O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-614 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VILNIAUS MIESTO APYGARDOS KOMISARO FONDĄ NR. R-614

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto apygardos komisaras (Der Gebietskommissar der Stadt Wilna) (1941-07-28–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos okupuotose Rytų kraštuose 1941 m. liepos mėn. įvedus vokiečių civilinį valdymą, Lietuvos teritorija, pavadinta Lietuvos generaline sritimi, buvo suskirstyta į 4 kaimiškąsias apygardas ir 2 miestų apygardas. Apygardoms vadovavo apygardų komisarai.

Vilniaus miesto apygardos komisarą 1941-07-28 paskyrė generalinis komisaras Lietuvos generalinei sričiai (taip pat vadintas generaliniu komisaru Kaune). 1941-08-01 Vilniaus miesto apygardos komisaras perėmė miesto civilinę valdžią. [1]

Vilniaus miesto apygardos komisaras buvo pavaldus generaliniam komisarui Kaune.

Vilniaus miesto apygardos komisaro įstaiga veikė iki 1944 m. liepos mėn. 1944-07-04 komisaras pasitraukė iš Vilniaus.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto apygardos komisaras buvo žemiausia vokiečių civilinės vykdomosios ir įsakymų leidžiamosios valdžios grandis; komisaras taip pat turėjo teisę laisvės atėmimu ar piniginėmis baudomis bausti asmenis, nepriklausiusius kariuomenės, policijos ir SS jurisdikcijai.

Pagrindiniai komisaro uždaviniai buvo įgyvendinti aukštesniųjų vokiečių valdžios institucijų nurodymus ir kontroliuoti vietinės administracijos darbą. Komisaras ir jo įstaiga organizavo administruojamos teritorijos ūkio ir gyventojų išteklių pajungimą reicho karo reikmėms: vokiečių įstaigų ir kariuomenės aprūpinimą maistu, karo pramonės aprūpinimą darbo jėga ir žaliavomis. Komisaro kompetencijai priklausė ūkio ir transporto sistemos veikimo užtikrinimas, gyventojų aprūpinimas ir kontrolė, spaudos ir propagandos klausimai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-28 buvo įrašyti 23 neaprašyti saugojimo vienetai.

1959 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 694 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 247 apskaitos vienetai. Vėliau į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti (įrašymo data nenustatyta) 27 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1962-06-16 patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 732 apskaitos vienetai.

1966-06-10 iš Generalinio komisaro Kaune fondo Nr. R-615 į fondą Nr. R-614 perkeltas 1 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1968-01-17 iš Trofejinių dokumentų kolekcijos Nr. 1173 į fondą Nr. R-614 perkelta 1 byla, iš kurios sudaryti 2 apskaitos vienetai 1968-01-31 įrašyti į apyrašą Nr. 2.

Sutvarkius rastus neaprašytus 16 kg pabirų ir 3 saugojimo vienetus, 1966–1968 m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 58 apskaitos vienetai.

1966 m. 1 apskaitos vienetas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, iškeltas į fondą Nr. R-752.

1975 m ir 1982 m. patikslintas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 įrašytų bylų skaičius.

1978 m. ir 1982 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1978 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekiniame kataloge, 2004 m. – teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

1973–1974 m. ir 1998 m. apyrašo Nr. 1 bylos mikrofilmuotos.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Vilniaus miesto apygardos komisaro fondu.

Iš viso fonde Nr. R-614 yra 2 apyrašai, 1035 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis.

Vilniaus miesto apygardos komisaro veiklos bylų yra Vilniaus apygardos komisaro fonde Nr. R-613.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti reicho ministro užimtoms Rytų sritims, Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro, generalinio komisaro Kaune, Vilniaus miesto apygardos komisaro, Vilniaus miesto burmistro tvarkomieji dokumentai,

ataskaitos apie Spaudos ir propagandos skyriaus darbą, apie Vilniaus miesto finansinę padėtį,

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo apyskaitos, Statybos valdybos, Vilniaus taupomosios kasos veiklos ataskaitos, įmonių veiklos ataskaitos bei pranešimai apie turimus gaminius ir žaliavas, Vilniaus miesto komiteto Prekybos skyriaus posėdžio protokolas,

susirašinėjimo Vilniaus miesto savivaldybės, įstaigų, įmonių veiklos, kariuomenės, gyventojų, įstaigų ir įmonių aprūpinimo maisto, pramoninėmis prekėmis, statybinėmis medžiagomis, eismo bei komunalinio ūkio tvarkymo, gatvių pavadinimų keitimo, prievolių nustatymo ir vykdymo, kainų priežiūros, mokesčių, socialinės rūpybos, žemės valdymo, turto konfiskavimo, nacionalizuoto turto grąžinimo, gyventojų verbavimo į reicho darbo tarnybą, priešlėktuvinės ir priešgaisrinės apsaugos, propagandos renginių organizavimo, kultūros renginių cenzūravimo, vokiečių karių kapų priežiūros, finansų, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus raštas apie Vilniaus aukštųjų mokyklų, mokslo institutų uždarymą,

dokumentai apie Tradicinės buvusių darbo tarnybos vyrų ir mergaičių bendruomenės (sąjungos) steigimą, žydų darbo jėgos panaudojimą, Vilniaus geto dirbtuvių, Baltarusių mokslo draugijos veiklą; Vilniaus miesto savivaldybės Maitinimo ir ūkio skyriaus veiklos kontrolės, Darbo įstaigos (Arbeitsamt) veiklos organizavimo, žydų turto registravimo ir paskirstymo, butų fondo administravimo, leidimų vaikščioti gatvėse nakties metu, važiuoti geležinkeliu, rengti koncertus ir kitus renginius, išvykti iš Vilniaus ir atvykti į Vilnių, apsigyventi Vilniuje ir kt. išdavimo, žydams skirtų administracinių baudų mokėjimo dokumentai,

žinios apie miesto ribose esančius ūkius ir pristatytus žemės ūkio produktus, apie atliekančiųjų bausmę priverčiamojo darbo stovyklose, išvežtųjų darbams į Vokietiją skaičių, sergamumą užkrečiamomis ligomis, vandens laboratorinių tyrimų išvados, įspėjimai ir įsakymai suimti už prievolių nevykdymą, nekilnojamojo turto denacionalizacijos aktai, straipsniai Lietuvos istorijos, tautinės savimonės klausimais, renginių programos, teatrų, filharmonijos repertuarai, „Vaidilos“ teatro artistų nuotraukos,

įmonių ir įstaigų paraiškos prekėms, žaliavoms įsigyti, asmenų ir organizacijų prašymai grąžinti nacionalizuotą turtą, asmenų prašymai priimti į darbą, suteikti socialinę paramą, leisti steigti prekybos ar amatų įmones ir kt., leidimai įsigyti maisto ir pramoninių prekių,

įstaigų ir įmonių bei jų darbuotojų, amatininkų, parduotuvių savininkų, teatrų artistų, nekilnojamojo turto ir jo savininkų, Vilniuje palaidotų vokiečių kareivių, Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos padalinių vadovų, uždraustų knygų, atliekančiųjų bausmę priverčiamojo darbo stovyklose, mobilizuotųjų į reicho darbo tarnybą sąrašai, karo pabėgėlių sąrašai ir registracijos kortelės, tarnautojų bei kariškių asmens dokumentai, anketos, finansų dokumentai, stenogramos.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 787 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų prašymų-anketų išduoti etninių vokiečių pažymėjimus apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti asmenų prašymai-anketos išduoti etninių vokiečių (Volksdeutsche) pažymėjimus.

Prašymai susisteminti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė


[1] Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941 m., Nr. 1, l. 2, 3; Nr. 2, l. 18.

[2] P. Stankeras. Lietuvių policija 1941–1944 metais, Vilnius, 1998, l.229.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:59