O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-643 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-643

2006-02- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus miesto savivaldybė (Stadtverwaltung Wilna) (1941-06-27–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.[1] Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Miesto savivaldybę sudarė miesto taryba, miesto valdyba, miesto kontrolės komisija. Miesto taryba rinko miesto valdybą, kuri buvo vykdomoji miesto savivaldybės institucija.

Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo veiklą 1941-06-27.[2]

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda, kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.

Tiksli data, kada Vilniaus miesto savivaldybė 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Miesto savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus miesto gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, asmens dokumentų piliečiams išdavimo ir kt.

Miesto savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros įstaigomis, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Vilniaus miesto savivaldybės dokumentai archyvui perduoti 1952 m. Dokumentų perdavimo akto nėra. Fondo byloje esančiame 1952 m. Atrinktų naikinti dokumentų akte nurodyta, kad fonde buvo 8802 saugojimo vienetai ir 900 kg. pabirų dokumentų.

1952–1959 m. sudarytuose apyrašuose Nr.1 - 5 buvos įrašytos 9179 bylos: apyraše Nr.1 buvo įrašyta 4870 bylų, apyraše Nr.2 – 58, apyraše Nr.3 – 4142, apyraše Nr.4 – 83, apyraše Nr.5 – 26 bylos. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1965 m. fonde buvo 5 apyrašai, 9193 apskaitos vienetai ir 972 neaprašytos bylos bei 20 kg dokumentų pabirų.

1965-08-30 fondas pertvarkytas: apyrašai Nr.1, Nr.3 ir Nr.5 nepertvarkyti, apyrašas Nr.2 sujungtas su apyrašu Nr.4 ir sudarytas naujas apyrašas Nr. 4, iš nesutvarkytų dokumentų sudaryti 382 apskaitos vienetai įrašyti į apyrašus Nr.4 ir Nr.5 (į apyrašą Nr.4 įrašytas 171, į apyrašą Nr.5 -211 apskaitos vienetų), atrinkta naikinti 668 bylos ir 11 kg dokumentų pabirų. Iš fondo Nr.415 perkeltas apyrašas Nr.1 peršifruotas į fondo Nr.R-643 apyrašą Nr.2.

Pertvarkius fondą iš viso fonde buvo 5 apyrašai, 12 885 apskaitos vienetai: apyraše Nr.1 įrašyta 4878, apyraše Nr.2 - 3371, apyraše Nr.3 – 4145, apyraše Nr.4 – 254, apyraše Nr.5 – 237 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966–1997 m. į apyrašus Nr.3 ir Nr.5 papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

1999-07-14 sutvarkytos Vilniaus miesto gyventojų registracijos kortelės ir sudarytas naujas apyrašas Nr.6, į kurį įrašyti 154066 apskaitos vienetai.

Lietuvos archyvų biblioteka 2000-02-21 perdavė archyvui 1 Vilniaus miesto savivaldybės bylą, kuri papildomai įrašyta į apyrašą Nr.5.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 2002–2004 m. į apyrašą Nr.6 papildomai įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.R-643 yra 6 apyrašai, 167027 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis.

Fondo apyraše Nr.5 yra 1940–1941 m. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pavienių dokumentų.

Dalis apyrašuose Nr.3 - 5 įrašytų bylų kataloguota ir įtraukta į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 4864 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Namų knygų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos namų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gatvių pavadinimus, abėcėlės tvarka ir pagal namų numerius jų didėjimo tvarka.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašytas 3371 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų tvarkomieji dokumentai; burmistro teisės aktai; savivaldybės posėdžių protokolai; susirašinėjimo veiklos, personalo, susisiekimo, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo, statybos, kainų nustatymo, karo pabėgėlių, žydų turto, verbavimo Reicho darbams, priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos ir kt. klausimais dokumentai; statistinės žinios apie Vilniaus gyventojus, gyventojų asmens mokestį; gyventojų, tarnautojų, seniūnų, vežikų, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių, gydytojų, amatininkų, Vilniaus apylinkių ūkių, žydų turto ir kiti sąrašai; piliečių prašymai gauti tarnybą, atleisti nuo mokesčio; sąmatos, biudžetai, kasos knygos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, asmens kortelės; sovietų moterų stovykloje Subačiaus g.37 gyvenusių moterų anketos; amatininkų asmens ir civilinės bei administracinėmis baudomis baustų asmenų bylos; gyventojų laikinieji asmens liudijimai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją. Tarnautojų asmens kortelės, gyventojų laikinieji asmens liudijimai, civilinių ir administracinių baudų, amatininkų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Bylos apie gyventojų asmens mokestį įrašytos pagal miesto gatvių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 4186 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti burmistro nutarimai; susirašinėjimo prekybos, žydų turto vagysčių klausimais dokumentai; tarnautojų, policininkų, darbininkų, etatų, gyventojų maisto kortelėms gauti, žydų geto gyventojų, sovietų karininkų, komunistų, komjaunuolių sąrašai; savivaldybės globojamo turto pardavimo ir perdavimo įstaigoms bei gyventojams aktai; karo pabėgėlių registracijos kortelės; sovietų moterų stovykloje Subačiaus g. 37 gyvenusių moterų anketos; tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Karo pabėgėlių registracijos kortelės įrašytos pagal vietovių, kuriose pabėgėliai apgyvendinti, pavadinimus. Tarnautojų asmens bylos ir sovietų moterų stovykloje gyvenusių moterų anketos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų tvarkomieji dokumentai; burmistro įsakymai, nurodymai; žydų turto surašymo ir perdavimo aktai; atvykusių į Vilnių asmenų anketos, karo pabėgėlių registracijos kortelės; statistinės žinios apie bedarbius; susirašinėjimo veiklos, personalo, sveikatos apsaugos, statybos, prekybos, švietimo, gyventojų aprūpinimo maisto produktais ir kt. klausimais dokumentai; darbininkų ir tarnautojų, etatų, žemės sklypų, parduotuvių, žydų, Vilniaus priemiesčių seniūnų, vaikų darželių auklėtinių, pakeistų gatvių pavadinimų sąrašai; tarnautojų anketos, asmens bylos, darbo pažymėjimai, atlyginimų išmokėjimo lapai; civilinės, baudžiamosios ir administracinių baudų bylos; asmenų prašymai gauti tarnybą; buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją. Atvykusių į Vilnių asmenų anketos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Administracinių baudų bylos įrašytos pagal temas. Žydų sąrašai įrašyti pagal asmenų gyvenamąją vietą (gatvių pavadinimus) abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.5 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Gyventojų registracijos kortelių bylų apyrašas Nr. 6

Apyraše įrašytos Vilniaus miesto gyventojų registracijos kortelės.

Apyrašas suminis. Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.6 įrašyti 154 108 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

[2] LCVA, F. R-643, ap. 3, b. 3, l. 369.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 14:11