O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-616 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE KAUNO MIESTO APYGARDOS KOMISARO FONDĄ NR. R-616

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno miesto apygardos komisaras (Der Gebietskommissar Kauen-Stadt) (1941-07-26–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos okupuotose Rytų kraštuose 1941 m. liepos mėn. įvedus vokiečių civilinį valdymą, Lietuvos teritorija, pavadinta Lietuvos generaline sritimi, buvo suskirstyta į 4 kaimiškąsias apygardas ir 2 miestų apygardas. Apygardoms vadovavo apygardų komisarai.

Kauno miesto apygardos komisaras savo pareigas pradėjo eiti 1941-07-26[1]. Generalinis komisaras Lietuvos generalinei sričiai (taip pat vadintas generaliniu komisaru Kaune) 1941-07-28 atsišaukime paskelbė apie Kauno miesto apygardos komisaro paskyrimą. [2]

Įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja: Kauno miesto apygardos komisaras taip pat vadinamas Miesto komisaru Kaune (Der Stadtkommissar in Kauen).

Kauno miesto apygardos komisaras buvo pavaldus generaliniam komisarui Kaune.

1944-08-01 Raudonoji armija užėmė Kauną. Tiksli data, kada Kauno miesto apygardos komisaras baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno miesto apygardos komisaras buvo žemiausia vokiečių civilinės vykdomosios ir įsakymų leidžiamosios valdžios grandis; komisaras taip pat turėjo teisę laisvės atėmimu ar piniginėmis baudomis bausti asmenis, nepriklausiusius kariuomenės, policijos ir SS jurisdikcijai.

Pagrindiniai komisaro uždaviniai buvo įgyvendinti aukštesniųjų vokiečių valdžios institucijų potvarkius ir kontroliuoti vietinės administracijos darbą. Komisaras ir jo įstaiga organizavo administruojamos teritorijos ūkio ir gyventojų išteklių pajungimą reicho karo reikmėms: vokiečių įstaigų ir kariuomenės aprūpinimą maistu, karo pramonės aprūpinimą darbo jėga ir žaliavomis. Komisaro kompetencijai priklausė ūkio ir transporto sistemos veikimo užtikrinimas, gyventojų aprūpinimas ir kontrolė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1957-09-30 perėmė Kauno miesto komisaro fondo 646 bylas, įrašytas 2 apyrašuose. Gauti dokumentai ir apyrašai buvo įrašyti į Generalinio komisaro Kaune fondo Nr. R-615 apskaitos dokumentus.

1959-05-20 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti fondo Nr. R-616 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, 23 apskaitos vienetai.

1966 m. fondas pertvarkytas. Sutvarkyti rasti neaprašyti fondui priklausantys dokumentai - 0,5 kg pabirų. Iš fondo Nr. R-615 į fondą Nr. 616 perkelta dalis apyrašų Nr. 1, Nr. 2 Nr. 3 bylų bei apyrašas Nr. 4 (620 apskaitos vienetų). Iš fondo Nr. R-616 į kitus fondus perkeltos 6 bylos. 1967-01-05 į apskaitos dokumentus įrašyti fondo Nr. R-616 naujas apyrašas Nr. 1 ir apyrašas Nr. 2 (buvęs fondo Nr. R-615 apyrašas Nr. 4), į kuriuos įrašyti 666 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-10-30 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 11 fondui priklausančių bylų, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr.1.

1974 m. ir 1998 m. apyrašo Nr. 1 bylos mikrofilmuotos.

1978 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekiniame kataloge, 2004 m. - teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

1980 m. patikslintas apyraše Nr. 2 įrašytų bylų skaičius.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Kauno miesto apygardos komisaro fondu.

Iš viso fonde Nr. R-616 yra 2 apyrašai, 676 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti reicho ministro užimtoms Rytų sritims, Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro, generalinio komisaro Kaune, Kauno miesto apygardos komisaro tvarkomieji dokumentai, J. Aleksos, M. Krupavičiaus, K. Griniaus kreipimasis į generalinį komisarą Kaune dėl Lietuvos žemių kolonizavimo, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos atsišaukimas,

Kauno miesto apygardos komisaro įstaigos Maitinimo ir ūkio skyriaus (Ernährungs- und Wirtschaftsamt) ir Policijos registracijos skyriaus (Polizeiliche Meldestelle) veiklos dokumentai: Lietuvos generalinės srities paskirstymo ir aprūpinimo įstaigos Maitinimo grupės pranešimai apie civiliams gyventojams, ligoninėms, vaikams skirtų maisto produktų kiekį, susirašinėjimo vietos gyventojų, vokiečių kariškių bei atsikėlusiųjų iš Vokietijos aprūpinimo maisto ir pramoninėmis prekėmis, įstaigų bei įmonių aprūpinimo kuru, degalais, žaliavomis, miesto aprūpinimo elektros energija, akcinės bendrovės „Laima“ reprivatizavimo, Vokietijos piliečių registravimo, karo belaisvių panaudojimo žemės ūkyje klausimais dokumentai,

Maitinimo ir ūkio skyriaus veiklos organizavimo, asmenų, atsikėlusių iš Vokietijos, aprūpinimo maisto bei pramoninėmis prekėmis dokumentai, nekilnojamojo turto denacionalizacijos aktai,

žinios apie išduotas maisto korteles, leidimus pramoninėms prekėms įsigyti, apie prekių paskirstymą įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, įmonių ir įstaigų paraiškos degalams, žaliavoms įsigyti, asmenų prašymai išduoti maisto korteles, leidimus įsigyti pramoninių prekių, laikyti ginklą, Vokietijos piliečių, išvykstančių į reichą, išregistravimo lapai, įmonių ir įstaigų etatų, tarnautojų sąrašai, pažymėjimai apie konfiskuotas prekes, buhalterijos dokumentai, Vokietijos firmų reklaminiai prospektai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų

 

Asmenų, atsikėlusių iš Vokietijos, dokumentų prekėms gauti bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti asmenų, atsikėlusių iš Vokietijos, dokumentai prekėms gauti (anketos, kortelės, leidimai įsigyti prekių ir kt.).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 614 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 180.

[2] Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941 m., Nr. 1, l. 2, 3; Nr. 2, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:58