O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 347 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ DRAUGIJOS „IKOPO“ FONDĄ NR. 347

2008-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žydų pagalbos karo aukoms draugija (Żydowskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny) (1915-04-29–1935-08-15)

Krašto žydų komitetas „Ikopo“ (Krajowy Komitet Żydowski „Ikopo“) (1935-08-16–1940-05-23)

Žydų draugija „Ikopo“ (1940-05-24–1940 m. spalio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žydų pagalbos karo aukoms draugija įsteigta 1915-04-29.

1920-11-08 Žydų pagalbos karo aukoms draugija įrašyta į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr.4).

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniaus žemei 1922-07-27 nutarimu Žydų pagalbos karo aukoms draugija įrašyta į I draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 61).

Draugija taip pat buvo vadinama Krašto žydų pagalbos karo aukoms komitetu ir turėjo antspaudą „Krašto žydų pagalbos karo aukoms komitetas „Ekopo“ („Krajowy Komitet Żydowski Pomocy Ofiarom Wojny „Ekopo“).

Žydų pagalbos karo aukoms draugija veikė Vidurio Lietuvos, vėliau Vilniaus žemės ir Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas ir komitetas, veikė revizijos komisija. Draugijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamentas, vėliau - Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui ir Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos, Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.[1]

1935 m. pakeisti draugijos įstatai. Žydų pagalbos karo aukoms draugija pavadinta Krašto žydų komitetu „Ikopo“. Vadovaujantis Vilniaus vaivados 1935-08-16 nutarimu Krašto žydų komitetas „Ikopo“įrašytas į Sąjungų ir draugijų registrą (reg. Nr. 1874).

Krašto žydų komitetas „Ikopo“ veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Jį valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Komiteto veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.

1940 m. Krašto žydų komitetas „Ikopo“ pertvarkytas į Žydų draugiją „Ikopo“. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui patvirtinus draugijos įstatus, ji 1940-05-24 įrašyta į Draugijų registrą (reg. Nr. 9606). Draugija veikė Lietuvos Respublikos teritorijoje. Žydų draugija „Ikopo“ likviduota 1940 m. spalio mėn. [2] Tiksli likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Žydų pagalbos karo aukoms draugijos, Krašto žydų komiteto „Ikopo“ nariais buvo pilnamečiai abiejų lyčių fiziniai bei juridiniai asmenys. Organizacijos tikslas buvo teikti pagalbą nukentėjusiems nuo karo žydams, kelti žydų materialinį bei moralės lygį.

Žydų draugijos „Ikopo“ nariais galėjo būti pilnamečiai ir pilnateisiai Lietuvos piliečiai, o vidaus reikalų ministrui leidus - ir ne Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo kelti Lietuvos žydų moralės bei materialinį lygį, teikti jiems socialinę, ekonominę ir kultūrinę paramą.

Žydų pagalbos karo aukoms draugija, Krašto žydų komitetas „Ikopo“, Žydų draugija „Ikopo“ padėjo nukentėjusiesiems nuo karo ir stichinių nelaimių, karo pabėgėliams, emigrantams ir reemigrantams, beturčiams, bedarbiams, našlėms: organizavo jų maitinimą, medicinos bei teisinės pagalbos teikimą, aprūpindavo būstu, malkomis ir drabužiais, skyrė pašalpas; globojo našlaičius, benamius ir neturtingus vaikus: steigė ir išlaikė vaikų namus, mokyklas, bendrabučius, organizavo vasaros stovyklas, nemokamą maitinimą; steigė ir finansavo draugijas „Gemilus-Chesed“ („Beprocenčių paskolų kasa“) bei našlaičių globos draugijas, kontroliavo jų veiklą; rėmė amatų vystymą, kooperatyvų steigimą; rūpinosi žydų profesiniu lavinimu: steigė profesinės mokyklas, organizavo kursus; rengė paskaitas, steigė bibliotekas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1949–1951 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 398 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 398 apskaitos vienetai.

1966 m. fondas pertvarkytas. Sutvarkyta 70 kg fondui Nr. 347 priklausančių neaprašytų dokumentų. Sudaryta 221 byla, atrinkti naikinti 25 saugojimo vienetai. Sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 594 apskaitos vienetai. Senas apyrašas Nr. 1 į naujus apyrašus neįrašytas.

1967–2000 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 79 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 6 apskaitos vienetai.

2008 m. nustatyta, kad 1959 m. fondų Nr. 347 ir Nr. 592 apskaitos dokumentuose buvo padaryta klaida: fondo Nr. 347 senas apyrašas Nr. 1 ir jame įrašyti 398 apskaitos vienetai buvo klaidingai įrašyti į fondą Nr. 592 apyrašu Nr. 3. 398 apskaitos vienetai į archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti du kartus – fonde Nr. 347 ir fonde Nr. 592. Bylos pagal dokumentų sudarytoją priklauso fondui Nr. 347.

Lietuvos archyvų departamentas 2008-11-05 raštu Nr. (1.16)-V4-904 pritarė fondų Nr. 592 ir Nr. 347 pertvarkymui, išbraukiant iš fondo Nr. 592 apskaitos dokumentų apyrašą Nr. 3 ir įrašant šį apyrašą į fondo Nr. 347 apyrašo Nr. 1 tęsinį.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Žydų draugijos „Ikopo“ fondu.

2006 m. dauguma apyrašo Nr. 1 ir dalis apyrašo Nr. 2 bylų mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. 347 yra 2 apyrašai, 680 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti organizacijos įstatai, aplinkraščiai, narių visuotinių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo pagalbos nukentėjusiesiems nuo karo ir stichinių nelaimių, karo pabėgėliams, beturčiams teikimo, beprocenčių paskolų kasų, mokyklų, vaikų darželių, našlaičių namų, bibliotekų steigimo ir finansavimo, vasaros stovyklų organizavimo, vaikų maitinimo ir aprūpinimo drabužiais, žydų kooperatyvų kreditavimo, organizaciniais ir kitais klausimais dokumentai, gavusių paskolas ir pašalpas asmenų sąrašai, narių deklaracijos, finansų ir kiti dokumentai; labdarybės draugijų „Gemilus-Chesed“ įstatai, nuostatai, narių visuotinių susirinkimų, valdybų ir revizijos komisijų posėdžių protokolai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 440 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Draugijų „Gemilus-Chesed“ veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos labdarybės draugijų „Gemilus-Chesed“ veiklos stebėjimo bylos: draugijų įstatai, narių visuotinių susirinkimų protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos, susirašinėjimo organizacinės veiklos, beprocenčių paskolų kasų finansavimo, paskolų suteikimo ir grąžinimo klausimais ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimuose esančius vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1922, Nr. 6, psl. 6. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 23, ap. 1, b. 63, l. 1; F. 347, ap. 1, b. 323, l. 1; b. 379, l. 1-6.
[2] LCVA. F. 347, ap. 1, b. 275, l. 8, 140-141; b. 321, l. 1-4.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:56