O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 64 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO MAGISTRATO FONDĄ NR. 64

2005-04/2007-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Fondo sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto magistratas (Magistrat miasta Wilna) (1919-05-08–1939 m. )

 

Fondo sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto magistratas atnaujino veiklą 1919 m. pavasarį Lenkijos kariuomenei užėmus Vilnių. 1919-05-08 įvyko pirmasis magistrato posėdis.1 Vadovaujantis Rytų žemių generalinio komisaro 1919-08-14 potvarkiu „Dėl miestų įstatymo“ 1919 m. spalio mėn. įvyko rinkimai į Vilniaus miesto tarybą, kuri savo pirmajame posėdyje 1919-10-22 išrinko magistratą: miesto prezidentą, viceprezidentą ir tarėjus.2

Magistratas už savo veiklą atsiskaitė Miesto tarybai.

Miesto tarybos ir magistrato veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto ir Vilniaus administracinės apygardos (vėliau – vaivadijos) bendrosios administracijos įstaigos.

Magistrato veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-06-27 potvarkis „Dėl laikinojo miestų įstatymo“3 ir 1919-08-14 potvarkis „Dėl miestų įstatymo“4, Lenkijos Respublikos 1933-03-23 Įstatymas dėl teritorinės savivaldos sistemos dalinio pakeitimo5, Lenkijos Respublikos Prezidento 1927-06-07 potvarkis „Apie pramonės teisę“6, Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro 1928-11-29 potvarkis „Apie asmens liudijimus“7, kiti teisės aktai.

Pagal 1939-10-27 „Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamąjį įstatymą“ Vilniaus mieste ir jo srityje įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisės aktai.8 Vilniaus miesto savivaldos institucijos – Miesto taryba ir valdyba (magistratas) buvo pertvarkytos į Vilniaus miesto savivaldybę. Tiksli Vilniaus miesto magistrato veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Fondo sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto magistratas buvo Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija, o pagal Lenkijos Respublikos 1933-03-23 Įstatymą dėl teritorinės savivaldos sistemos dalinio pakeitimo – Vilniaus miesto savivaldybės vykdomosios institucijos Miesto valdybos kolegija.

Magistratas vykdė Vilniaus miesto tarybos nutarimus, valdė ir prižiūrėjo miesto turtą, administravo jam pavaldžias municipalines įstaigas bei įmones, rūpinosi švietimo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros, sanitarijos, socialinės globos ir labdaros bei kitų įstaigų, ugniagesių komandos išlaikymu, mokyklų sanitarine būkle, gatvių, kelių, tiltų, parkų, turgaviečių priežiūra, miesto plėtra bei kitais įstatymu ar valdžios jam pavestais reikalais, išduodavo leidimus statyti ar perstatyti namus, steigti pramonės ir prekybos įmones, nustatinėjo pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kitų įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo įmonių veiklą ir statinių techninę būklę, tvarkė gyventojų, karo prievolininkų apskaitą, išduodavo vidaus pasus, rengė miesto biudžeto projektus, valdė bendruomenės pajamas ir išlaidas, skirstė gyventojams mokesčius ir prievoles, atstovavo miesto bendruomenei teismuose ir valdžios įstaigose, teikė Miesto tarybai ataskaitas apie savo ir pavaldžių įstaigų veiklą, biudžeto vykdymą, turto bei municipalinių įmonių būklę, Miesto tarybai bei kontroliuojančioms įstaigoms teikė pasiūlymus dėl bendruomenės ūkio tvarkymo.

Pagal 1933-03-23 Įstatymą dėl teritorinės savivaldos sistemos dalinio pakeitimo magistratas rengė biudžeto vykdymo planą, teisės aktus, reglamentuojančius magistrato ir bendruomenės įstaigų bei įmonių veiklą, priėmė sprendimus dėl trumpalaikių paskolų gavimo bei dėl biudžete nenumatytų išlaidų, nustatė mokesčius už naudojimąsi bendruomenės įmonių paslaugomis, sprendė miesto turto nuomos ir koncesijų išdavimo ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui klausimus, įgyvendino Miesto tarybos nutarimus dėl statybų bei įmonių steigimo, reorganizacijos ir likvidavimo, nagrinėjo konkursų metu pateiktus pasiūlymus ir priimdavo sprendimus dėl viešųjų pirkimų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus miesto magistrato dokumentų perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Valstybiniame Vilniaus miesto archyve 1946–1949 m. buvo atrinkta naikinti Vilniaus miesto magistrato fondo Nr. 9 11817 bylų ir 23500 kg pabirų. 1950-06-15 duomenimis fonde buvo 100000 saugojimo vienetų ir kartoteka.

1955-06-17 Vilniaus miesto valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 32574 Vilniaus miesto magistrato fondo Nr. 9 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondui suteiktas Nr. 64.

1956 m. atrinkti naikinimui 8676 saugojimo vienetai, 1959 m. – 1200 saugojimo vienetų, 1964 m. – 10 kg pabirų, 1966 m. – 3225 saugojimo vienetai.

1967 m. sausio mėn. fonde buvo 19 apyrašų, 63060 apskaitos vienetų ir 28450 neaprašytų saugojimo vienetų.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1967-07-08 į apyrašus buvo papildomai įrašyti 8286 apskaitos vienetai, 14512 saugojimo vienetų sujungta su kitais, į apskaitos dokumentus įrašyti naujai sudaryti apyrašai: apyrašas Nr. 20 – 992 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 21 – 181 apskaitos vienetas, apyrašas Nr. 22 – 952 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 23 – 1812 apskaitos vienetų, apyrašas Nr. 24 – 349 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 25 – 90 apskaitos vienetų, apyrašas Nr. 26 – 453 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 27 – 834 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 28 (kartoteka) – apie 1500 kortelių.

1976 m. atrinkti naikinti 39 ryšuliai dokumentų pabirų, 1987 m. nurašyta 54600 nepataisomai ir dalinai sužalotų kortelių, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr. 5.

1997-02-06 atkurtas apyrašas Nr. 8, į kurį įrašyti 379 apskaitos vienetai. 537 apskaitos vienetai, nerasti atkuriant apyrašą, išbraukti iš apskaitos.

1997-06-27 atkurtas apyrašas Nr. 19, į kurį įrašyti 1204 apskaitos vienetai. 318 bylų išbraukta iš apskaitos.

2000-02-28 sudarytas apyrašas Nr. 28, į kurį įrašyti 119538 apskaitos vienetai.

Remiantis bylų skaičiaus ir būklės patikrinimo aktu, 2000-08-05 iš apskaitos išbraukti 307 apskaitos vienetai.

2000-09-19 prie fondo Nr. 64 prijungtas fondas Nr. 1206. Į fondo Nr. 64 apyrašą Nr. 20 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

2000-09-21 patobulintas apyrašas Nr. 6. Lietuvos valstybės istorijos archyvui 2000-09-22 perduota 1 byla, 2000-09-25 į apyrašą papildomai įrašytas 301 apskaitos vienetas. Sudaryta bylų numerių pakeitimo lentelė.

2002-02-11 pertvarkytas apyrašas Nr. 5. Į naują apyrašą įrašyti 1183 apskaitos vienetai. Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

2003-02-28 patobulintos apyrašo Nr. 13, 2003-03-04 – apyrašo Nr. 17 bylų antraštės.

1968–2003 m. į apyrašus papildomai įrašytas 561 apskaitos vienetas.

1998 m., 2000 m., 2002 m., ištaisius apskaitos technines klaidas, buvo patikslintas fondo apskaitos vienetų skaičius.

2002 m. sudaryta apyrašo Nr. 9 geografinė abėcėlinė rodyklė, o 2004 m. – šio apyrašo bylų Nr. 8306–8322 rodyklė skaitmeninėje laikmenoje. 2003 m. sudaryta apyrašo Nr. 20 bylų Nr. 931–945 rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fonde yra 28 apyrašai, 195925 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1904–1941 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Fonde yra Vilniaus miesto valdybos 1904–1918 m. veiklos bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 7, Nr. 10, Vilniaus darbininkų deputatų tarybos 1919 m. veiklos dokumentų, įrašytų į apyrašus Nr. 5, Nr. 23, rinkėjų į Lenkijos Respublikos Senatą 1935 m. sąrašų, įrašytų į apyrašą Nr. 27.

Rinkimų į Vilniaus miesto tarybą bylų yra Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos rinkimų institucijų ir komisijų fonde Nr. 70.

 

Pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, prekybos turgavietėse taisyklės, profesinių mokyklų atstovų konferencijos protokolas, skyriaus veiklos, biudžeto vykdymo, įmonių veiklos ataskaitos, skyriaus pareigybių aprašymai, amatininkų cechų ir smulkių pramonės įmonių veiklos stebėjimo, verslo liudijimų, koncesijų, licencijų išdavimo bylos, susirašinėjimo leidimų steigti prekybos ir pramonės įmones, verslo liudijimų, koncesijų, licencijų išdavimo, cechų įstatų pateikimo tvirtinti, įmonių veiklos, likvidavimo, mokesčių, įsiskolinimų, baudų surinkimo, finansų, personalo ir kitais klausimais dokumentai, pramonės, prekybos, amatų įmonių, išduotų leidimų rejestrai, nekilnojamojo turto, įmonių sąrašai, prašymai leisti įsigyti žaliavų ir pervežti jas geležinkeliu, kasos knygos, skyriaus darbuotojų asmens bylos, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Darbuotojų asmens bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos. Verslo liudijimų, koncesijų, licencijų išdavimo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 1 įrašyti 11457 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra nuotraukų, žemės sklypų, pastatų planų, įrenginių brėžinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos verslo liudijimų, koncesijų, licencijų išdavimo bylos, įmonių stebėjimo bylos.

Verslo liudijimų, koncesijų, licencijų išdavimo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Įmonių stebėjimo bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 2 įrašyti 14958 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra nuotraukų, žemės sklypų, pastatų planų, įrenginių brėžinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti miesto savivaldybės, pavaldžių įstaigų bei įmonių tarnautojų, darbininkų, pensininkų asmens bylos, betono gamyklos padienių darbininkų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 3 įrašyta 1450 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos miesto savivaldybės, pavaldžių įstaigų bei įmonių tarnautojų, darbininkų, pensininkų asmens ir drausmės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 4 įrašyti 439 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Bendrojo skyriaus Personalo poskyrio veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Miesto tarybos nutarimai personalo valdymo klausimais, Miesto tarybos, magistrato, komisijų posėdžių protokolai, išeitinių pašalpų ir pensijų mokėjimo magistrato darbuotojams bei jų šeimoms laikinosios taisyklės, miesto savivaldybės etatų statutai, padalinių, Centrinio statistikos biuro, Miesto archyvo struktūros ir funkcijų aprašymai, pašalpų skyrimo darbuotojams dokumentai, darbuotojų drausmės bylos,

susirašinėjimo Miesto tarybos sudėties, veiklos, miesto savivaldybės skyrių reorganizavimo, darbo užmokesčio, mokesčių mokėjimo, mokesčio už tarnybinius butus nustatymo, pensijų statuto rengimo, pensijų skyrimo, darbuotojų draudimo, sveikatos būklės tikrinimo, praktikos atlikimo, finansų klausimais dokumentai,

miesto savivaldybės skyrių, pavaldžių įstaigų ir įmonių, labdaros įstaigų sąrašai, Miesto tarybos narių, savivaldybės, pavaldžių įstaigų bei įmonių etatų, darbuotojų, pensininkų sąrašai, darbo sutartys, kandidatų darbui gauti anketos, prašymai priimti į darbą, išduoti pažymėjimus apie darbą, išduotų pažymėjimų nuorašai, darbuotojų, pensijų registracijos knygos, darbo laiko apskaitos žurnalai,

Vilniaus darbininkų deputatų tarybos, miesto savivaldybės padalinių buhalterijos dokumentai, Pensijų fondo balansai, algų lapų, pensijų kontrolės knygos, algų lapai, įmokų į pensijų fondą žiniaraščiai, darbuotojų asmens bylų abėcėlinė rodyklė, Pensijų fondo kartotekos rodyklė.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 5 įrašyti 1183 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Namų gyventojų registracijos knygų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos namų gyventojų registracijos knygos.

Knygos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka ir pagal namų numerius jų eilės tvarka. Sudaryta apyrašo geografinė abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 6 įrašyti 13568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Vandentiekio ir kanalizacijos skyriaus buhalterijos dokumentų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Didžiosios knygos, inventoriaus, statybinių ir kitų medžiagų, asignuotų lėšų apskaitos knygos, vandentiekio ir kanalizacijos abonentų, skolininkų knygos, nepaprastųjų išlaidų, sąskaitų už kanalizacijos ir vandentiekio darbus kontrolės knygos, sąskaitų už vandentiekį ir kanalizaciją suvestinės, sąskaitos už atliktus darbus, inventoriaus ir medžiagų sąrašai, abonentų kartoteka ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų perdavimo į Miesto archyvą datą ir pagal dokumentų rūšis.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 7 įrašyti 582 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1904–1937 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Technikos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Miesto tarybos, magistrato nutarimai, miesto prezidento ir magistrato aplinkraščiai, magistrato, Technikos, Statybos, Turizmo komisijų posėdžių protokolai, statybų, elektrifikacijos, vandentiekio ir kanalizacijos darbų, komunikacijų plėtros investiciniai planai, skyriaus ir jo padalinių veiklos, potvynio pasekmių likvidavimo ataskaitos, konkursų darbams atlikti dokumentai, A. Mickevičiaus, S. Moniuškos paminklų, tarpmiestinio susisiekimo autobusų stoties, Sveikatos centro, mokyklų, kitų municipalinių pastatų, kioskų statybos bylos,

susirašinėjimo miesto plėtros darbų planavimo ir finansavimo, miesto ir jo dalių, sklypų matavimo, ribų nustatymo ir žymėjimo bei planų sudarymo, ribų tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus-Trakų apskrities nustatymo, žemės nusavinimo, pirkimo iš privačių asmenų, valstybinės žemės skyrimo pigių butų statybai, gatvių pavadinimų ir namų numeracijos keitimo, potvynio pasekmių likvidavimo, susisiekimo autobusais, viešųjų darbų organizavimo, rotušės pastato rekonstrukcijos, kelių, gatvių tiesimo bei remonto, Nedarbo fondo finansuotų darbų vykdymo, nekilnojamojo turto įvertinimo, ipotekos liudijimų, pažymų apie nekilnojamojo turto nuosavybę, mokėtus mokesčius, atliktus remonto ir statybos darbus, leidimų statyti ir perstatyti namus, įrengti įmones išdavimo, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

ipotekos liudijimai ir skelbimai, darbų sutartys ir apmokėjimo normos, etatų, 1919–1930 m. pastatytų namų, miesto kelių sąrašai, prašymai išduoti pažymas, priimti į darbą, finansų dokumentai, darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 8 įrašyti 379 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, piešinys, yra nuotraukų, žemės sklypų planų, situacinių planų, pastatų brėžinių, paminklų eskizų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Technikos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, Technikos, Statybos ir Parceliacijos komisijų posėdžių protokolai, Technikos sekcijos veiklos ataskaita, pastatų statybos ir remonto bylos, susirašinėjimo Vilniaus miesto plėtros, mokyklų, kelių remonto, susisiekimo autobusais organizavimo, Botanikos sodo perdavimo magistrato žinion, Fizinio lavinimo ir karinio parengimo centro išplėtimo, leidimų statyti ir remontuoti namus išdavimo, namų numeracijos klausimais dokumentai, Vilniaus miesto gatvių sąrašas, kanalizacijos sistemos projektavimo techniniai dokumentai, prašymai leisti statyti ir remontuoti pastatus, biudžetai, pastatų remonto darbų sąmatos.

Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal chronologiją, metų ribose bylos įrašytos: bendros veiklos bylos – pagal dokumentų svarbumą, pastatų statybos ir remonto bylos – pagal gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka ir namų valdų numerius jų eilės tvarka. Dalis pastatų statybos ir remonto bylų susisteminta tik pagal gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka ir namų valdų numerius jų eilės tvarka.

Sudaryta apyrašo geografinė abėcėlinė rodyklė ir bylų Nr. 8306–8322 rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 9 įrašytas 8601 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra nuotraukų, žemės sklypų planų, situacinių planų, pastatų brėžinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti miesto prezidento sprendimai, magistrato posėdžių protokolai, miesto biudžeto projektai, biudžetai, biudžeto vykdymo, miesto elektros stoties veiklos ataskaitos, dokumentai apie magistrato įsiskolinimų asmenims ir įstaigoms išieškojimą, sutartys su įmonėmis ir asmenimis dėl remonto darbų, gatvių valymo, produktų tiekimo, susirašinėjimo biudžeto, paskolų, pašalpų, grynųjų pinigų įdėjimo į bankus, pinigų inkasavimo, atsiskaitymo su valstybės iždu, nekilnojamojo turto mokesčio, lėšų asignavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, biudžeto pajamų ir išlaidų, biudžeto apyvartos, kasos pajamų ir išlaidų, specialiųjų fondų knygos, depozitų ir užstatų, indėlininkų, asignavimų registracijos knygos ir kiti finansų dokumentai, darbuotojų algų lapai, išskaitymų į Darbo fondą žiniaraščiai.

Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal dokumentų rūšis ir chronologiją, kitos bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 10 įrašyti 672 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1915 m., 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Nekilnojamojo turto savininkų deklaracijų bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos nekilnojamojo turto savininkų deklaracijos, nekilnojamojo turto mokesčių apskaičiavimo knyga.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka ir pagal namų valdų numerius jų eilės tvarka, dalis bylų susisteminta pagal savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 11 įrašyti 6736 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Miesto žemės ir namų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Miesto tarybos nutarimai, Ūkio komisijos posėdžių protokolai, skyriaus veiklos, finansinės ataskaitos, ataskaitos apie atliktus darbus Kopanicos ūkyje, kareivių kapinių Antakalnyje įrengimo, miesto namų administravimo, miesto žemės nuomos, nuomos teisių perleidimo bylos, susirašinėjimo miesto žemės, namų, butų nuomos, žemės išpirkimo nuosavybėn, parkų, Pilies kalno administravimo, miesto oranžerijos ir šiltnamių išlaikymo, gatvių platinimo, valymo, remonto, dūmtraukių valymo, asenizacijos, neteisėto gyvulių ganymo miesto žemėse ir miškuose, miesto miško kirtimo, kitais veiklos bei finansų, personalo klausimais dokumentai, nekilnojamojo turto draudimo polisai, miesto žemės, pastatų, butų nuomos sutartys, parduodamo miško kainynai, činšininkų, nuomojamų miesto žemės plotų, miestui padarytų nuostolių, darbuotojų sąrašai, biudžetai, visuomeninių organizacijų ir asmenų prašymai leisti miesto salėje, parkuose, aikštėse rengti renginius, nuomoti kioskus, asmenų prašymai priimti į darbą, darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 12 įrašyti 654 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra žemės sklypų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kontrolės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti magistrato posėdžių protokolai, Vilniaus miesto tarybos revizijos komisijos, Kontrolės skyriaus veiklos ataskaitos, Vilniaus miesto valdybos finansinė ataskaita, Vilniaus miesto valdybos paaiškinimai dėl Vilniaus miesto tarybos revizijos komisijos atliktos revizijos ataskaitos, miesto savivaldybės etatų statutai, Kontrolės ir Mokesčių išieškojimo skyrių kompetencijos ir funkcijų aprašymai, skyriaus atliktų savivaldybės padalinių ir pavaldžių įmonių bei įstaigų finansinių revizijų, veiklos patikrinimų, darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybinių nusižengimų, pinigų trūkumo miesto ižde ir kitų tyrimų, konkursų darbams atlikti dokumentai, raštai Vilniaus miesto prezidentui dėl atliktų tyrimų rezultatų bei pastebėtų trūkumų šalinimo, susirašinėjimo savivaldybės padalinių veiklos, įstaigų apsaugos, pastatų remonto, kuro, įrenginių, produktų tiekimo, krovinių ir keleivių pervežimo tarifų, finansų, etatų, personalo, ūkio klausimais dokumentai, Lenkijos Respublikos Prezidento viešnagės Vilniuje programa, žinios apie teatrų inventorių ir kostiumus bei jų įkainavimą, sutartys su įmonėmis ir asmenimis dėl darbų atlikimo, tiekimo, namų, butų, žemės sklypų nuomos, keleivių pervežimo, miesto nekilnojamojo turto, išduotų leidimų statyti namus, miesto teatre 1920 m. vykusių renginių, savivaldybės, pavaldžių įstaigų darbuotojų ir kiti sąrašai, atliktų revizijų, išduotų formuliarų, rinkliavų ir mokesčių kvitų knygelių, asignavimų registracijos knygos, darbuotojų tarnybiniai pažymėjimai, algų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 13 įrašyti 344 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1916 m., 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Socialiai remtų asmenų, globos įstaigų globotinių asmens bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos vaikų namų, vaikų ir senelių prieglaudų globotinių ir kitų asmenų, gavusių socialinę paramą, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 14 įrašyti 2498 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Socialiai remtų asmenų, globos įstaigų globotinių asmens bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos vaikų namų, vaikų ir senelių prieglaudų globotinių ir kitų asmenų, gavusių socialinę paramą, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 15 įrašyti 1977 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Administracijos skyriaus Karinio poskyrio veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti valdymo institucijų ir įstaigų, magistrato tvarkomieji dokumentai, karo prievolininkų, arklių registracijos ir apskaitos, pašalpų skyrimo pašauktųjų į kariuomenę, rezervistų šeimoms dokumentai, kariškių apgyvendinimo privačiuose namuose ir butuose bylos, susirašinėjimo įrašymo į šaukiamųjų sąrašus, karo prievolininkų, arklių registracijos ir apskaitos, šaukiamųjų, asmenų, turinčių atlikti alternatyvią karinę tarnybą, gyvenamosios vietos nustatymo, kariuomenės aprūpinimo butais, butų, baldų rekvizavimo, tarifų už karininkų užimtus kambarius viešbučiuose nustatymo, sąskaitų už butus apmokėjimo, alternatyvios karinės tarnybos atlikimo, kitais veiklos bei finansų, personalo klausimais dokumentai, gydytojų apžiūros amžiui nustatyti pažymos, asmenų, įstojusių į kariuomenę savanoriais, tėvų sutikimai, darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 16 įrašyti 1507 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti miesto prezidento aplinkraščiai, mokslo draugijų įstatai, Teatrų komisijos įstatų projektas ir posėdžių protokolai, Vilniaus miesto meno premijos, A. Mickevičiaus literatūros premijos skyrimo nuostatai, Kultūros ir švietimo, Bibliotekų komisijų, mokyklų gydytojų posėdžių protokolai, skyriaus, pradžios mokyklų vyriausiojo gydytojo, mokyklų gydytojų, higienistų, Psichologijos laboratorijos, Mokyklų gamtos laboratorijos, Centrinės mokyklų dirbtuvės, vasaros stovyklų veiklos ataskaitos bei ataskaitos apie lėšų, skirtų papildomam vaikų maitinimui, panaudojimą, skyriaus struktūros ir funkcijų aprašymas,

žinios apie mokyklų patalpas, klasių, mokinių, mokytojų, techninių darbuotojų skaičių, profesines mokyklas bei suaugusiųjų kursus, kultūros ir švietimo organizacijas, vaikų darželius, Kultūros ir švietimo, Mokyklų komisijų sudarymo, Miesto kultūros ir švietimo kinematografo veiklos, viešųjų pradžios mokyklų, privačių, specialiųjų mokyklų, vaikų darželių, vaikų globos įstaigų, miesto bibliotekų remonto, aprūpinimo kuru, inventoriumi, patalpomis dokumentai,

susirašinėjimo švietimo ir kultūros įstaigų aprūpinimo patalpomis, finansavimo, medicinos ir sanitarinės priežiūros, veiklos, privalomo mokyklų lankymo, mokinių dorovinio auklėjimo ir fizinio lavinimo, dirbančio jaunimo mokymo, ekskursijų, mokinių vasaros poilsio, socialinės paramos vaikams organizavimo, vaikų klubų veiklos, J. Pilsudskio, A. Mickevičiaus paminklų statybos finansavimo, Vilniaus miesto teatrų remonto, aprūpinimo, miesto salės administravimo, teatrų, kino teatrų veiklos ir repertuaro, miesto muziejaus, archyvo aprūpinimo eksponatais, stipendijų skyrimo mokiniams ir Stepono Batoro universiteto studentams, kitais veiklos bei finansų, personalo klausimais dokumentai,

pasiūlymai išnuomoti patalpas mokykloms, patalpų nuomos, remonto darbų sutartys, pažymos apie privačių pradžios mokyklų mokinių materialinę padėtį, kino afišos, reklaminiai bukletai, profesinių mokyklų, viešųjų pradžios mokyklų mokinių, dirbančių nepilnamečių, jų lankomų mokyklų sąrašai, prašymai priimti į darbą, skirti stipendijas, darbo sutartys, algų lapai, subsidijų, stipendijų išmokėjimo žiniaraščiai, kiti finansų ir buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 17 įrašyti 1573 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti Miesto tarybos nutarimai, magistrato, Ūkio ir kitų komisijų posėdžių protokolai, ataskaitos apie atliktus darbus Kopanicos ūkyje, miško kirtimą miesto miškuose, miesto namų administravimo, miesto žemės įrašymo į ipotekos knygas, nuomos, nuomos teisių perleidimo, benzino kolonėlių statybos bylos, susirašinėjimo miesto žemės, pastatų ir butų nuomos, žemės išpirkimo nuosavybėn, parkų, Pilies kalno administravimo, miesto oranžerijos ir šiltnamių išlaikymo, nekilnojamojo turto draudimo, miesto namų, patalpų remonto, miškų kirtimo, gatvių valymo, remonto bei platinimo, dūmtraukių valymo, asenizacijos, pašarų arkliams įgijimo, kitais veiklos bei finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai, miesto žemės, pastatų, butų nuomos sutartys, miesto turgų prekyviečių nuomininkų, miesto ūkių inventoriaus sąrašai, organizacijų ir asmenų prašymai leisti miesto salėje, parkuose, aikštėse rengti renginius, nuomoti kioskus, prašymai priimti į darbą, finansų ataskaitos, pajamų ir išlaidų, statybos kreditų kontrolės knygos, miesto turgų įmokų į miesto kasą apskaitos žurnalai, algų lapai, kiti finansų bei buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų perdavimo į Miesto archyvą datą.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 18 įrašyti 796 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės sklypų, pastatų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Sveikatos ir socialinės rūpybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti valdymo institucijų ir įstaigų, magistrato tvarkomieji dokumentai, magistrato posėdžių protokolai, statistinės ataskaitos, sanitarijos, gydymo ir globos įstaigų bei organizacijų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo miesto vaistinės, greitosios pagalbos, ligoninių, sanitarijos įstaigų veiklos, miesto sanitarinės būklės, užkrečiamų ligų profilaktikos, socialinės paramos gyventojams, pagalbos bedarbiams, ūkio, finansų, personalo klausimais dokumentai, asmenų neturto liudijimai, paskyros gauti nemokamus pietus, skyriaus ir pavaldžių įstaigų darbuotojų, socialiai remtų, įdarbintų asmenų sąrašai, miesto, skyriaus, pavaldžių įstaigų biudžetai, prašymai išduoti prekybos nuodais leidimus, suteikti medicinos pagalbą ir kt., sąskaitos už gydymą, pajamų ir išlaidų, kasos kontrolės, globos įstaigų inventoriaus apskaitos knygos, mokesčių ir kreditų registracijos žurnalai, algų lapai, kiti finansų ir buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyriaus struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Sudaryta apyrašo teminė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 19 įrašyti 1204 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Bendrojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, miesto burmistro, prezidento, magistrato tvarkomieji dokumentai, Miesto tarybos nutarimai, miesto prezidento sprendimai, Miesto tarybos, magistrato, komisijų posėdžių protokolai, Miesto tarybos posėdžių reglamentas, Vilniaus miesto statutas, Miesto valdybos 1939 m. organizacinis statutas, Revizijos komisijos ir Kontrolės skyriaus ataskaitos ir rekomendacijos,

statistinės žinios apie savivaldybės padalinių ir pavaldžių įstaigų veiklą, statybas, prekybą, pramonę, žemės ūkį, kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, miesto sanitarinę būklę, socialinę rūpybą, nekilnojamąjį turtą, butus, meteorologines sąlygas, aprūpinimą maistu, nusikalstamumą, gyventojų raštingumą, tikybas, santuokas, gimimus, mirtis ir kt.,

magistrato rinkimų dokumentai, bylų dėl teisės į žemę, žemės išpirkimo, iškeldinimo ir kt., kuriose magistratas buvo ieškovas arba atsakovas, dokumentai,

susirašinėjimo Miesto tarybos, miesto prezidento rinkimų, valdybos, savivaldybės padalinių organizavimo ir veiklos, miesto reprezentavimo, ribų nustatymo, rinkimų į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą, kovos su bedarbyste, miesto elektros stoties statybos, skundų dėl savivaldybės skyrių darbo nagrinėjimo, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

nekilnojamojo turto, amatų, prekybos įmonių anketos, gyventojų skundai, peticijos, pasiūlymai, Miesto tarybos narių, magistrato ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų sąrašai, naminių gyvulių rejestrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyriaus struktūrą ir pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Sudaryta bylų Nr. 931–945 rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 20 įrašyta 1012 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra žemės sklypų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus vaivadijos valdybos sprendimai dėl pilietybės atėmimo, Adresų ir gyventojų registracijos biuro veiklos ataskaita, susirašinėjimo pilietybės suteikimo, patvirtinimo, asmens liudijimų išdavimo, asmenų gyvenamosios vietos nustatymo, kariškių aprūpinimo butais, alternatyvios karinės tarnybos klausimais dokumentai, santuokos, gimimo, mirties liudijimų nuorašai, tapatybės liudijimai, butų nuomos Vilniaus įgulos kariškiams sutartys, kariuomenei skirtų patalpų, šaukiamųjų, alternatyvią karinę tarnybą atliekančių asmenų sąrašai, gyventojų, kitataučių, išduotų pasų apskaitos knygos, viešbučių gyventojų registracijos knygos, asmenų, kuriems suteikta pilietybė, pajamų už Pramonės skyriaus atliktus darbus rejestrai, išduotų vidaus pasų rodyklės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyriaus struktūrą ir pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 21 įrašyti 192 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, mokesčių statutai, Finansų ir biudžeto komisijos posėdžių protokolai, biudžeto vykdymo, buhalterijos ataskaitos, pagrindinės miesto kasos patikrinimo aktai ir ataskaitos, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių nustatymo dokumentai, susirašinėjimo biudžeto, kreditų, finansavimo, mokesčių mokėjimo klausimais dokumentai, anketos mirusių asmenų palikimui nustatyti, Vilniaus apygardos teismo pažymos apie miesto nekilnojamojo turto valdytojų pasikeitimą, miesto žemės nuomininkų, prekybos, pramonės įmonių savininkų, skyriaus ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų sąrašai, prašymai leisti atidaryti prekybos, pramonės įmones, asmenų ir organizacijų prašymai atleisti nuo renginių, viešbučių ir kitų mokesčių, miesto, magistrato, jam pavaldžių įstaigų biudžetai, pilstomus alkoholinius gėrimus parduodančių įmonių registracijos, mokesčių mokėjimo kontrolės, mokesčių, įsiskolinimų išieškojimo, lombardo, kasos, pajamų ir išlaidų knygos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyriaus struktūrą ir pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 22 įrašyti 954 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti valdžios institucijų, miesto prezidento tvarkomieji dokumentai, Miesto tarybos, magistrato nutarimai, Ūkio, Miesto žemės įkainojimo, Aprūpinimo maistu ir kitų komisijų posėdžių, konferencijos miesto aprūpinimo maistu klausimu protokolai, dalyvavimo Šiaurės mugėse dokumentai, miesto nekilnojamojo turto įgijimo, pardavimo, išpirkimo nuosavybėn, žemės nuomos teisių perleidimo, apsikeitimo žemės sklypais, likusių be šeimininkų namų administravimo, gatvių platinimo, prekyviečių turguose nuomos, Valstybinio archyvo Vilniuje pastato statybos bylos,

susirašinėjimo miesto aprūpinimo kuru ir maistu, nekilnojamojo turto draudimo, žemės perdavimo kariuomenės reikalams, gatvių pavadinimų keitimo, ieškinių dėl nesumokėto nuomos mokesčio iškėlimo, naujos oranžerijos, gaisrinės, miesto skerdyklos statybos, miesto miškų administravimo, Kaziuko ir kitų mugių, prekybos turguose organizavimo, naminių gyvūnų registracijos, gatvių ir kiemų valymo, šaligatvių, tiltų remonto, šiukšlių išvežimo, asenizacijos ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

nekilnojamojo turto nuomos, maisto produktų tiekimo sutartys, nekilnojamojo turto, nekilnojamojo turto savininkų, nuomininkų, valgyklų, kavinių, maisto pramonės įmonių, jų savininkų, kainų turguose sąrašai, prašymai išduoti pažymėjimus apie nekilnojamąjį turtą, leisti prekiauti gatvėse, biudžeto išlaidų kontrolės knyga, pajamų ir išlaidų knygos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyriaus struktūrą, chronologiją ir temas. Nekilnojamojo turto sąrašų, likusių be šeimininkų namų administravimo, miesto pastatų nuomos, miesto žemės išpirkimo nuosavybėn bylos susistemintos pagal gatvių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 23 įrašytas 1841 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra žemes sklypų, pastatų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Sveikatos ir socialinės rūpybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti Miesto tarybos, magistrato posėdžių protokolai, globos įstaigų ir organizacijų įstatai, reglamentai, veiklos ataskaitos, revizijų protokolai, susirašinėjimo globos įstaigų patalpų remonto, aprūpinimo maistu, kuru, finansavimo, vaikų priėmimo į prieglaudas, vaikų, išvežtų į Varšuvą, sugrąžinimo, nemokamų pietų nepasiturintiesiems, universiteto klinikų organizavimo, valstybinio nekilnojamojo turto suteikimo naudotis ligoninėms ir labdaros įstaigoms, kitais veiklos bei finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai, maitinimo globos įstaigose normos, prašymai priimti į prieglaudas, skirti nemokamus pietus, suteikti materialinę pagalbą, priimti į darbą, labdaros įstaigų ir jų darbuotojų, vaikų ir senelių prieglaudų globotinių, sergančiųjų užkrečiamomis ligomis, asmenų, gavusių materialinę paramą, nemokamus pietus, vaikų, gavusių nemokamą pieną, sąrašai, sąskaitos už gydymą, maisto tiekimą, atliktus darbus, mokesčių už gydymą kontrolės knygos, globos įstaigų maisto produktų apskaitos knygos, biudžeto išlaidų kontrolės knyga, kiti finansų ir buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 24 įrašyti 349 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra pastatų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašyti miesto prezidento tvarkomieji dokumentai, skyriaus veiklos, papildomo maitinimo privačiose pradžios mokyklose ataskaitos, Turizmo propagavimo sąjungos įstatai, pradžios mokyklų remonto dokumentai, susirašinėjimo privačių mokyklų veiklos priežiūros, Miesto archyvo veiklos klausimais dokumentai, ištraukos iš metrikų knygų, Miesto muziejaus paveikslų sąrašas, plakatai, afišos, skelbimai apie kino filmus, kultūros ir sporto renginius, paskaitas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyriaus struktūrą ir chronologiją, pradžios mokyklų remonto dokumentų bylos – pagal mokyklų numerius jų eilės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 25 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys, yra pastatų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti apyrašas Nr. 26

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 26 įrašyti 453 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rinkimų į Miesto tarybą dokumentų bylų apyrašas Nr. 27

 

Apyraše įrašyti Vyriausiojo rinkimų į Miesto tarybą komiteto pirmininko sprendimai dėl kandidatų į Miesto tarybą sąrašų, Vyriausiojo rinkimų komiteto, apygardų, apylinkių rinkimų komitetų posėdžių, rinkimų eigos protokolai, Vyriausiojo rinkimų į Miesto tarybą komiteto finansinė ataskaita, rinkimų rezultatų suvestinės, susirašinėjimo rinkimų organizavimo klausimais dokumentai, kandidatų į Miesto tarybos narius, rinkimų komisijų narių, rinkėjų į Miesto tarybą ir į Lenkijos Respublikos Senatą, svetimšalių sąrašai, Vilniaus miesto gatvių sąrašai su nurodytais apylinkių ir apygardų numeriais, neįtrauktų į rinkėjų sąrašus gyventojų skundai, Vyriausiojo rinkimų į Miesto tarybą komiteto narių algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą ir rinkimų apygardų bei apylinkių numerius jų eilės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 27 įrašyti 842 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1927 m., 1934 m., 1935 m., 1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Vilniaus miesto gyventojų registracijos kortelių apyrašas Nr. 28

 

Apyraše įrašytos Vilniaus miesto gyventojų registracijos kortelės.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 64 apyraše Nr. 28 įrašyti 119544 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 64, ap. 20, b. 217, l. 1.

2 LCVA. F. 64, ap. 20, b. 215, l. 52-54.

3 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 7-46.

4 ten pat, Nr.12-99.

5 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1933, Nr. 35-294.

6 DU RP, 1927, Nr. 53-468.

7 DU RP, 1928, Nr. 100-898.

8 Vyriausybės žinios, 1939, Nr. 671-4946.

 


LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO MAGISTRATO FONDO NR. 64 APYRAŠO NR. 26

BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2013-02- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Vilniaus miesto magistrato fondą Nr. 64 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-11-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-329.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Fondo Nr. 64 Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų suminis apyrašas Nr. 26 buvo sudarytas 1967 m. Jame buvo įrašytos 453 bylos.

2011–2012 m. apyrašas Nr. 26 buvo tobulinamas – parašytos bylų antraštės. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas. Į patobulintą apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 26).

Iš viso fonde Nr. 64 yra 28 apyrašai, 195979 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1864–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 26

 

Į apyrašą Nr. 26 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 454 (senas fondo Nr. 64 apyrašas Nr. 26).

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti, tapatybei patvirtinti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 26 įrašyti 454 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1864–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:52