O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 15 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSYBĖS KOMISARO VILNIAUS MIESTUI ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 15

2005-10-28 Nr. SA-113/2

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto komisaro įstaiga (Urząd Komisarza miasta Wilna) (1919-04-25 - 1919-10-09)

Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaiga (Urząd Komisarza Zarządu Cywilnego miasta Wilna) (1919-10-10 – 1920 m. rugsėjis)

Vilniaus miesto seniūnija (Wileńskie Starostwo Grodzkie) (1921-02-18 – 1922-09-06)

Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga (Urząd Komisarza Rządu na miasto Wilno) (1922-09-07 – 1928-03-07)

Vilniaus miesto seniūnija (Wileńskie Starostwo Grodzkie) (1928-03-08 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-04-25 potvarkiu buvo paskirtas Vilniaus miesto komisaras, įsteigta Vilniaus miesto komisaro įstaiga.1 Vilniaus miesto komisaro įstaiga buvo pavaldi Vilniaus apygardos komisaro įstaigai.2

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu buvo pakeisti pareigybių pavadinimai - miesto komisaras pavadintas miesto civilinio valdymo komisaru. Vilniaus miesto komisaro įstaiga pavadinta Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaiga.3 Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaiga buvo pavaldi Vilniaus apygardos viršininko įstaigai.4

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinės administracijos įstaigos.5 Tiksli Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-29 dekretu Nr. 35 Vilniaus miesto valdymas pavestas Vilniaus apskrities seniūnijai.6

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-18 dekretu Nr. 96 Vilniaus miestas išskirtas iš Vilniaus apskrities. Vilniaus miestą valdė Vilniaus miesto seniūnija. Vilniaus miesto seniūnija buvo pavaldi Vidurio Lietuvos Laikinosios valdymo komisijos Vidaus reikalų departamentui.7

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-09-07 potvarkiu Vilniaus miesto seniūnas pavadintas Vyriausybės komisaru Vilnius miestui.8 Vilniaus miesto seniūnija pavadinta Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga.Vyriausybės komisaro Vilnius miestui įstaiga buvo pavaldi Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigai,9 nuo 1925-12-22 - Vilniaus vaivadijos valdybai.10

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkiu nuo 1928-03-08 Vyriausybės komisaras Vilniaus miestui pavadintas Vilniaus miesto seniūnu, Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga - Vilniaus miesto seniūnija.11 Vilniaus miesto seniūnija buvo pavaldi Vilniaus vaivadijos valdybai.12

Vilniaus miesto seniūnija nutraukė veiklą, kai Raudonoji armija1939 m. rugsėjo mėn. užėmėVilnių.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos (Vilniaus miesto seniūnijos) funkcijos įvairiais veiklos laikotarpiais buvo miesto administravimas, gyventojų saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimas, kova su spekuliacija, rekvizicijų vykdymas, gyventojų aprūpinimas maisto produktais, mokesčių mokėjimo, prievolių vykdymo, seniūnijai pavaldžių bei kultūros ir pramogų įstaigų, prekybos ir pramonės įmonių darbo, visuomeninių organizacijų veiklos kontrolė, leidimų organizuoti įvairius renginius išdavimas, asmenų judėjimo reguliavimas, metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, žemės ūkio, tikybų reikalų tvarkymas, valstybinio, palikto be priežiūros turto administravimas, socialinės pagalbos gyventojams teikimas, miesto sanitarinė ir veterinarinė kontrolė, kultūros paveldo bei miškų apsauga, administracinių teisės pažeidimų tyrimas ir bausmių skyrimas.13

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra.

Apskaitos dokumentuose 1949-11-10 nurodyta,kad fonde Nr. 15 yra apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 39 bylos.

1967 m. sudarytas apyrašas Nr. 2. Tvarkant dokumentus atrinkta naikinti 130 saugojimo vienetų.

1978 m., 1996 m. ir 1999 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1998–1999 m. apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. 15 yra 2 apyrašai, 1419 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos veiklos dokumentų yra Vilniaus miesto seniūnijos fonde Nr. 53. Fondus Nr. 15 ir Nr. 53 ateityje siūloma sujungti, nes abiejų fondų sudarytoja - ta pati įstaiga.

 

Kanceliarijos, Bendrojo ir Baudžiamojo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo miestoTarybos rinkimų, policijos veiklos,karo nuostolių įvertinimo,gyventojų aprūpinimo maisto produktais,medicinos pagalbos teikimo, pašalpų gyventojams skyrimo,visuomeninių organizacijų steigimo ir veiklos, turto rekvizicijų, mokesčių mokėjimo ir kitais klausimais dokumentai, prašymai leisti įsigyti ginklą, steigti draugijas, teatrus, knygynus, spaustuves bei išduoti leidimai, policijos pareigūnų sąrašai, išduotų asmens liudijimų, įtariamų komunistine veikla ir šnipinėjimu asmenų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos ataskaitos,pranešimai apie įvykius Vilniaus mieste, miesto sanitarinę būklę, gyventojų aprūpinimą maisto produktais,lenkų,lietuvių,žydų spaudos apžvalgos,susirašinėjimo rinkimų į Seimą ir Senatą, Vilniausmiesto Tarybą organizavimo,policijos veiklos,karo nuostolių įvertinimo,kainų reguliavimo,socialinės ir medicinospagalbos gyventojams teikimo,prekybos ir pramonės įmoniųsteigimo,spaudos leidinių cenzūros ir arešto,šauktinių registracijos,asmenų repatriacijos, finansų, ūkioir kitais klausimais dokumentai, visuomeninių organizacijų ir kooperatyvų veiklos stebėjimo, asmenų dokumentų pasui ir pilietybei gauti bylos,prašymaileistiapsigyventi Vilniuje,išvykti,įsigyti ginklą, skirti pašalpą,organizuoti kultūros ir sporto renginiusbei išduoti leidimai, Vilniaus miesto Tarybos narių, šauktinių, atvykusių užsieniečių, deportuotų asmenųsąrašai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, skyrių ribose – chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmenų dokumentų pasams ir pilietybei gauti bei personalo bylos susistemintos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 1380 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau -DU ZCZW), 1919, Nr. 5-40.

2 DU ZCZW, 1919, Nr. 3-15.

3 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

4 DU ZCZW, 1920, Nr. 1-4.

5 DU ZCZW, 1920, Nr. 59(103)-1630.

6 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Srodkowej (toliau – DU TKRLS), 1920, Nr. 8, psl.45-46.

7 DU TKRLS, 1921, Nr. 9(19), psl. 125-126.

8 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau -DU RP), 1922, Nr. 82-726.

9 DU RP, 1922, Nr. 26-213; Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1922, Nr. 11-413.

10 Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wilenskiego, 1926, Nr. 1(48)-1.

11 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 51, ap. 1, b. 298, l. 15-18.

12 DU RP, 1928, Nr. 11-86.

13 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-40, 1920, Nr. 1-4; DU TKRLS, 1921, Nr. 9(19), psl. 125-126; DU RP, 1922, Nr. 82-726; Wilenski Dziennik Wojewodzki, 1930, Nr. 21-243.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSYBĖS KOMISARO VILNIAUS MIESTUI ĮSTAIGOS FONDO NR. 15 APYRAŠO NR. 2

BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2015-07-02 Nr. SA-72

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos fondą Nr. 15 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-10-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-113/2.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 15 buvo 2 apyrašai, 1419 apskaitos vienetų. Apyrašai buvo dalinai suminiai.

2013–2015 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 15 apyrašo Nr. 2 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Į patobulintą apyrašą įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 2).

Iš viso fonde Nr. 15 yra 2 apyrašai, 1420 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 1375 (senas fondo Nr. 15 apyrašas Nr. 2).

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 1381 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSYBĖS KOMISARO VILNIAUS MIESTUI ĮSTAIGOS

FONDO NR. 15 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2019-07-23 Nr. 45

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos fondo Nr. 15 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-10-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-113/2.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 15 buvo 2 apyrašai, 1420 apskaitos vienetų.

2019 m. patobulintos fondo Nr. 15 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes dalis bylų kataloguota, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę bei teminę duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas fondo Nr. 15 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 15 yra 2 apyrašai, 1421 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Kanceliarijos, Bendrojo ir Baudžiamojo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti vadovaujančių įstaigų potvarkiai, aplinkraščiai, skelbimai, veiklos ataskaitos, dokumentai apie leidimų laikyti ginklą, steigti draugijas, teatrus, spaustuves, knygynus, išvykti iš Vilniaus išdavimą, dokumentai apie miesto Tarybos rinkimus, gyventojų aprūpinimą maisto produktais, pagalbą karo pabėgėliams ir belaisviams, turto rekvizicijas, konfiskuoto turto grąžinimą, žemės sklypų nuomą, Augustinų vienuolyno pastatus, policijos veiklą;

išduotų asmens dokumentų, įtariamų komunistine veikla ir šnipinėjimu asmenų registracijos žurnalai,policijos pareigūnų sąrašai ir kt.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, fotografija, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul

 

                             

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 14:02