O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 415 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 415

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto savivaldybė (1939–1940 m.)

Vilniaus miesto savivaldybė (1941-06-27–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pagal 1939-10-27 „Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamąjį įstatymą“ Vilniaus mieste ir jo srityje pradėjo veikti Lietuvos teisės nuostatos. Iki savivaldybių rinkimų, Vilniaus burmistrą, jo padėjėją bei miesto tarybą skyrė Ministrų Taryba Vyriausybės Įgaliotinio siūlymu ir Vidaus reikalų ministro pristatymu.[1]

Vilnius buvo pirmaeilis miestas, turintis savivaldybės teisę.

Tiksli data, kada Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininkas.[2]

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas.

Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo veiklą 1941-06-27.[3]

1942–1944 m. galiojo tik tos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Tiksli data, kada Vilniaus miesto savivaldybė 1944 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad Vilniaus miesto savivaldybės dokumentai archyvui perduoti 1940 m. ir 1954 m. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1954-01-29 fonde buvo 373 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1 - 3.

Fondo bylos pažymoje nurodyta, kad 1965 m.. fonde buvo 6 apyrašai, 4341 apskaitos vienetai ir 354 neaprašytos bylos ir 100 kg pabirų.

1965 m. fondas pertvarkytas: 3491 apskaitos vienetai perkelti į fondus Nr.R-643 ir R-776, papildomai įrašyti 449 apskaitos vienetai, sudarytuose naujuose apyrašuose Nr.1 - 4 buvo įrašyta 1136 apskaitos vienetai. 1967 m. atrinkta naikinti 14 bylų ir 71 kg pabirų.

1975 m. patikslintas bylų skaičius fonde. Fonde buvo 4 apyrašai, 1770 apskaitos vienetų: apyraše Nr.1 įrašyti 298, apyraše Nr.2 – 953, apyraše Nr.3 – 242 ir apyraše Nr.4 – 277 apskaitos vienetai.

Pertvarkius fondo R–776 apyrašus, 23 bylos buvo sujungtos su fondo Nr.415 apyrašų Nr.1, Nr.3 ir Nr.4 bylomis.

Į fondo apyrašus 1975 m., 1978 m., 1980 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1983 m. patikslintas apyraše Nr.2 įrašytų bylų skaičius – 543 apskaitos vienetai.

1989 m. ir 2001 m. papildomai įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr.415 yra 4 apyrašai, 1384 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1945 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Fonde yra pavienių 1940–1941 m. ir 1945 m. dokumentų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 304 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Žemės sklypų bei pastatų planų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos privačių ir valstybinių žemės sklypų bei pastatų planų bylos.

Žemės sklypų ir pastatų planų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gatvių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 543 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, žemės sklypų ir pastatų planai, brėžiniai.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti miesto burmistro įsakymai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, valdininkų, tarnautojų, darbininkų, pensininkų ir kt. sąrašai, savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų asmens bylos, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Tarnautojų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Atlyginimo išmokėjimo lapai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 254 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Finansų, Sekretoriato, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos, Statybos, Švietimo, Ūkio ir turto ir kt. skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, burmistro nutarimai, skyrių viršininkų pasitarimų protokolai; pranešimai apie butų mokesčius; žinios apie nekilnojamojo turto pajamas, gautus pasus, civilinės bylos dėl iškeldinimo iš patalpų, nuomos mokesčio už žemę išieškojimo, globos paskyrimo ir kt.; piliečių prašymai atidaryti privačias parduotuves, barus, viešbučius, įregistruoti vežimus; susirašinėjimo paskolų suteikimo, draudimo, statybų, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; Vingio parko ir Kuprioniškių dvaro pardavimo savivaldybei aktai; firmų, valdiškų žemės sklypų, pastatų savininkų, gatvių sąrašai; gyventojų prašymai ir skundai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Piliečių prašymų leisti atidaryti privačias įmones, įregistruoti vežimus bylos įrašytos suminiu principu, asmenų pavardžių abėcėlės tvarka. Namų savininkų pranešimai apie butų mokesčius - pagal gatvių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

2004 m. apyrašo Nr.4 byloms Nr.67–90 (namų savininkų pranešimai apie butų mokesčius) Namų savininkų pranešimai apie butų mokesčius buvo sudaryta geografinė–abėcėlinė rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyti 283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra žemės sklypų, miesto rajonų, pastatų planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4946.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

[3] LCVA, F. R-643, ap. 3, b. 3, l. 369.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:03