O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1626 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONIŠKIO MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1626

 

2005-10- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Joniškio miesto savivaldybė (1918 – 1940 m.)

Joniškio miesto savivaldybė (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

1919-11-27 miesto savivaldybė jau buvo išrinkta.

Joniškio miestas turėjo savivaldybės teisę. Savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Joniškio miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[2] iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Savivaldybės buvo įpareigotos tęsti veiklą kol bus sudaryti vykdomieji komitetai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas[3]. Tiksli data, kada 1941 m. Joniškio miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942 – 1944 m. galiojo tik tos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Joniškio miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiaulių valstybinis archyvas 1961-02-18 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 250 Joniškio miesto savivaldybės bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Pertvarkius apyrašą, 1962 m. sudarytame apyraše Nr.1 buvo įrašyti 248 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1968 m. perdavė archyvui 387 Joniškio miesto savivaldybės bylas, kurios buvo įrašytos apyraše Nr.2.

Papildomai 1975 m., 1988 m., 1994 m., 1995 m. ir 2001 m. buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1626 yra 2 apyrašai, 641 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1930 - 1932 m. savivaldybės veiklos bylų. Fonde yra 1940 - 1941 m. Joniškio miesto vykdomojo komiteto dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo ūkiniais-administraciniais ir finansiniais klausimais dokumentai, miesto gyventojų, asmenų, gavusių maisto korteles bei kurą sąrašai, piliečių prašymai pašalpai gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1626 apyraše Nr.1 įrašytas 251 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti miesto tarybos posėdžių protokolai, žinios apie pasų ir asmens liudijimų išdavimą, Joniškio vartotojų kooperatyvo „Kova“ veiklos ir finansiniai dokumentai, asmenų, nesumokėjusių žemės mokesčio, atsargos karių sąrašai, pajamų - išlaidų sąmatos, savivaldybės tarnautojų, turto bei inventoriaus, miesto gyventojų, krikšto registracijos knygos, arešto namų turto knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1626 apyraše Nr.2 įrašyta 390 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra pastatų planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2 – 3, l.8, Nr. 14, l. 1.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[3] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 11:04