O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1362 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1362

2005-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės miesto savivaldybė (1918-11-19 – 1940 m.)

Marijampolės miesto savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje”ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

1918-11-18 įvyko Marijampolės miesto piliečių susirinkimas, turėjęs iš vokiečių perimti miesto valdymą. 1918-11-19 susirinkimas išrinko miesto tarybos prezidiumą.

1918 m. gruodžio 6 -11 d. įvyko Marijampolės miesto tarybos rinkimai.[2]

Marijampolė buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Marijampolės miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Savivaldybės buvo įpareigotos dirbti kol bus sudaryti vykdomieji komitetai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas[4]. Tiksli data, kada 1941 m. Marijampolės miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942–1944 m. galiojo tik tos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Marijampolės miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialas 1966–02–26 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 2177 neaprašytas Marijampolės miesto savivaldybės bylas. Dokumentai 1967-04-10 buvo sutvarkyti - sudaryti apyrašai, atrinkti naikinimui 223 saugojimo vienetai. Į apyrašą Nr.1 buvo įrašyta 713, į apyrašą Nr.2 - 178 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973–06–27 perdavė archyvui 100 neaprašytų Marijampolės miesto savivaldybės bylų, kurios buvo sutvarkytos ir 1974–01–24 įrašytos į apyrašą Nr.2.

Iš viso fonde Nr.1362 yra 2 apyrašai, 1012 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, Laikinosios tarybos ir Vykdomojo komiteto posėdžių protokolai ir jų nuorašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, namų savininkų ir nuomininkų, vežikų sąrašai, prašymai sumažinti mokesčius, išduoti beturčių liudijimus, atidaryti prekybos ir pramonės įmones, sutartys su miesto piliečiais dėl žemės, prekybos kioskų nuomos, gatvių taisymo, pažymėjimai apie valdomą nekilnojamąjį turtą, šeimyninę, materialinę padėtį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1362 apyraše Nr.1 įrašyti 734 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra pastatų planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti burmistro nutarimai, savivaldybės tarnautojų asmens dokumentai, statybų ir pastatų remonto bei privačių savininkų ir įmonių susisiekimo priemonių stebėjimo bylos, miesto savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, namų savininkų ir nuomininkų registracijos lapai.

Namų savininkų ir nuomininkų registracijos lapai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal gatvių pavadinimus, o privačių savininkų susisiekimo priemonių stebėjimo bylos – pagal savininkų pavardes, abėcėlės tvarka. Likusios bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1362 apyraše Nr.2 įrašyti 278 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m, 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2 – 3, l.8, Nr. 14, l. 1..

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1362, ap. 1, b. 2, l. 1–3.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:18