O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1116 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

XXI ZARASŲ ŠAULIŲ RINKTINĖS FONDĄ NR. 1116

2007-11-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ežerėnų skyrius (1919-11-21–1921-08-01)

Utenos - Ežerėnų skyrius (1921-08-02–1922-08-26)

II šaulių skyrius (1922-08-27–1925-09-10)

II šaulių rinktinė Utenoje (1925-09-11–1935-08-08)

II Utenos - Zarasų šaulių rinktinė (1935-08-09–1936-04-15)

XXI Zarasų šaulių rinktinė (1936-04-16–1940-08-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos 1919-11-13 posėdžio protokolo Nr. 11 nutarimu įsteigtas Ežerėnų skyrius ir patvirtinta skyriaus valdyba.[1] Skyrių valdė skyriaus būrių atstovų visuotinis suvažiavimas ir skyriaus valdyba. Apskrityse skyrius galėjo veikti tik leidus apskrities karo komendantui.

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1919 m. Pagrindiniais Lietuvos šaulių sąjungos įstatais, 1920 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatais[2] ir kitais teisės aktais.

1921 m. Ežerėnų skyrius prijungtas prie Utenos skyriaus. Centro valdybos 1921-08-02 posėdžio protokolo Nr. 64 nutarimu Utenos skyrius pavadintas Utenos - Ežerėnų skyriumi.[3]

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1921-11-16 įsakymu Nr. 3 Utenos - Ežerėnų skyriaus karinę veiklą kontroliavo IV rajono karo instruktorius.[4]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1921 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[5] Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais[6] ir kitais teisės aktais.

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1922-08-27 įsakymu Nr. 2 Utenos - Ežerėnų skyrius pavadintas II šaulių skyriumi.[7]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[8] 1925 m. Lietuvos šaulių sąjungos vidaus tvarkos statutu[9] ir kitais teisės aktais.

Lietuvos šaulių sąjungos viršininko 1925-09-11 įsakymu Nr. 32 II šaulių skyrius buvo pavadintas II šaulių rinktine Utenoje.[10]

Šaulių sąjungos vado 1935-09-02 įsakymu Nr. 16 nuo 1935-08-09 II šaulių rinktinė Utenoje pavadinta II Utenos - Zarasų šaulių rinktine.[11]

Rinktinė savo veikloje vadovavosi 1935 m. Šaulių sąjungos įstatymu, 1936 m. Šaulių sąjungos statutu[12] ir kitais teisės aktais.

Šaulių sąjungos vado 1936-04-16 įsakymu Nr. 8 nuo 1936-04-16 II Utenos - Zarasų šaulių rinktinė pertvarkyta į II Utenos šaulių rinktinę ir XXI Zarasų šaulių rinktinę.[13]

1940-07-13 Šaulių sąjungos likvidavimo įstatymu Šaulių sąjunga su visais jos padaliniais nuo 1940-07-13 likviduota.[14]

XXI Zarasų šaulių rinktinė likviduota 1940-08-31. [15]

Sudarytojo veiklos sritis

Ežerėnų skyriaus, Utenos - Ežerėnų skyriaus, II šaulių skyriaus, II šaulių rinktinės Utenoje, II Utenos - Zarasų šaulių rinktinės, XXI Zarasų šaulių rinktinės nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai nuo 17 metų, o nuo 1935 m. - nuo 16 metų.

Skyrius, o vėliau rinktinė organizavo vietos šaulius, vadovavo, kontroliavo būrių veiklą, rūpinosi šaulių karine parengtimi, skleidė krašto gynimo idėjas, mokė šaulius ir gyventojus karo dalykų, ugdė šaulių fizinį ir dvasinį pasirengimą, teikė policijai ir krašto gyventojams pagalbą gaisro, potvynio ir kt. nelaimių atvejais, rengė literatūros ir muzikos vakarus, sporto varžybas, loterijas, prižiūrėjo karių kapus, turėjo dūdų orkestrą, chorą, bibliotekas.

Laikė ginklų sandėlius, aprūpino ginklais, amunicija savo narius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-11 Lietuvos TSR valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinio archyvo perėmė 1912 Šaulių sąjungos Zarasų skyriaus bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

1953-11-23 Lietuvos šaulių sąjungos XXI Zarasų šaulių rinktinės fonde Nr. 1116 buvo 1 apyrašas, 1807 apskaitos vienetai.

1967-11-01 Lietuvos TSR valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 42 nesutvarkytas Lietuvos šaulių sąjungos XXI Zarasų šaulių rinktinės bylas.

Dokumentai sutvarkyti, sudaryti 44 apskaitos vienetai, kurie 1968-02-21 įrašyti į apyrašą Nr. 2.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „XXI Zarasų šaulių rinktinė“.

Iš viso fonde Nr. 1116 yra 2 apyrašai, 1851 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

XXI Zarasų šaulių rinktinės veiklos dokumentai yra įrašyti fonduose Nr. 561 ir Nr. 971.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, susirašinėjimo su centro valdyba ir būriais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie šaulius, narių asmens bylos.

Būrių narių susirinkimų protokolai, tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su rinktine karinio parengimo, švietimo, sporto švenčių ir varžybų, kursų, stovyklų ir kultūrinių renginių organizavimo, dalyvavimo iškilmėse, šaulių namų statymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie šaulius, šaulių mokymo planai ir programos, asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją, narių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1807 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, šaulių ženklų piešinių.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Šaulių sąjungos sporto klubų veikimo taisyklės, „Jūros dienos“ statutas, centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinės tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba ir būriais veiklos klausimais dokumentai.

Būrių tarybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su rinktine karinio parengimo, švietimo, sporto švenčių ir varžybų, stovyklų ir ekskursijų organizavimo, literatūros platinimo, šaulių apdovanojimo, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie šaulius, būrių vadų, narių ir narių, apdovanotų „Šaulių žvaigžde“, „Šaulių žvaigždės medaliu“, sąrašai, šaulių mokymo planai ir programos, asmenų prašymai priimti į sąjungą, rinktinės ginklų patikrinimo ir būrių turto perdavimo aktai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 561, ap. 2, b. 4296, l. 11 a.p.
[2] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1, l. 121-125.
[3] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4296, l. 113.
[4] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47; F. 384, ap. 2, b. 313, l. 84, 121 a.p.
[5] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1921 m., Nr. 70 – 624.
[6] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47.
[7] LCVA. F. 1054, ap. 1, b. 1, l. 1 – 10, 9 a.p., 1 a.p. – 2.
[8] V.Ž. 1924 m., Nr. 166 – 1154.
[9] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 65-66.
[10] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 66, 75.
[11] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 63.
[12] LCVA. F. 383, ap. 8, b. 1242, l. 14-43.
[13] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 86.
[14] Vyriausybės žinios. 1940 m., Nr.717 – 5670.
[15] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1402, l. 1.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:13