O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1187 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JŪRŲ IR KOLONIJINĖS LYGOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 1187

2006-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos laivybos lygos draugijos Vilniaus skyrius (Towarzystwo Ligi Żeglugi Polskiej. Oddział Wileński) (1920-05-21–1924 m.)

Jūrų ir upių lygos Vilniaus skyrius (Liga Morska i Rzeczna. Oddział Wileński) (1924 m.–1926-08-02)

Jūrų ir upių laivybos lygos Vilniaus skyrius (Liga Żeglugi Morskiej i Rzecznej. Oddział w Wilnie) (1926-08-03–1931 m.)

Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygarda (Liga Morska i Kolonialna. Okręg w Wilnie) (1931 m.–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos laivybos lygos draugijos Vilniaus skyrius 1920-05-21 įrašytas į Vilniaus apygardos viršininko draugijų ir sąjungų registrą, eil. Nr. 259.1

1923 m. vasario mėn. Vilniaus skyrius įregistruotas Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigoje Vilniuje.2 Tiksli įregistravimo data nenustatyta.

1924 m. skyrius pertvarkytas į Jūrų ir upių lygos Vilniaus skyrių, tačiau perregistruotas nebuvo.3 Dokumentuose skyrius taip pat vadinamas Jūrų ir upių lygos Vilniaus apygardos skyriumi (Wileński Oddział Okręgowy).4

1926-08-03 skyrius įregistruotas Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre pavadinimuJūrų ir upių laivybos lygos Vilniaus skyrius (eil. Nr. 485).5

Skyrius vadovavosi Jūrų ir upių lygos Varšuvoje įstatais, jo veiklą prižiūrėjo lygos vyriausioji valdyba Varšuvoje. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, skyriaus valdyba ir revizijos komisija.6

Jūrų ir upių lyga 1930 m. spalio mėn. pertvarkyta į Jūrų ir kolonijinę lygą,7 nauju pavadinimu organizacija įregistruota 1931-03-14. Pagal pakeistus įstatus lygą sudarė apygardos, o apygardas – skyriai.8

Jūrų ir kolonijinės lygos vyriausiosios valdybos 1931-07-25 rašte nurodyta, kad 1931 m. rudenį numatoma Vilniaus vaivadijos teritorijoje įsteigti lygos padalinį – Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygardą.9 Tiksli Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygardos veiklos pradžios data nenustatyta. Į Vilniaus vaivadijos valdybos draugijų registrą apygarda įtraukta nebuvo.10 Apygardą valdė apygardos delegatų suvažiavimas, apygardos valdyba ir revizijos komisija; jos veiklą kontroliavo Jūrų ir kolonijinės lygos vyriausioji valdyba.11

Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygarda 1933 m. jungė Vilniaus, Naugarduko vaivadijose ir dalyje Balstogės vaivadijos veikusius lygos skyrius.12

1934 m. pakeitus Jūrų ir kolonijinės lygos struktūrą, lygos Vilniaus apygardą sudarė apylinkės (obwody), o apylinkes – teritoriniai ir profesiniai (pašto, geležinkelio, bankų darbuotojų ir kt.) skyriai.13.

Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygarda veikė iki 1939 m.14 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lygos nariais galėjo būti fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomeninės organizacijos, savivaldos institucijos.

Lygos tikslas buvo prisidėti prie Lenkijos jūrinės galios stiprinimo, vandens kelių, uostų, laivybos, jūrų žuvininkystės, tarptautinės prekybos plėtros, jūrų ir upių ginkluotųjų pajėgų kūrimo, o pagal Jūrų ir kolonijinės lygos 1931 m. bei vėlesnius įstatus – ir rūpintis lenkų išeivių įsikūrimu bei įsitvirtinimu užsienio šalyse, išeivių kolonijų, jų ekonominių ir kultūrinių ryšių su tėvyne stiprinimu.

Lygos Vilniaus skyrius (apygarda) rūpinosi vandens sporto šakų vystymu, įsteigė Trakuose irklavimo sekciją, įrengė jaunimo sporto bazę; skyrė stipendijas studijuojantiems jūreivystės ir laivų statybos mokslus; organizavo lėšų rinkimą karo laivynui remti; skleidė žinias apie jūrų, upių ir kitų vandens telkinių svarbą stiprinant valstybės ekonominę ir karinę galią: rengė paskaitas, kursus, šventes, ekskursijas.15

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygardos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1955-01-17 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1, 5 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus – 35 bylas ir dokumentų pabiras, 1965 m. apyrašas pertvarkytas į naują apyrašą Nr. 1, į kurį įrašyti 37 apskaitos vienetai. 1 byla atrinkta naikinti.

Iš viso fonde Nr. 1187 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Jūrų ir upių lygos bei Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus miesto apylinkės Irklavimo sekcijos įstatai, Jūrų ir upių lygos centrinės valdybos bei Jūrų ir kolonijinės lygos vyriausiosios valdybos, Vilniaus skyriaus, Vilniaus apygardos valdybos tvarkomieji dokumentai; Vilniaus skyriaus sekcijų nuostatai ir lėšų rinkimo taisyklės; susirašinėjimo „Jūros šventės“, Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygardos delegatų suvažiavimo organizavimo ir kt. klausimais dokumentai, veiklos ir finansų ataskaitos, narių sąrašai, biudžeto projektai; Vilniaus apygardos padalinių (Vilniaus apylinkės, Vilniaus miesto apylinkės, skyrių, būrelių) veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1187 apyraše Nr. 1 įrašyti 37 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 13, ap. 1, b. 80, l. 19.

2LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1700, l. 182.

3 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1700, l. 149.

4 LCVA. F.1187, ap. 1, b. 1, l. 20; F. 53, ap. 23, b. 1700, l. 128.

5 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1700, l. 72.

6 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1700, l. 71 - 72; F. 1187, ap. 1, b. 1, l. 67 - 68.

7 20 lat działalności L.M.K., Warszawa, 1938, psl. 10.

8 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2125, l. 37, 41 - 42.

9 LCVA. F. 1187, ap. 1, b. 11, l. 9.

10 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2125, l. 30 - 31.

11 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2125, l. 41 - 45.

12 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2125, l. 8.

13 Statut Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa, 1935; LCVA. F. 1187, ap. 1, b. 31, l. 175 - 176; b. 37, l. 55 - 56, 101 - 102.

14 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 519.

15 LCVA. F. 1187, ap. 1, b. 1, l. 64 - 65; F. 53, ap. 23, b. 2125, l. 38 - 39; Statut Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa, 1938, psl. 2 - 5.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:41