O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1549 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PIRMOJO GENERALINIO TARĖJO IR GENERALINIO TARĖJO VIDAUS REIKALAMS FONDĄ NR. R-1549

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pirmasis generalinis tarėjas ir generalinis tarėjas vidaus reikalams (Der erste Generalrat und Generalrat für die innere Verwaltung) (1941-08-05–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmąjį generalinį tarėją ir generalinį tarėją vidaus reikalams generalinis komisaras Kaune paskyrė 1941-08-05.

Tarėjas veikė pagal generalinio komisaro Kaune ar jo įgaliotinių nurodymus, jo veiklą prižiūrėjo Generalinio komisaro Kaune įstaigos Administracijos skyriaus viršininkas. [1]

Veiklą reglamentavo Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 įsakas apie administracinės savivaldos įvedimą Rytų krašte bei „Direktyvos dėl administracijos tvarkymo Lietuvos generalinėje srityje“[2], Rytų krašto reicho komisaro 1942-05-15 potvarkis „Dėl komunalinės savivaldybės įvedimo“ ir generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkis „Pirmasis parėdymas vykdyti parėdymui dėl komunalinės savivaldybės įvedimo“.[3]

Tiksli pirmojo generalinio tarėjo ir generalino tarėjo vidaus reikalams veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pirmasis generalinis tarėjas ir generalinis tarėjas vidaus reikalams atstovavo lietuvių savivaldai visais reikalais, kurie priklausė ne vienos žinybos kompetencijai. Generaliniam komisarui Kaune pritarus, skirstė generalinių tarėjų, vadovavusių aukštesnėms lietuvių administracijos įstaigoms (vadyboms), pareigas ir veiklos sritis. Vadovavo bendriems tarėjų posėdžiams. Turėjo teisę, generaliniam komisarui pritarus, leisti potvarkius, skirti žemesniojo rango valdininkus, aprobavo ir skelbė kitų generalinių tarėjų potvarkius. Vadovavo vidaus reikalų vadybai, prižiūrėjo apskričių viršininkų veiklą, jam buvo pavesta apskričių ir nepriklausančių apskritims miestų savivaldybių veiklos priežiūra.

Pirmojo generalinio tarėjo įstaiga leido leidinį „Lietuviškosios savivaldos administracijos žinios“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1959-10-10 buvo sudarytas Lietuvos generalinės srities pirmojo generalinio tarėjo įstaigos fondo Nr. R-1549 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 12 apskaitos vienetų.

1966–1968 m. sutvarkius rastus neaprašytus fondui priklausančius dokumentus – 10 kg pabirų ir 16 saugojimo vienetų, į apyrašą papildomai įrašyti 28 apskaitos vienetai.

1987 m. patikslintas apyraše įrašytų bylų skaičius. 2002 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1981 m. fondo bylos mikrofilmuotos. 2003 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į teminę „Katalogo“ duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-1549 yra 1 apyrašas, 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941 m. birželio mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn. veiklos dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-496.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės valdžios įstaigų, SS ir policijos vado tvarkomieji dokumentai,

pirmojo generalinio tarėjo ir generalinio tarėjo vidaus reikalams potvarkiai, aplinkraščiai, atsišaukimai, kalbų tekstai, susirašinėjimo lietuvių savivaldos įstaigų biudžeto, civilinės metrikacijos įstaigų veiklos, Kretingos pranciškonų vienuolyno patalpų panaudojimo, „Lietuvos“ savaitraščio leidimo, Skapiškio valstybinės amatų mokyklos uždarymo, susisiekimo tvarkymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, leidiniui „Lietuviškosios savivaldos administracijos žinios“ atsiųsti teismų ir savivaldybių skelbimų tekstai, Lietuvos generalinės srities apygardų, apskričių, valsčių sąrašas ir administracinis žemėlapis, finansų, personalo, ūkio, buhalterijos dokumentai,

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės einančio ministro pirmininko pareigas J. Ambrazevičiaus kalbos generaliniam komisarui Kaune ir generalinio komisaro Kaune kalbos generaliniams tarėjams tekstai, generalinių tarėjų potvarkiai, pasitarimų protokolai, J. Aleksos, M. Krupavičiaus ir K. Griniaus raštai generaliniam komisarui Kaune ir pirmajam generaliniam tarėjui dėl Lietuvos kolonizavimo, represijų, gyventojų priverstinio gabenimo darbams į Vokietiją bei generalinio komisaro Kaune atsakymas, Vilniaus miesto burmistro raštas apie darbininkų verbavimą reicho karo pramonei, Lietuvių karių ir jų šeimų globos komitetų organizavimo ir veikimo nuostatai,

„Lietuvos konferencijos“ darbotvarkė, rezoliucijos, dokumentai apie vadovavimą Karo muziejui, Komunalinio ūkio centrinės įstaigos veiklą ir reorganizavimą, žinios apie sovietų okupacijos laikotarpiu įvykdytus pertvarkymus, padarytą žalą Lietuvos ūkiui bei finansams.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklos dokumentai: nutarimai, memorandumai dėl Laikinosios Lietuvos Vyriausybės, apie teisinę ir faktinę Lietuvos padėtį pasibaigus bolševikų okupacijai ir kt., žinios apie Lietuvos teismus, kultūrinį gyvenimą; ministrų įsakymai, aplinkraščiai; susirašinėjimo, departamentų direktorių skyrimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-615, ap. 1, b. 81, l. 1; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 159-160, 163.

[2] LCVA. F. R-615, ap. 1, b. 1, l. 40-44; P. Stankeras. Lietuvių policija 1941–1944 metais, Vilnius, 1998, l. 41.

[3] Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1943 m., Nr. 23.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 11:24