O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1728 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1728

2005-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių miesto savivaldybė (1918-11-22 – 1940 m.).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Kėdainių miesto komitetas susikūrė 1918-11-22.[2] Tiksli data, kada buvo išrinkta Kėdainių miesto taryba bei miesto valdyba, nenustatyta.

Kėdainiai buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Kėdainių miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Savivaldybės buvo įpareigotos dirbti kol bus sudaryti vykdomieji komitetai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1964 m. rastos 77 Kėdainių miesto savivaldybės bylos. Dokumentai sutvarkyti, 1965 m. sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį buvo įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Papildomai 1967 m. ir 1968 m. į apyrašą Nr.1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973 m. ir 1984 m. perdavė archyvui 13 Kėdainių miesto savivaldybės bylų, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr.1.

Fondui nepriklausantys 4 apskaitos vienetai 2001 m. buvo perkelti į fondą Nr. R-1224.

Iš viso fonde Nr.1728 yra 1 apyrašas, 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Kėdainių miesto vykdomojo komiteto 1940 -1941 m. ir Kėdainių miesto savivaldybės 1941 - 1942 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kėdainių miesto tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo ūkiniais-administraciniais, finansiniais, mokyklų remonto, kelių taisymo, leidimų individualiai statybai išdavimo klausimais dokumentai, kontrolės komisijos revizijos aktai, miesto tarybos narių bei rinkėjų į miesto tarybą sąrašai, pajamų-išlaidų sąmatos, individualių pastatų projektai, piliečių prašymai dėl namų statymo ir remonto, patentų išdavimo, gatvių grindimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1728 apyraše Nr.1 įrašyti 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra pastatų planų, brėžinių, nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 8, Nr. 14, l. 1

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 2, b. 1755, l. 10 a.p.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:51