O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1753 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JURBARKO MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1753

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I.INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Jurbarko miesto savivaldybė (1918-12-18 – 1940 m.)

Jurbarko miesto savivaldybė (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Savivaldybės Lietuvoje pradėtos steigti vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr.1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje” ir 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu.[1]

Jurbarko parapijos komitetas susikūrė 1918 m. lapkričio mėn. Komitetas priėmė nutarimą išrinkti miesto tarybą. Miesto tarybos 1918-12-18 posėdyje buvo išrinkta miesto valdyba.[2]

Jurbarkas buvo miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Jurbarko miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[3] iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Savivaldybės buvo įpareigotos dirbti kol bus sudaryti vykdomieji komitetai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas. Tiksli data, kada 1941 m. Jurbarko miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

1942 – 1944 m. galiojo tik tos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Jurbarko miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 218 Jurbarko miesto savivaldybės bylų, kurios buvo įrašytos apyrašuose Nr.1 ir Nr.2 bei 34 neaprašytas bylas.

Perduotos 34 neaprašytos bylos 1971 m. sutvarkytos ir į sudarytą naują apyrašą Nr.3 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1753 yra 3 apyrašai, 252 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Jurbarko miesto vykdomojo komiteto 1940 - 1941 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos miestų sąjungos įstatai, aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, miesto tarybos ir valdybos, vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo pasų išdavimo, administracinių baudų, piliečių apsaugos, mokesčių ir rinkliavų, mokyklų ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; pajamų-išlaidų sąmatos, piliečių prašymai dėl privačių verslo įmonių steigimo, pašalpų gavimo, nekilnojamojo turto pripažinimo; išduotų pasų ir teismo nuteistųjų registracijos, buto nuomos mokesčių knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1753 apyraše Nr.1 įrašyti 187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra pastatų planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti rinkėjų į Seimą, tarnautojų įnašų į taupomąją kasą ir bedarbių sąrašai, bedarbių registracijos lapeliai, piliečių, norinčių gauti darbą, pareiškimai, savivaldybės tarnautojų, pradžios mokyklų darbuotojų, laikinai samdomų darbininkų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą. Sudaryta apyrašo bylų chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.1753 apyraše Nr.2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1920 m., 1929-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo ūkiniais, finansiniais, personalo klausimais dokumentai, išlaidų pateisinamieji dokumentai, savivaldybės darbuotojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.1753 apyraše Nr.3 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr.2–3, l.8, Nr. 14, l. 1.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 39.

[3] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:47