O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1105 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. R-1105

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Degučių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Imbrado valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

3. Salako valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.[1] Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Valsčiuje turėjo veikti valsčiaus savivaldybės valdymo institucija - valsčiaus taryba, kurią sudarė viršaitis ir seniūnijų atstovai. Valsčiaus taryba turėjo rinkti valsčiaus valdybos - vykdomosios valsčiaus savivaldybės institucijos - narius. Apskričių viršininkai skirdavo valsčiaus viršaičius – valsčiaus savivaldybės vykdomosios valdžios vadovus. Valsčių viršaičiai skirdavo kaimo seniūnus.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,[2] kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe“.[3]

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.[4]

1. Degučių valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m. Degučių valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

2. Imbrado valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m Imbrado valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

3. Salako valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m Salako valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. - 3. Valsčiaus savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus valsčiaus gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Valsčiaus savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros bei kt. klausimais valsčiuje, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Zarasų rajono valstybinis archyvas 1952-11-10 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 15 Degučių valsčiaus savivaldybės bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Sutvarkius rastą Salako valsčiaus savivaldybės bylą, 1965 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas. (2001 m. ši byla iškelta į fondą Nr.844).

Iš Degučių ir Salako valsčių savivaldybių dokumentų 1966-03-31 buvo sudarytas jungtinis fondas.

2001-10-11 buvo patikslintos apyraše Nr.1 įrašytų bylų antraštės, iš fondo Nr.R-297 atkelta 19 bylų, o iš fondo Nr. 844 – 8 bylos, sudaryta 1 byla (senas apyrašas). Sudarytas naujas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.R-1105 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Degučių, Imbrado ir Salako valsčių vykdomųjų komitetų 1941 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Degučių valsčiaus savivaldybės dokumentai: vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, aplinkraščiai; savivaldybės turto patikrinimo ir perdavimo, vokiečių padarytų nuostolių surašymo ir maisto kortelių paskirstymo revizijos aktai; žinios apie ūkius, kurių savininkai buvo išvežti, žuvusius vokiečių ir rusų kareivius bei sudegintus trobesius; ūkininkų, nužudytų, išvežtų asmenų, miško kirtėjų, ežerų, likusių be šeimininkų ir žydų ūkių, gavusių kuro asmenų sąrašai; susirašinėjimo prievolių vykdymo, mokesčių mokėjimo, žemės grąžinimo, maisto kortelių išdavimo klausimais dokumentai; pažymėjimai apie piliečių socialinę padėtį; mokesčių ir baudų įmokų kasos bei registracijos knygos;

Imbrado valsčiaus savivaldybės dokumentai: apskrities viršininko ir Vyriausiosios butų valdybos tvarkomieji dokumentai; trobesių surašymo ir įkainojimo, gyvulių kritimo, inventoriaus perdavimo aktai; žinios apie sėją, nacionalizuotus ir paliktus be žinios namus; pranešimai dėl pastočių prievolių vykdymo; ūkininkų, turinčių arklių, ūkių, likusių be šeimininkų, valsčiaus įmonių, 1919–1923 m. gimusių vyrų, darbininkų, pastotininkų sąrašai; susirašinėjimo organizaciniais, nuosavybės atgavimo klausimais dokumentai; išduotų leidimų bei pažymėjimų registracijos knygos;

Salako valsčiaus savivaldybės dokumentai: apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai; žinios apie Salako miestelio ir valsčiaus gyventojus, išvežtus ir pabėgusius į Rusiją asmenis, malūnus, įmones, žydų ūkius; nužudytų ir išvežtų gyventojų, miško prievolę vykdžiusių gyventojų sąrašai; piliečių prašymai ir pažymėjimai dėl nuosavybės grąžinimo, šeimos sudėties; biudžeto išlaidų knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių savivaldybes.

Iš viso fondo Nr.R-1105 apyraše Nr.1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

[2] A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

[3] Ten pat, p. 293.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:41