O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-655 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. R-655

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Plokščių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Lekėčių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.[1] Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos.Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Valsčiuje turėjo veikti valsčiaus savivaldybės valdymo institucija - valsčiaus taryba, kurią sudarė viršaitis ir seniūnijų atstovai. Valsčiaus taryba turėjo rinkti valsčiaus valdybos - vykdomosios valsčiaus savivaldybės institucijos - narius. Apskričių viršininkai skirdavo valsčiaus viršaičius – valsčiaus savivaldybės vykdomosios valdžios vadovus. Valsčių viršaičiai skirdavo kaimo seniūnus.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,[2] kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe“.[3]

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.[4]

1. Plokščių valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m. Plokščių valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

2. Lekėčių valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m Lekėčių valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. - 2. Valsčiaus savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus valsčiaus gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Valsčiaus savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros bei kt. klausimais valsčiuje, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lekėčių valsčiaus savivaldybės dokumentai Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašyti 1952-05-20. Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Dokumentai 1953-01-07 sutvarkyti: sudarytos 8 bylos ir įrašytos į fondo Nr.1065 apyrašą Nr.1.

Plokščių valsčiaus savivaldybės dokumentai archyvui perduoti 1958 m. Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Dokumentai 1959-06-04 sutvarkyti: sudarytos 7 bylos ir įrašytos į fondo Nr.R-655 apyrašą Nr.1. Sutvarkius 1965 m. rastus Plokščių valsčiaus savivaldybės dokumentus, 1966-03-30 papildomai į apyrašą Nr.1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Šakių apskrities valsčių savivaldybių jungtinis fondas Nr.R-655 sudarytas 1966-06-01, prijungus Lekėčių valsčiaus savivaldybės fondą Nr.1065 prie Plokščių valsčiaus savivaldybės fondo. Buvęs fondo Nr.1065 apyrašas Nr.1 peršifruotas į fondo Nr.R-655 apyrašą Nr.2.

Iš viso fonde Nr.R-655 yra 2 apyrašai, 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondo apyraše Nr.2 yra Lekėčių valsčiaus vykdomojo komiteto 1941 m. dokumentų.

 

Plokščių valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos ir aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų tvarkomieji dokumentai; kriminalinės policijos žinios, revizijų protokolai, žydų turto aktai; susirašinėjimo veiklos, kadrų, prievolių atlikimo, pašalpų ir pensijų skyrimo klausimais dokumentai; seniūnų, bedarbių, įmonių, ūkininkų, norinčių priimti darbams belaisvius, tarnaujančių vokiečių kariuomenėje lietuvių, vokiečių repatriantų, ūkininkų, neatlikusių prievolės, mokinių sąrašai; pažymėjimai ir liudijimai apie turimų gyvulių skaičių, žemės kiekį, gyvenamąją vietą bei kiti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-655 apyraše Nr.1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Lekėčių valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, įsakymai, aplinkraščiai; susirašinėjimo veiklos, sveikatos apsaugos, karo pabėgėlių apgyvendinimo ir kt. klausimais dokumentai; darbininkų, karo belaisvių, ūkininkų, nevykdančių pastočių prievolės, ūkininkų, turinčių samdinius, kuliamųjų mašinų savininkų sąrašai; statistinės žinios apie kiaulių surašymą, gyventojų skundai, liudijimai apie socialinę padėtį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.R-655 apyraše Nr.2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

[2] A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

[3] Ten pat, p. 293.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:51