O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 296 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS ŽYDŲ TEATRO RĖMIMO IR ARTISTŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 296

2008-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų scenos menui remti draugija Vilniuje (Towarzystwo Popierania Żydowskiej Sztuki Scenicznej w Wilnie) (1927-11-27–1940-04-26)

2. Lenkijos žydų scenos artistų sąjunga (Związek Artystów Scen Żydowskich w Polsce) ([1922–1939 m.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žydų scenos menui remti draugija Vilniuje įsteigta 1927-11-27 ir įrašyta į Draugijų ir sąjungų registrą vadovaujantis Vilniaus vaivados 1928-03-28 nutarimu Nr. V-1337 (registro eil. Nr. 778).[1]

Draugija veikė Vilniaus mieste. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Draugijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Žydų scenos menui remti draugiją Vilniuje 1940-04-26 uždarė.[2]

2. Lenkijos žydų scenos artistų sąjungos įsteigimo ir uždarymo datos nenustatytos. Fondo dokumentuose yra duomenų apie sąjungos veiklą 1922–1939 m.

Sąjunga veikė Lenkijos teritorijoje. Jos būstinė buvo Varšuvoje.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Žydų scenos menui remti draugijos Vilniuje tikslai buvo puoselėti ir plėtoti žydų scenos meną, rūpintis žydų estetiniu lavinimu, skatinti jų domėjimąsi žydų teatru.

Draugija materialiai rėmė Vilniaus žydų teatrus, padėjo organizuoti vaidinimus, koncertus, rengė paskaitas, parodas, šokių, literatūros, įžymių aktorių jubiliejinius vakarus, leido teatro veikalus, scenos meno problemoms skirtus leidinius, skelbė konkursus geriausiam scenos veikalui sukurti ir skyrė apdovanojimus nugalėtojams, rūpinosi aktorių profesionalumo ugdymu.

Draugijos nariais buvo pilnamečiai abiejų lyčių asmenys, nepriklausomai nuo tikybos ar tautybės.

2. Lenkijos žydų scenos artistų sąjunga gynė narių profesinius interesus, padėjo aktoriams sudaryti kontraktus, spręsti ginčus, rūpinosi narių sveikatos apsauga, rėmė bedarbius aktorius, organizavo narių suvažiavimus ir konferencijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1949 m. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Apskaitos dokumentuose 1949–1951 m. buvo įrašyta 216 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951 m. dokumentai buvo sutvarkyti. Sudarytas Žydų scenos menui remti draugijos Vilniuje fondo Nr. 296 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 16 bylų. Atrinkta naikinti 200 saugojimo vienetų.

1964–1965 m. tvarkant dokumentus rasta 30 kg fondui priklausančių dokumentų pabirų. Iš fondo Nr. 1136 atkelti 89 apskaitos vienetai. 1965 m. buvo sudarytas jungtinis fondas „Žydų teatro draugijos“. Į naujai sudarytą apyrašą Nr. 1 įrašyta 116 bylų.

1966–1978 m. į apyrašą papildomai įrašyta 61 byla.

2000 m. Žydų teatro draugijų fondas buvo pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, sudarytas naujas aprašas Nr. 1 ir bylų šifrų pakeitimo lentelė. Papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla. Į Lietuvos žydų visuomeninių organizacijų fondą Nr. 1141 perkeltos 6 bylos. Fondas pavadintas „Lenkijos ir Latvijos žydų kultūros visuomeninės organizacijos“.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lenkijos žydų teatro rėmimo ir artistų organizacijos“.

Fonde yra Žydų muzikos, dramos ir literatūros draugijos „Karmel“ Rygoje 1913–1918 m. veiklos dokumentų ir Latvijos žydų artistų sąjungos 1929 m. veiklos dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 296 yra 1 apyrašas, 172 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1941 m. Dokumentai jidiš, lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Žydų scenos menui remti draugijos Vilniuje įstatai, valdybos posėdžių, narių susirinkimų protokolai ir nutarimai, darbo planai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo draugijos bei žydų teatrų veiklos, spektaklių ir gastrolių rengimo, finansinės paramos teatrams ir aktoriams suteikimo, kultūros renginių atleidimo nuo mokesčių, bendradarbiavimo su kitomis žydų visuomeninėmis organizacijomis, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, prašymai leisti rengti vaidinimus ir koncertus bei išduoti leidimai, draugijos narių deklaracijos ir sąrašai, žinios apie žydų teatrų veiklą, teatrų programos, finansų dokumentai, teatro pastato projektai;

Lenkijos žydų scenos artistų sąjungos aplinkraščiai, konferencijos, valdybos ir garbės teismo pasėdžių protokolai, susirašinėjimo narių suvažiavimų organizavimo, žydų teatrų veiklos, finansinės paramos teatrams, pagalbos bedarbiams aktoriams suteikimo, aktorių darbo sąlygų gerinimo, ginčų sprendimo ir kitais klausimais dokumentai, narių deklaracijos ir anketos, narių bei suvažiavimų delegatų sąrašai, finansų dokumentai;

Žydų muzikos, dramos ir literatūros draugijos „Karmel“ Rygoje valdybos posėdžių protokolai; Latvijos žydų artistų sąjungos raštas Rygos žydų naujajam teatrui dėl aktorių stojimo į sąjungą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijų pavadinimus, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 172 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1941 m. Dokumentai jidiš, lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 296, ap. 1, b. 1, l. 1; b. 3, l. 5–6.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 340, l. 4.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:51