O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1444 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE KAUNO KARO KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. R-1444

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno karo komendantūra (Litauische Kommandantur) (1941-06-23–1941-10-07)

Ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono įstaiga (Diensstelle des Verbindungsoffiziers am Reserve-Polizeibataillon 11) (1941-10-08–1941-12-09)

1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabas (Der Stab der I. litauischen Schutzdiensteinheiten) (1941-12-10–1942-04-15)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vietinės apsaugos štabas 1941-06-23 paskyrė Kauno komendantą. Tą pačią dieną Laikinoji Lietuvos Vyriausybė paskyrė Kauno miesto ir apskrities komendantą, kuris išleido įsakymą Nr. 1 dėl Kauno miesto ir apskrities komendantūros organizavimo.

Komendantūra buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijai (iki 1941-08-05)[1] ir vokiečių karinėms įstaigoms.

Nuo 1941-06-25, į Kauną įžengus vokiečių kariuomenei, Kauno karo komendantūra veikė pagal Kaune dislokuotos vokiečių 821-osios karo lauko komendantūros nurodymus.

Rytų krašto karo vado įsakymu nuo 1941-07-30 vadovavimą lietuvių tvarkos tarnybai ir visiems partizanų junginiams perėmė vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono vadas.[2] Jo nurodymus vykdė ir Kauno karo komendantūra.

Dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja: ji vadinama Kauno miesto ir apskrities karo komendantūra, Kauno komendantūra, „Kauno karo komendantas“, Kauno karo komendantūra. Dokumentuose vokiečių kalba įstaiga vadinama Kauno miesto karo komendantūra (Kriegskommandantur der Stadt Kaunas), Kauno karo komendantūra (Kriegskommandantur Kauen), Lietuviškąja miesto komendantūra (Litauische Stadtkommandantur). 821-osios karo lauko komendantūros komendanto 1941-07-07 rašte nurodyta komendantūrą vadinti Lietuviškąja komendantūra (Litauische Kommandantur).[3]

11-ojo rezervinės policijos bataliono vado įsakymu Kauno komendantas 1941-10-08 buvo paskirtas ryšių karininku prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono. Kauno karo komendantūra pertvarkyta į Ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono įstaigą, dokumentuose taip pat vadintą Ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono štabu.

11-ojo rezervinės policijos bataliono vado nurodymu Ryšių karininkas prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono 1941-12-10 pavadintas 1-ųjų lietuvių apsaugos dalių vadu, o Ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono štabas – 1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabu. [4]

Štabas likviduotas nuo 1942-04-15.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno karo komendantūra pirmosiomis veiklos dienomis vykdė karininkų ir puskarininkių mobilizaciją, organizavo vadovavimą partizanų būriams, svarbių objektų apsaugą, rūpinosi gyventojų aprūpinimu, tvarkos ir rimties mieste palaikymu, sprendė, ką daryti su paimtais į nelaisvę raudonarmiečiais, suimtais sovietų aktyvistais.

Vokiečių kariuomenei įžengus į Kauną, palaikė ryšius su vokiečių karo komendantūra, tarpininkavo sprendžiant lietuvių įstaigų ir įmonių, gyventojų aprūpinimo, įstaigų ir įmonių turto apsaugos, kompensavimo už vokiečių rekvizuotą turtą ir kitus klausimus. Formavo Tautinio darbo apsaugos batalioną, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – pagalbinės policijos tarnybos, nuo spalio mėn. – apsaugos batalionus ir atskiras kuopas, rūpinosi jų apginklavimu, aprūpinimu patalpomis, transporto priemonėmis, maistu, apranga, drausmės palaikymu.

Ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono įstaiga, 1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabas rūpinosi apsaugos batalionų ir kuopų formavimu, aprūpinimu, drausmės palaikymu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose 1951-10-16 buvo įrašyti Kauno komendantūros fondo Nr. 182 2 apyrašai, 34 apskaitos vienetai. 1952 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 16 apskaitos vienetų. 1956 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1957-09-30 perėmė iš Valstybinio Kauno miesto archyvo 38 Kauno komendantūros fondo Nr.182 bylas, įrašytas į 2 apyrašus.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondui duotas Nr. 720, vėliau – Nr. R-1444.

1963 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai, 1965 m. ir 1968 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1974 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1981 m. daugumos bylų dokumentai mikrofilmuoti, 2005 m. kataloguoti ir įtraukti į teminę „Katalogo“ duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-1444 yra 2 apyrašai, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra 251-ojo bataliono 1942 m. veiklos byla, įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1-ųjų Lietuvos apsaugos dalių štabo veiklos bylų yra Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje fonde Nr. R-1018.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kauno karo komendanto įsakymai, instrukcijos komendantūros pareigūnams, sargybai, 821-osios karo lauko komendantūros komendanto tvarkomieji dokumentai, aukštesniojo SS ir policijos vado prie Šiaurės sausumos kariuomenės užnugario srities vado raštai dėl lietuvių policijos veiklos Kauno mieste ir apskrityje organizavimo,

įsakymai Tautinio darbo apsaugos batalionui, pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos batalionams, kuopoms, Lietuvos savisaugos dalims, Kauno apygardos savisaugos daliniams, „Nuostatai laikino atlyginimo Kauno karo komendantūros ir prie jos formuojamų dalių ir dalinių pareigūnams“, komendantūros Organizacijos skyriaus raportas apie atliktus darbus, Žuvusių partizanų šeimoms aprūpinti komisijos darbų apyskaita ir bylų perdavimo Darbo ir socialinei valdybai aktas, komendantūros, kitų įstaigų bei įmonių pranešimai ir skelbimai, skirti skelbti spaudoje ir per radiją, pranešimai komendantūrai apie partizanų, apsaugos būrių veiklą,

susirašinėjimo Tautinio darbo bataliono, pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos batalionų organizavimo ir aprūpinimo, Raudonojoje armijoje tarnavusių lietuvių paleidimo iš vokiečių nelaisvės, leidimų įstaigoms naudotis automobiliais, asmenims laikyti ginklus, vaikščioti draudžiamu metu išdavimo, valstybinio turto apsaugos, atlyginimo už rekvizuotą turtą ar padarytus nuostolius, karo belaisvių panaudojimo darbams, leidimo kariams tuoktis, asmenų baudimo už vokiečių valdžios įsakymų nevykdymą, vokiečių ir lietuvių karių plėšikavimų ir kitų nusižengimų tyrimo bei kitais klausimais dokumentai,

dokumentai apie aukštesniųjų laipsnių suteikimą karininkams, žydų perkėlimą į getą Vilijampolėje, leidimų naudotis dviračiais išdavimą, sargybų tikrinimo dokumentai, pažymėjimai apie asmenų veiklą partizanų grupėse, tarnybą batalionuose, vokiečių kariškių rekvizuotas transporto priemones, leidimai vaikščioti draudžiamu metu,

Kauno karo komendantūros, Ryšių karininko prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono įstaigos pareigūnų, partizanų ir jų būrių, suimtų raudonarmiečių, į getą perkeltų asmenų, batalionų savanorių asmens bylų sąrašai,

karininkų raportai dėl priėmimo į tarnybą ir atleidimo iš jos, batalionų ir jų padalinių vadų raportai personalo klausimais, asmenų prašymai priimti į darbą komendantūroje, leisti laikyti ginklą, asmenų ir įstaigų prašymai skirti patalpas, ūkininkų prašymai skirti darbininkus rusų karo belaisvius.

251-ojo bataliono byla: batalione gauti tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje, 336-osios karo belaisvių stovyklos komendanto tvarkomieji dokumentai, įsakymai Lietuvos savisaugos dalims, Kauno apygardos savisaugos daliniams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrinius padalinius ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Kauno miesto ir apskrities komendanto, Kauno karo komendanto įsakymai, komendantūros pareigūnų uždavinių aprašas, įsakymai Tautinio darbo apsaugos batalionui, pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos batalionams, atskirai transporto kuopai, susirašinėjimo batalionų formavimo, leidimų įstaigoms ir įmonėms naudotis automobiliais išdavimo klausimais dokumentai, žinios apie batalionų ir kuopų sudėtį, dokumentai apie leidimų naudotis dviračiais išdavimą, suimtus sovietų aktyvistus,

dviračius turinčių asmenų sąrašai, asmenų, įstaigų prašymai skirti arba grąžinti rekvizuotus dviračius, įstaigų prašymai aprūpinti transporto priemonėmis, pažymėjimai apie asmenų veiklą partizanų būriuose, atlyginimo išmokėjimo partizanams lapai, asmenų prašymai priimti į tarnybą pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos batalionuose, stojančiųjų į batalionus asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta. Stojančiųjų į pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos batalionus asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1444, ap. 1, b. 18, l. 84, 118.

[2] LCVA. F. R-1444, ap. 2, b. 1, l. 1,2; b. 1 a, l. 68; S. Knezys. Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m., www.genocid.lt.

[3] LCVA. F. R-1444, ap. 1, b. 3, l. 64 a.p.

[4] LCVA. F. R-1444, ap. 1, b. 3, l. 282, 346; b. 4, l. 1a; ap. 2, b. 1a, l. 146; P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 490.

[5] LCVA. F. R-1444, ap. 1, b. 5, l. 246; F. R-1018, ap. 1, b. 101, l. 1-6, 11, 23.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:12