O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1746 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1746

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės miesto savivaldybė (1920-08-12 – 1940 m.)

Tauragės miesto savivaldybė (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17

aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Tauragės miesto savivaldybė buvo išrinkta 1920-08-12. Tą pačią dieną miesto piliečių sueigoje buvo išrinkta miesto taryba ir miesto valdyba.[2]

Tauragė buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras irapskrities viršininkas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai, o iki jų sudarymo dirbti buvo įpareigotos savivaldybės.

Tiksli data, kada 1940 m. Tauragės miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas. [4]

Tiksli data, kada 1941 m. Tauragės miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942 – 1944 m. galiojo tik tos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Tauragės miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 286 Tauragės miesto savivaldybės bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 ir Nr.2.

Papildomai 1975 m. į apyrašą Nr.2 įrašytas 1, o 1980 m. į apyrašą Nr.1 - 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr.1746 yra 2 apyrašai, 302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Tauragės miesto vykdomojo komiteto 1940–1941 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos ir miesto valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, pasų išdavimo ir kt. klausimais dokumentai, savivaldybės atliktų revizijų aktai, pajamų-išlaidų sąmatos, miesto gyventojų, butų savininkų, šauktinių sąrašai, savivaldybės tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1746 apyraše Nr.1 įrašyta 290 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra pastatų ir asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo finansiniais, piliečių, atvykstančių ir išvykstančių iš miesto, apgyvendinimo klausimais dokumentai, gyventojų, atvykusių iš Rusijos, gavusių maisto korteles, repatrijavusių savininkų įmonių sąrašai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, gyventojų neturto ir apskrityje gimusių vaikų pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose ─ pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1746 apyraše Nr.2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2 – 3, l.8; Nr. 14, l. 1 - 8.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap.2, b. 1776, l. 19.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:49