ir kt. sąrašai; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir temas, o temų ribose – pagal metus.

Iš viso fondo Nr.1361 apyraše Nr. 3 įrašyti 361 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis, yra sodybų planų, mokyklų, gyvenamųjų namų projektų.

 

Gudelių valsčiaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti apskrities tarybos posėdžių 1937 m. protokolai, žinios apie asmenis, gavusius Lietuvos pilietybę, valsčiaus mokyklas, miškus, kelius, tiltus, atliktus statybos darbus, susirašinėjimo kelių ir tiltų taisymo klausimais dokumentai, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1361 apyraše Nr. 4 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:24