O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1157 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ORGANIZACIJŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1157

2010-06- Nr. SA -

Vilnius

 

 I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Kolekciją sudaro 1918–1940 m. Lietuvoje veikusių švietimo, globos, labdaros, profesinių, religinių draugijų, komitetų bei kitų organizacijų dokumentai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) apskaitos dokumentuose Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų fondo Nr. 1157 neaprašyti dokumentai buvo įrašyti 1965 m.

Sutvarkius dokumentus 1966-04-26 sudaryti apyrašai Nr. 1–Nr. 10, 1971 m. – apyrašai Nr. 11–Nr. 22.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas (toliau – LCVA Kauno filialas) 1973-06-27 perdavė LCVA 4 Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Stakliškių skyriaus neaprašytas bylas. Sutvarkius dokumentus 1973-08-16 buvo sudarytas apyrašas Nr. 23, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

LCVA Kauno filialas 1973-10-30 perdavė LCVA 2 Vyriausiojo žiemos pagalbos komiteto neaprašytas bylas. Sutvarkius gautus dokumentus, 1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

LCVA Kauno filialas 1973-10-30 perdavė LCVA 2 Batakių- Skaudvilės žemės ūkio kredito draugijos, 1 Šilalės smulkaus kredito banko, 3 Tauragės smulkaus kredito draugijos neaprašytas bylas. Sutvarkius gautus dokumentus, 1974 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

LCVA Kauno filialas 1974-02-19 perdavė LCVA 8 Kauno sentikių moterų labdarybės draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. 1974-10-02 LCVA šis apyrašas Nr. 1 peršifruotas į Nr. 24.

LCVA Kauno filialas 1974-10-11 perdavė LCVA 1 Kauno karmelitų piliečių klubo bylą, įrašytą apyraše Nr. 1. Sutvarkius gautus dokumentus, 1974 m. į apyrašą Nr. 7 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1976 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas, 1977 m. į apyrašą Nr.6 – 1 apskaitos vienetas.

LCVA Kauno filialas perdavė LCVA 69 Laukininkų centro bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. 1980-02-14 LCVA šis apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 25.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1991 m. į apyrašą Nr. 10 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

2010 m. fondas pavadintas „Lietuvos organizacijų dokumentų kolekcija“.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1157 yra 25 apyrašai, 356 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1906–1908 m., 1915–1949 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių, žydų ir latvių kalbomis.

 

Globos ir labdaros draugijų ir komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Draugijos žemaičiams studentams šelpti įstatai, steigėjų pasitarimų, steigiamojo ir visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją, studentų prašymai suteikti paskolą, finansų dokumentai.

Kauno lenkų Romos Katalikų labdarybės draugijos visuotinių narių susirinkimų, centro valdybos ir gatvės renginių organizavimo komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo aukų rinkimo, vaikų priėmimo į prieglaudą, labdaros ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pranešimai apie aukų rinkimą, vaikų priėmimą į prieglaudą, draugijos narių ir gavusių pašalpas asmenų sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją, aukų lapai ir finansų dokumentai.

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos įstatai, centro valdybos aplinkraščiai ir biuleteniai, Marijampolės ir Raguvos skyrių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai ir finansų dokumentai, Telšių apskrities Priešalkoholinio biuro aplinkraščiai, veiklos apyskaitos, pranešimai veiklos, susirinkimų rengimo ir spaudos platinimo klausimais, finansų dokumentai.

Kauno apskrities žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos Organizacijos ir patarimų biure gautų raštų ir žodinių pareiškimų registracijos knyga.

Lietuvių draugijos komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti raštai dėl pagalbos teikimo, patalpų skyrimo ir išlaikymo, asmenų prašymai skirti pašalpas, Marijampolės srities komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti finansų dokumentai.

Lietuvos „Karitas“ sąjungos finansų dokumentai.

Panevėžio lenkų prieglaudai laikyti draugijos centro valdybos posėdžių protokolai, aukotojų sąrašai.

Ukmergės kalinių globos draugijos įstatai, organizacinio ir laikinojo komitetų, steigiamojo ir visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, kalinių prašymai sutrumpinti bausmės laiką, kalinių ir jų šeimų narių prašymai skirti pašalpas ir materialinę pagalbą.

Krikščionių labdarybės draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, steigiamojo susirinkimo dalyvių, aukotojų ir gavusių pinigines pašalpas asmenų sąrašai, maisto produktų, pašarų ir kt. patikrinimo aktai, asmenų prašymai pašalpai gauti, finansų dokumentai.

Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos valdybos gautas P.Večkio prašymas sumažinti mokestį už bendrabutį.

Vyriausiojo komiteto Vilniaus krašto badaujantiems šelpti Šiaulių apskrities, Radviliškio miesto ir valsčiaus bei Pašvitinio komitetų aukotojų sąrašai ir aukų lapai.

Vyriausiojo žiemos pagalbos komiteto apskričių ir valsčių komitetų posėdžių protokolai, surinktų aukų patikrinimo aktai, šelpiamų asmenų sąrašai, aukų lapai ir finansų dokumentai.

Žmogaus globos draugijos raštas finansų ministrui dėl ministerijos tarnautojų, sutinkančių aukoti žąsis šv. Kalėdoms, sąrašo sudarymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų ir komitetų pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Kauno lenkų Romos - Katalikų labdarybės draugijos dokumentų yra fonduose Nr. 1527 ir Nr. 1654.

 

Komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Baltijos spaudos santarvės Lietuvos tautinio komiteto dokumentai: Baltijos spaudos santarvės paktas, Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautinių spaudos komitetų metinių konferencijų rezoliucijos ir protokolai, susirašinėjimo Pabaltijo tautų bendradarbiavimo biuro veiklos, konferencijų organizavimo ir kt. klausimais dokumentai.

Draugijos Vilniaus kraštui remti Tauragės miesto ir apskrities, valsčių komitetų, steigiamųjų ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, aukotojų sąrašai ir aukų lapai, finansų dokumentai.

Tautinio Vilniaus lietuvių komiteto dokumentai: Vilniaus krašto lietuvių draugijų ir mokyklų metinės ataskaitos, asmenų prašymai skirti pašalpas, siunčiamų raštų registracijos knyga.

Lietuviškųjų organizacijų komiteto garbės teismo statutas, susirašinėjimo su Klaipėdos krašto gubernatoriumi ir komendantūra seimelio rinkimų organizavimo, Klaipėdos krašto valdžios institucijų netinkamų veiksmų ir kt. klausimais dokumentai.

Lietuvių karių ir jų šeimų globos komiteto Jašiūnų, Maišiagalos, N.Vilnios, Nemenčinės, Paberžės, Rudaminos, Šumsko ir Turgelių valsčiuose surinktų aukų lapai.

Lietuvių moterų globos draugijos prieglaudos Kaune, Raudondvario valstybinės vaikų prieglaudos ir Valstybinių vaikų namų Vilniuje tarnautojų algų lapai, Raudondvario valstybinės vaikų prieglaudos finansinės apyskaitos, perstatomos pradžios mokyklos sąmatos, draugijos siunčiamų ir gaunamų raštų registracijos knyga.

Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečiui minėti komiteto Butų tarnybos biuro butų nuomos anketos Kauno miesto namų ir butų savininkams.

Lietuvos šaulių sąjungos XIX šaulių rinktinės karininko Juozapavičiaus paminkliniams namams statyti komiteto susirašinėjimo lėšų rinkimo paminklinių namų statymui klausimu dokumentai, aukotojų sąrašai ir aukų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal komitetų pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Lietuviškųjų organizacijų komiteto dokumentų yra fonde Nr. 1498, Tautinio Vilniaus lietuvių komiteto dokumentų - fonde Nr. 1269.

 

Švietimo draugijų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

Bambalų latvių bibliotekos draugijos „Ausma“ narių visuotinių susirinkimų ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Šiaulių apskrities policijos Kruopių nuovados viršininku susirinkimų, vakarų, vaidinimų ir šokių organizavimo klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į draugiją, finansų dokumentai, Lietuvos latvių susivienijimo centro valdybos aplinkraščiai.

Draugijos laikraščiams ir knygoms išleidinėti „Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir Bendrovė“ narių liudijimai.

Patronato draugijos Marijampolės skyriaus centro valdybos pranešimai Marijampolės miesto ir apskrities viršininkui apie organizuojamus visuotinius narių susirinkimus ir naujai išrinktas skyriaus valdybas, prašymai leisti rengti paskaitas, vakarus, koncertus ir loterijas kaliniams, suteikti žinias apie kalinių šeimų materialinę būklę.

Kauno mokytojų draugijos rusų mokykloms laikyti sudaryti draugijos gimnazijos rusų dėstomąja kalba nesumokėjusių už mokslą mokinių sąrašai.

Keturvalakių jaunimo lavinimosi kuopos įstatai.

Laisvamanių etinės kultūros draugijos Gižų skyriaus narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į skyrių.

Lietuvos geografinės draugijos metinio susirinkimo dienotvarkė, kandidatų į narius sąrašas.

Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, suvažiavimų ir konferencijų protokolai, patalpų nuomos sutartys, sąjungos pradžios mokyklos finansų dokumentai.

Lietuvos lenkų studentų sąjungos finansų dokumentai.

Semeliškio darbininkų jaunimo lavinimosi kuopos įstatai.

Trakų apskrities švietimo draugijos įstatai, narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, narių sąrašai ir finansų dokumentai.

Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugijos įstatai, narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vilniaus miesto seniūnu ir kt. organizacijomis susirinkimų, spektaklių bei vakarų organizavimo klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į draugiją.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų lenkų susivienijimo aukotojų sąrašai ir aukų lapai.

„Žiburio“ draugijos centro valdybos raštas Švietimo ministerijai dėl Kybartų „Žiburio“ aukštesniosios komercijos mokyklos uždarymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907 m., 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Lietuvos lenkų studentų sąjungos dokumentų yra fonde Nr. 1654, Vytauto Didžiojo universiteto studentų lenkų susivienijimo - fonde Nr. 1678.

 

Kredito, pirklių ir pramonininkų draugijų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti:

Batakių - Skaudvilės valsčių taupmenų skolinamosios kasos asmenų prašymai priimti į narius, narių paskolų rašteliai.

Biržų ūkininkų smulkaus kredito draugijos susirašinėjimo su Biržų apskrities policijos nuovadų viršininkais skolų išieškojimo klausimais dokumentai.

Griškabūdžio ūkininkų smulkaus kredito draugijos narių sąrašai.

Krokialaukio smulkaus kredito draugijos žinios apie narius.

Lazdijų ūkininkų smulkaus kredito draugijos narių sąrašai.

Liudvinavo smulkaus kredito draugijos narių sąrašai.

Luokės ūkininkų smulkaus kredito draugijos narių visuotinio susirinkimo protokolas.

Panevėžio smulkiųjų pirklių draugijos įstatai, narių visuotinio susirinkimo, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, finansų dokumentai.

Pramoninkų ir fabrikantų draugijos Lietuvoje revizijos komisijos posėdžių protokolai, finansų dokumentai.

Salantų ūkininkų smulkaus kredito draugijos narių sąrašai.

Šilalės smulkaus kredito banko finansinės veiklos patikrinimo aktas.

Tauragės smulkaus kredito draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Tautos taupumui ugdyti draugijos įstatai, steigiamojo susirinkimo dalyvių ir narių sąrašai, atsišaukimai apie Tarptautinę taupymo dieną, susirašinėjimo su Kauno miesto ir apskrities viršininku įstatų registravimo ir valdybos sudarymo klausimais dokumentai, turto perdavimo aktas, apskričių taupomųjų skolinamųjų kasų sąrašas.

Žvirgždaičių smulkaus kredito draugijos „Vienybė“ narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Profesinių sąjungų ir susivienijimų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti:

Bendros Ukmergės darbininkų sąjungos valdybos skundas dėl Ukmergės komendanto netinkamo elgesio.

Kauno chemijos pramonės darbininkų ir tarnautojų sąjungos įstatai.

Kauno maisto produktų darbininkų ir tarnautojų sąjungos dokumentai: Kauno miesto kepėjų susirinkimo nutarimas dėl darbo sąlygų pagerinimo, kepyklų, jose dirbančių kepėjų ir bedarbių kepėjų sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, ištremtų už profsąjunginę veiklą asmenų laiškai.

Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimo žinios apie Klaipėdos krašto lietuvius bedarbius, prašymai skirti pašalpas, Bedarbiams šelpti taisyklės.

Lietuvos spaudos darbininkų sąjungos centro valdybos posėdžių protokolai, narių ir asmenų platinusių sąjungos laikraštį „Poligrafijos darbininkas“ sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungų ir susivienijimų pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918 m., 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių, žydų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Žemės ūkio draugijų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti:

Dzūkijos agronomų draugijos steigiamojo, narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai.

Latvijos žemės ūkio centro draugijos pasižadėjimas laikytis Lietuvos darbininkų samdymo sutarčių sąlygų.

Lietuvių „Grūdo“ draugijos valdybos posėdžių ir skyrių revizijų protokolai, pabėgėlių ir pageidaujančių grįžti į Lietuvą asmenų, mokykloms nupirktų vadovėlių sąrašai.

Lietuvių krikščionių žemės ūkio draugijos „Žagrė“ narių visuotinio susirinkimo protokolas, finansų apyskaita.

Lietuvos arklių auginimo ir gerinimo draugijos pranešimas apie organizuojamą narių metinį suvažiavimą.

Lietuvos bežemių, mažažemių ir naujakurių sąjungos įstatai, Linkuvos, Pajevonio ir Papilės skyrių steigiamųjų susirinkimų protokolai, valdybų narių sąrašai.

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugijos valdybos aplinkraščiai, narių visuotinių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo skyrių veiklos, susirinkimų organizavimo, žemės ūkio mašinų įsigijimo, kreditų suteikimo klausimais dokumentai, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Lygumų žemės ūkio draugijos susirašinėjimo su Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga organizaciniais, žemės ūkio ir finansų klausimais dokumentai.

Šeduvos žemės ūkio draugijos narių visuotinių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai.

Ūkininkų sąjungos Mariampolėje įstatai, Marijampolės apylinkės visuotinio narių susirinkimo, Rudaminos ir Sasnavos skyrių steigiamųjų susirinkimų protokolai, centro valdybos susirašinėjimo skyrių, jų padalinių veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Ūkininkų sąjungos Marijampolės vartotojų bendrovės „Ūkininkas“ komisijos pranešimas apie bendrovės įsteigimą, Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos bendrovės revizijų aktai, prašymai skirti tarnybą bendrovėje.

Valkininkų valsčiaus Dargužių kaimo ūkio ratelio („Kółko Rolnicze we wsi Darguże gminy Olkienickiej“) įstatai, narių visuotinių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su Lietuvių ūkio draugijos Vilniuje valdyba medelių pirkimo, žemės ūkio technikos naudojimo, sėklų persiuntimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugijos dokumentų yra fonde Nr. 1654.

 

Religinių organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti:

„Gyvojo rožančiaus“ brolijos susirašinėjimo su Marijampolės angelaičių Šv. Mykolo arkangelo pulko komitetu pašalpų skyrimo ir veiklos klausimais dokumentai, Marijampolės skyriaus, kuopelių pirmininkų sąrašai, finansų dokumentai.

Kauno karmelitų piliečių klubo narių ir svečių registracijos knyga.

Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos įstatai, susirašinėjimo su Tauragės apskrities viršininku valdybos posėdžių organizavimo ir sąjungos veiklos klausimais dokumentai, pamokslas apie vokiečių tautą, vyskupo P. Tittelbacho raštas apie vyskupo titulą.

Lietuvių krikščionių katalikų susivienijimo sąjungos Marijampolės skyriaus narių, ieškančių darbo, sąrašai.

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenės įstatai, narių suvažiavimo protokolas, susirašinėjimo su Švietimo ministerija, Kauno miesto savivaldybe, mokesčių inspekcija maldos namų statymo, mokesčių rinkimo, metrikų vedimo, algų išmokėjimo pamokslininkams ir kt. veiklos klausimais dokumentai, Kauno–Šančių parapijos susituokusių bei mirusių asmenų, tikinčiųjų vaikų sąrašai, mirties, santuokos ir gimimo liudijimai, finansų dokumentai.

„Šv. Aloyzo“ draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai.

„Šv. Trejybės“ brolijos narių sąrašai.

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos lietuvių moterų draugijos „Pašalpa“ narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, narių, aukotojų ir paaukotų daiktų sąrašai.

Tretininkų draugijos finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1906–1908 m., 1920–1949 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, latvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti:

Lietuvos karaimų draugijos narių sąrašai.

Lietuvos vakarų sąjungos įstatai, veiklos planai, sąjungos spaudos apžvalga.

Vilniaus rusų draugijos valdybos ir revizijos komisijos narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Vilniaus rusų draugijos dokumentų yra fonde Nr. 312.

 

Organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti:

Inteligentų draugijos klubo narių registracijos knyga.

Lietuvos aboliucionistų draugijos statutas.

Lietuvos archyvarų draugijos įstatai.

Lietuvos jaunimo sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, narių visuotinių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių protokolai, gaunamų raštų registracijos knyga. Dr. V. Kudirkos skyriaus narių visuotinių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba susirinkimų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai. Eržvilko skyriaus narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba ir Eržvilko nuovados policijos viršininku paskaitų ir vakarų rengimo klausimais dokumentai, valdybos skundai Vyriausiajam tribunolui, narių sąrašai, finansų dokumentai. Laužadiškio, Kulviškių, Misiūnų, Dvarininkų skyrių narių sąrašai.

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos narių ir braižyklose dirbančių matininkų sąrašai.

Lietuvos teisininkų draugijos įstatai.

„Lituanijos“ fondo ir Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos skolininkų registracijos žurnalas.

Marijampolės „Vaidoto“ ir „Mirgos“ klubų gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos knyga.

Panevėžio gydytojų draugijos narių visuotinių susirinkimų protokolai.

Panevėžio lenkų draugijos lenkų gimnazijos Panevėžyje valdybos 1921–1926 m. veiklos ataskaitos.

Panevėžio pedagoginio instituto lietuvių studentų korporacijos „Vienybė“ įstatai, steigiamojo susirinkimo protokolas, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į korporaciją.

Utenos „Utenio“ klubo narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos dokumentų yra fonde Nr. 1782.

 

Sporto draugijų veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti:

Alytaus apskrities sporto komiteto narių sąrašai, Kūno kultūros rūmų aplinkraščiai.

Darbo sporto centrinio Vilniaus klubo narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai.

Kūno kultūros mokytojų draugijos narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai.

Lietuvos aero klubo instrukcija narių rėmėjų verbuotojams, aplinkraščiai apie narių rėmėjų verbavimą, narių visuotinio susirinkimo protokolas, finansų dokumentai.

Lietuvos buriuotojų sąjungos narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai.

Lietuvos dviratininkų sąjungos narių sąrašai.

Lietuvos foto mėgėjų sąjungos pirmosios foto parodos dalyvių ir nuotraukų sąrašai.

Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos susirašinėjimo su Lietuvos sporto lyga prizų už estafetę teikimo, lengvosios atletikos pirmenybių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, skyriaus „Galiūnas“ narių sąrašai.

Lietuvos jacht klubo darbų planai, vidaus gyvenimo bendros taisyklės, valdybos posėdžių protokolai.

Lietuvos taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugijos skyrių narių susirinkimų protokolai, skyrių susirašinėjimo su centro valdyba medžioklių, šaudymo varžybų organizavimo, miškų nuomos, žurnalo „Medžiotojas“ prenumeratos ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Plungės šachmatininkų draugijos narių susirinkimų protokolai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Sąjungos lietuvių kalbai ginti veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, straipsniai apie lietuvių kalbą.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. 

 

Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su užsienio organizacijomis dalyvavimo kongresuose klausimu dokumentai, kvietimai dalyvauti kongresuose.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Prienų lietuvių evangelikų amatininkų draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Prienų policijos nuovados viršininku įstatų tvirtinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Marijampolės ūkininkų sąjungos vartotojų bendrovės „Ūkininkas“ veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti valdybos posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su Centraliniu ūkininkų banku, Kauno ūkininkų draugija superfosfato, cemento užsakymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, namo nuomos sutartis, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lygumų vartotojų bendrovės „Aušra“ veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti aplinkraščiai, revizijos komisijos aktai, 1927 m. ataskaita, steigėjų, skolininkų, prekių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lygumų žemės ūkio draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, instrukcija ekskursijoms tvarkyti vykstant į Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodą Kaune, narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, taisyklės gauti superfosfatui iš Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos, susirašinėjimo su Žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Gamintojas“ sėmenų pirkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, prekių perdavimo - priėmimo aktai, kambario nuomos sutartis, kreditorių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Žeimių taupomosios skolinamosios bendrovės veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti narių visuotinių susirinkimų, valdybos, revizijos ir likvidacinės komisijų posėdžių protokolai, žinios apie skolininkus, susirašinėjimo su Kauno apskrities nuovados policijos viršininku skolų išieškojimo klausimu dokumentai, gaunamų raštų knyga, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno invalidų ir tarnautojų buvusios Rusijos kariuomenės savitarpio susišelpimo draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti valdybos posėdžių protokolai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921, 1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Aukštesniosios technikos mokyklos neturtingiems mokiniams šelpti draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928 m., 1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno vokiečių labdarybės draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti Kauno vokiečių prieglaudos išlaidų sąmata, inventoriaus sąrašas, našlaičių ir senelių išlaikymo finansų dokumentai.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos kamuolio žaidimų sąjungos veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su užsienio šalimis futbolo ir krepšinio rungtynių ir varžybų organizavimo, su Sportininkams šelpti fondu pašalpų sportininkams skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, rungtynių ir varžybų tvarkaraščiai, sportininkų sąrašai, rezultatų lentelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1938 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Draugijos „Žaidimas“ veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti narių susirinkimų protokolai, narių ir svečių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvių katalikų draugijos „Blaivybė“ Stakliškių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti centro valdybos aplinkraščiai, narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba skyriaus registravimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 23 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1924, 1930–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno sentikių moterų labdarybės draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, narių susirinkimų protokolai, pranešimai apie valdybos sudėtį, narių sąrašai, finansų dokumentai, asmenų prašymai ir leidimai priimti į prieglaudą vaikus.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 24 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Laukininkų centro veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašyti centro įstatai, aplinkraščiai, suvažiavimų, skyrių steigiamųjų, narių visuotinių susirinkimų ir tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, rinkėjų, skyrių ir narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į skyrius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, skyrių veiklos bylos - pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 25 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Laukininkų centro dokumentų yra fonde Nr. 1498.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus specialistė   Neringa Betingienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:22