O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 314 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO INVALIDŲ IR JŲ RĖMIMO ORGANIZACIJŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 314

2006-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vidurio Lietuvos karo invalidų sąjunga Vilniuje (Związek Inwalidów Wojennych Litwy Środkowej w Wilnie) (1921 m.–1922-01-23)

Karo invalidų sąjungos Vilniaus skyrius (Związek Inwalidów Wojennych. Oddział Wileński) (1922-01-24–1924 m.)

Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygardos ratelis (Okręgowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie) (1924 m.–1928-11-23)

Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus skyrius (Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Wilnie) (1930-09-24–1935-08-26)

Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygarda (Okręg Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie) (1935 m. rugpjūčio mėn.–1940 m.)

2. Pagalbos karo invalidams komitetas Vilniuje (Komitet Pomocy Inwalidom Wojennym w Wilnie) (1924-04-24–1940 m.)

3. Pagalbos nukentėjusiems nuo karo žydams: invalidams, našlėms ir našlaičiams draugija „Spowz“ (Stowarzyszenie Pomocy Żydowskim Ofiarom Wojny: Inwalidom, Wdowom i Sierotom Wojennym, pod skrótem „Spowz“) (1927-03-25–1931-04-26)

Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų karo invalidų, našlių ir našlaičių sąjunga (Związek Żydowskich Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych m. Wilna i Województwa Wileńskiego) (1931-04-27–1939 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygarda. 1921 m. pradėjo veiklą Vidurio Lietuvos karo invalidų sąjunga Vilniuje. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. Sąjunga 1922-01-24 pertvarkyta ir Karo invalidų sąjungos Vilniaus skyriaus pavadinimu įrašyta į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento I registrą (reg. Nr. 88). Dokumentuose organizacija vadinama Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus rateliu (Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie).

Nuo 1924 m. Karo invalidų sąjungos Vilniaus skyrius buvo vadinamas Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygardos rateliu. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygardos ratelis 1928-11-23 Vilniaus miesto seniūno sprendimu buvo uždarytas.

Organizacija atnaujino veiklą ir 1930-09-24 buvo įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre pavadinus ją Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus skyriumi (reg. Nr. 1235). Dokumentuose organizacija vadinama Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygardos rateliu.

Skyrius veikė vadovaudamasis Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos įstatais, jo veiklą prižiūrėjo vyriausioji valdyba Varšuvoje. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, vykdomasis skyrius ir revizijos komisija, jis veikė Vilniaus vaivadijoje.

Pakeitus Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos įstatus, sąjungos Vilniaus skyrius 1935-08-26 išbrauktas iš Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registro. 1935 m. rugpjūčio mėn. (tiksli data nenustatyta) įregistruotas Vilniaus miesto seniūnijoje, Lenkijos visuomeninių organizacijų Vilniaus skyrių registre.

Pagal naujus įstatus sąjungos skyrius vadinosi Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygarda; veiklos teritorija buvo Vilniaus ir Naugarduko vaivadijos. Apygardą valdė visuotinis apygardos atstovų suvažiavimas, valdyba, revizijos komisija, veikė draugiškas teismas.

Organizacija turėjo teritorinius (apskričių, valsčių) padalinius. Veikė iki 1940 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.[1]

2. Pagalbos karo invalidams komitetas Vilniuje 1924-04-24 įregistruotas Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje I Draugijų registre (reg. Nr. 141). Komitetas 1934-11-14 perregistruotas Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 1686). Komitetą valdė visuotinis komiteto narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija; jis veikė Vilniaus vaivadijoje.

Komitetas veikė iki 1940 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

3. Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų karo invalidų, našlių ir našlaičių sąjunga. Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre 1927-03-25 įregistruota Pagalbos nukentėjusiems nuo karo žydams: invalidams, našlėms ir našlaičiams draugija „Spowz“ (reg. Nr. 637). Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir kontrolės komisija; ji veikė Vilniaus vaivadijoje.

Draugija pakoregavo įstatus ir 1931-04-27 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 1439) Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų karo invalidų, našlių ir našlaičių sąjungos pavadinimu. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, kontrolės komisija ir trečiųjų teismas; ji veikė Vilniaus mieste ir vaivadijoje.

Sąjunga veikė iki 1939 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.[2]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos nariais galėjo būti visi Lenkijos Respublikos pilietybę turintys karo invalidai, asmenys, kurie tapo invalidais atlikdami karinę tarnybą ne karo metu; invalidų ir žuvusiųjų kare šeimų nariai.

Sąjungos tikslas – suvienyti visus karo invalidus, asmenis, tapusius invalidais karinės tarnybos metu, mirusiųjų invalidų bei žuvusiųjų kare šeimų narius, kovoti už jų teises, ginti narių ekonominius, moralinius, teisinius interesus, rūpintis suluošintais bei psichiškai nesveikais invalidais, jų šeimos nariais bei žuvusiųjų kare ir mirusiųjų invalidų šeimomis.

Sąjungos Vilniaus skyrius (Vilniaus apygardos ratelis, Vilniaus apygarda) padėjo savo nariams gauti invalidumo dokumentus, žuvusiųjų šeimų nariams – dokumentus apie žūtį, rūpinosi narių įdarbinimu, leidimais verstis smulkiu verslu, teikė paskolas ir skyrė pašalpas; atidarė stalių dirbtuvę, kepyklą, tabako sandėlį, iš kurių veiklos gautą pelną skyrė invalidams remti.

2. Pagalbos karo invalidams komiteto Vilniuje nariais galėjo būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Komiteto tikslas buvo koordinuoti socialinę paramą karo invalidams, bendradarbiauti su valstybinėmis ir savivaldos įstaigomis, teikiant pagalbą karo invalidams bei jų šeimoms.

Komitetas įsteigė ir išlaikė „Karo invalido namus“, rūpinosi šiuose namuose gyvenančiais invalidais, rėmė skurstančius ir nedarbingus invalidus bei jų šeimų narius, teikė prieglaudą laikinai apsistojusiems Vilniuje invalidams, steigė bibliotekas, sanatorijas, rengė paskaitas.

3. Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų karo invalidų, našlių ir našlaičių sąjungos nariais galėjo būti karo invalidai, jų našlės ir vaikai.

Organizacijos tikslas buvo remti žydų tautybės invalidus, žuvusiųjų kare arba dingusiųjų be žinios šeimas. Organizacija teikė savo nariams teisinę ir materialinę pagalbą, rūpinosi jų sveikata, švietimu, įdarbinimu, leidimais verstis smulkiu verslu, įsteigė beprocentę paskolų kasą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta karo invalidų ir jų rėmimo organizacijų Vilniuje dokumentų gavimo archyve data – 1940 m. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyti 1204 saugojimo vienetai.

1951 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 1126 apskaitos vienetai. 1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1978 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 388 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 314 yra 3 apyrašai, 1515 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, jidiš kalbomis.

Fonde yra Invalidų komisijos prie Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos tvarkomieji dokumentai, karo invalidų ir jų rėmimo organizacijų Vilniuje įstatai, bendrų susirinkimų, valdybų, revizijos komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo materialinės pagalbos invalidams teikimo, „Karo invalido namų“ statybos, medicinos pagalbos teikimo ir kt. klausimais dokumentai, invalidų sąrašai; apskričių ir kitų teritorinių skyrių bei ratelių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 314 apyraše Nr. 1 įrašyti 1126 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Narių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygardos narių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka, pagal asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr. 314 apyraše Nr. 2 įrašyti 388 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo budai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylos apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta Lenkijos Respublikos karo invalidų sąjungos Vilniaus apygardos valdybos 1935–1937 m. veiklos ataskaita.

Iš viso fondo Nr. 314 apyraše Nr. 3 įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentas 1937 metų, lenkų kalba. Dokumento sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] LCVA. F. 314, ap. 1, b. 814, 894, 906.
[2] LCVA. F. 53 ap. 23, b. 1493, 3227.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 14:02