O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1600 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1600

 

2005-11 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų miesto savivaldybė (1918-12-18 – 1940 m.)

 

Biržų miesto savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Biržų miesto komitetas susikūrė 1918 m. Pirmasis miesto tarybos posėdis įvyko 1918-12-18. Jame buvo išrinkta miesto valdyba. 1919 m. Biržų miestą užėmę bolševikai nutraukė valdybos veiklą. Lietuvos kariuomenei išvijus bolševikus, 1919 m. gegužės mėn. buvo išrinkta laikinoji valdyba. Laikinoji valdyba 1919-08-06 sudarė rinkimų komisiją, kuri turėjo organizuoti rinkimus į Biržų miesto tarybą. Biržų miesto tarybos pirmasis posėdis įvyko 1919-09-07. Nuolatinė Biržų miesto valdyba buvo išrinkta 1919-09-21.[2]

Biržai buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Biržų miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas. [4] Tiksli data, kada 1941 m. Biržų miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942 – 1944 m. galiojo tik tos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Biržų miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1961-11-10 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 392 Biržų miesto savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr.1, ir 131 bylą, įrašytą apyraše Nr.2.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 343 Biržų miesto savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr.3, ir 1739 bylas, įrašytas suminiame apyraše Nr.4.

Papildomai į apyrašą Nr.4 1975-12-01 buvo įrašyti 125, o 1977-03-27 - 2189 apskaitos vienetai. Žinių, iš kur buvo gautos bylos, nerasta.

2004 m. buvęs suminis apyrašas Nr.4 tobulintas: parašytos apyraše įrašytų bylų antraštės, dokumentų datos ir patikslintas apskaitos vienetų skaičius apyraše, sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje. Bylų sisteminimas nepakeistas, bylos neperšifruotos.

Iš viso fonde Nr.1600 yra 4 apyrašai, 4944 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Biržų miesto vykdomojo komiteto 1940–1941 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos, miesto revizijos komisijos posėdžių protokolai, žinios apie piliečiams išduotus pasus, namų statybų bylos, susirašinėjimo veiklos, finansiniais, naujokų šaukimo klausimais dokumentai, namų ir butų savininkų, bedarbių, beturčių sąrašai, liudijimai apie nekilnojamąjį turtą, šeimos sudėtį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1600 apyraše Nr.1 įrašyti 397 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra gatvių sutvarkymo ir pastatų planų.

 

Atlyginimo išmokėjimo lapų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos savivaldybės tarnautojų, ligoninės gydytojų, gimnazijos ir pradžios mokyklų mokytojų, turgaus tvarkytojų, skerdyklos ir prieglaudos tarnautojų bei darbininkų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1600 apyraše Nr.2 įrašytas 131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti miesto tarybos, miesto valdybos ir burmistro nutarimai ir protokolai, statistinės žinios, kasos dokumentai, susirašinėjimo ūkiniais - administraciniais, švietimo, nekilnojamojo turto, mokesčių išieškojimo ir kt. klausimais dokumentai, pajamų-išlaidų sąmatos, asmenims išduoti leidimai važinėti susisiekimo priemonėmis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1600 apyraše Nr.3 įrašyti 347 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes.

Byloms Nr.1 ─ 4053 sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje. Sudaryta apyrašo bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.1600 apyraše Nr.4 įrašyti 4069 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1909-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 8; Nr. 14, l. 1 - 8.

[2]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 11, l. 188a.p.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 11:11