O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-677 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 814-OSIOS KARO LAUKO KOMENDANTŪROS

FONDĄ NR. R-677

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

814-oji karo lauko komendantūra (Feldkommandantur 814) (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

814-oji karo lauko komendantūra pradėjo veiklą Vilniuje 1941 m. liepos mėn. pradžioje (tiksli data nenustatyta) vietoj prieš ją trumpai veikusios 749-osios karo lauko komendantūros.

Iki 1941 m. rugpjūčio mėn. komendantūra veikė Centro armijų grupės 403-osios apsaugos divizijos vadovybės žinioje.[1] Nuo 1941 m. rugsėjo mėn. buvo pavaldi vermachto vado Rytų krašte komendantui Lietuvoje (Der Kommandant in Litauen des Wehrmachtsbefehlshabers Ostland), nuo 1941 m. gruodžio mėn. - Lietuvos apsauginės srities komendantui (Der Kommandant des Sicherungsgebietes Litauen)[2], nuo 1943 m. (tiksli data nenustatyta) apsaugos dalinių vadovaujančiam generolui ir kariuomenės vadui Baltarusijoje (Der Kommandierende General der Sicherungstruppen und Befehlshaber in Weiβruthenien), nuo 1944 m. balandžio mėn. – vermachto vadui Baltarusijoje (Wehrmachtsbefehlshaber Weiβruthenien). [3]

Dokumentuose komendantūra taip pat vadinama „814-oji (V) karo lauko komendantūra (Feldkommandantur (V) 814)“, „Vilniaus karo lauko komendantūra (Vermachto komendantūra) - Feldkommandantur Wilna (Wehrmachtkommandantur)“.

814-oji karo lauko komendantūra veikė Vilniuje iki 1944 m. liepos mėn.[4] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

814-ajai karo lauko komendantūrai iki vokiečių civilinės valdžios įvedimo priklausė visa valdžia jai priskirtoje kariuomenės užimtoje teritorijoje. Komendantūra sprendė beveik visus karinius ir civilinius reikalus, išskyrus politinius, prižiūrėjo Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto, lietuvių pagalbinės policijos veiklą.

Įvedus vokiečių civilinę valdžią, komendantūros pagrindiniai uždaviniai buvo užtikrinti okupuotos teritorijos saugumą, susisiekimą su frontu bei kariuomenės aprūpinimą.

Komendantūra organizavo tiltų, geležinkelių, amunicijos sandėlių ir kitų karinių objektų apsaugą, kovą su partizanais ir sabotuotojais, kariuomenės dalinių ir karinių įstaigų aprūpinimą patalpomis, maistu, ūkio reikmenimis, transporto priemonėmis ir kt., gyventojų mobilizavimą į tarnybą vermachto daliniuose. Tvarkė karo belaisvių ir karo pabėgėlių reikalus, jos žinioje buvo karo belaisvių stovyklos. Rūpinosi tvarkos ir kariškių drausmės palaikymu. Komendantūros žinioje veikė karo lauko žandarmerija, karo lauko teismas, vermachto kalėjimas.

Komendantūros kompetencijai taip pat priklausė priešlėktuvinė apsauga, kariškių sveikatos priežiūros, sanitarijos klausimai, propagandos ir kultūros renginių kareiviams organizavimas, spaudos karinė cenzūra.

814-ajai karo lauko komendantūrai buvo pavaldžios vietos komendantūros (Ortskommandanturen).

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1949-04-23 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 48 apskaitos vienetai.

1952-12-03 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 48 apskaitos vienetai. Iki 1959 m. į apyrašą papildomai įrašyti 42 apskaitos vienetai.

1959-06-03 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti apyrašas Nr. 1, 50 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 2, 90 apskaitos vienetų.

1962-09-26 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1966 m. buvo sutvarkyti rasti neaprašyti dokumentai – 4 kg pabirų. 1966-03-11 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų. Sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1967 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekiniame kataloge.

1998 m. dalis fondo bylų mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. R-677 yra 3 apyrašai, 166 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Apyraše Nr. 1 ir Nr. 2 įrašytose bylose yra Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto, Generalinio tarėjo krašto ūkiui įstaigos Vilniaus ūkio inspekcijos, Vilniaus savisaugos komendantūros, sukarintos statybos organizacijos „Organisation Todt“ Vilniaus padalinio veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės, 403-osios apsaugos divizijos vadovybės, vokiečių karinės valdžios bei lietuvių administracijos įstaigų, Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vado tvarkomieji dokumentai, vieši skelbimai, 814-osios karo lauko komendantūros štabo įsakymai, instrukcijos, komendantūros štabo struktūros ir pareigų paskirstymo aprašas,

dokumentai apie kariuomenės dalinių, karininkų įkurdinimą, kariuomenės dalinių, karinių įstaigų ir įmonių aprūpinimą maisto produktais, apranga, ūkio reikmenimis, pramoninėmis prekėmis, civilių gyventojų ir vokiečių kariškių sveikatos apsaugos organizavimą, priešlėktuvinės gynybos planai, žinios apie komendantūros žinioje buvusias transporto priemones, komendantūros veiklos teritorijos žemėlapis, asmenų, įstaigų pranešimai apie turimus žydams priklausiusius daiktus, prašymai leisti naudotis vermachto sekvestruotomis patalpomis, vietos gyventojų, tarnavusių vermachto pagalbiniuose daliniuose (Hilfswillige), bei dirbusių karinėse įstaigose ir įmonėse, pažymėjimai, asmens kortelės, algalapiai, sąrašai, karinių įstaigų civilių tarnautojų vokiečių sąrašai, budėjimų, telefonogramų registracijos knygos, asmeniniai laiškai karinių įstaigų tarnautojams,

statybos organizacijos „Organisation Todt“ Vilniaus padalinio veiklos dokumentai: susirašinėjimo statybos darbų vykdymo, dirbančiųjų sveikatos tikrinimo klausimais dokumentai, ligos liudijimai, nedarbingumo lapeliai, pažymėjimai apie asmenų darbą organizacijos padaliniuose,

Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto, Generalinio tarėjo krašto ūkiui įstaigos Vilniaus ūkio inspekcijos susirašinėjimo gyventojų aprūpinimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės, vokiečių karinės valdžios bei lietuvių administracijos įstaigų, Vilniaus miesto ir srities pagalbinės policijos vado, Vilniaus karo komendanto, 814-osios karo lauko komendantūros štabo tvarkomieji dokumentai, vieši skelbimai, pranešimai apie padėtį kontroliuojamoje teritorijoje, įvykdytas akcijas, objektų apsaugos organizavimo planai,

dokumentai apie kariuomenės aprūpinimą patalpomis, maistu, karo lauko žandarmerijos byla apie konfliktą tarp vermachto kariškių ir lietuvių policininkų, karinių dalinių bei įstaigų inventoriaus apskaitos dokumentai,

susirašinėjimo karinėse įstaigose (komendantūrose, kareivinėse, karo ligoninėse, dirbtuvėse ir kt.) dirbusių vietos gyventojų darbo apmokėjimo, socialinio draudimo, įstaigų ūkio klausimais dokumentai,

įmonių savininkų pranešimai apie turimas žaliavas ir gaminius, vermachto pagalbiniuose daliniuose tarnavusių asmenų pasižadėjimai, pažymėjimai, sąrašai, vokiečių karinių ir civilinių įstaigų Vilniuje, rusų karo atbėgėlių sąrašai, komendantūroje ir kitose karinėse įstaigose tarnavusių kariškių ir civilių sąrašai, algalapiai, asmens kortelės, tarnybos dokumentai, asmenų prašymai paleisti suimtus jų artimuosius arba suteikti apie juos žinių, gydytojams žydams išduoti pažymėjimai, amunicijos sandėlių Vilniuje planas.

Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal temas, kita dalis – pagal chronologiją. Pažymėjimų apie asmenų tarnybą vermachto pagalbiniuose daliniuose bylos bei karinėse įstaigose dirbusių vietos gyventojų darbo atlyginimo dokumentų bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti karinių įstaigų susirašinėjimo dėl knygų įsigijimo dokumentai, pažymėjimais apie asmenų darbą karinėse įstaigose, įstaigų ir įmonių prašymai skirti vagonus kroviniams pervežti, vokiečių kariškių, lietuvių karininkų ir puskarininkių bei jų šeimų narių sąrašai, karo lauko policijoje ir Techninės pagalbos (Technische Nothilfe) dalinyje tarnavusių asmenų tarnybos bylos, asmeniniai laiškai Techninės pagalbos dalinyje tarnavusiems asmenims.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmens nuotrauka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-677, ap. 1, b. 11; b. 47, l. 47, 48.

[2] LCVA. F. R-678, ap. 1, b. 1, l. 4, 69, 79, 87; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 71.

[3] LCVA. R-677, ap. 1, b.18; www. lexikon-der-wehrmacht.de; www.bundesarchiv.de.

[4] LCVA. R-677, ap. 1, b. 31, l. 93.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:30