O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 361 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIŲ DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 361

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Baltarusių mokyklos draugija (Towarzystwo szkoly Bialóruskie, Таварыства беларускае школы) (1921–[1936] m.)

2. Draugija „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“ (Towarzystwo „Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury, Таварыства „Беларускi iнстытут гаспадаркi i культуры“) (1926-08-16–1936-12-03)

3. Baltarusių leidybinė draugija (Bialóruskie Towarzystwo Wydawnicze, Беларускае выдавецкае таварыства) (1919–[1936] m.)

4. Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugija (Towarzystwo Pomocy Ludności Ziem Białoruskich w Polsce dotkniętych klęską nieurodzaju, Таварыства помачы люднасьцi беларускiх земляу у Польшчы, пацярпеушых ад няураджаю) (1929 m.)

5. Baltarusių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti (Беларускае таварыство па аказаньню помачы пацярпеушым ад вайны, Белорусское общество по оказанiю помощи пострадавшимъ отъ войны) (1915–1927 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Baltarusių mokyklos draugija

Baltarusių centrinės mokyklos tarybos nutarimu buvo organizuota Baltarusių mokyklos draugija. Draugijos statutas buvo patvirtintas 1921-07-01.1Tiksli data, kada draugija pradėjo veiklą, nenustatyta. Draugijos buveinė buvo Vilniuje.

Draugijai vadovavo Centrinė mokyklos taryba (rada) ir Stebėjimo taryba (Наглядная рада).

Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro 1926-04-27 įsakymu Nr. BB. 2580/26 buvo patvirtintas naujas draugijos statutas.2

Pagal statutą draugijos veiklai vadovavo Vyriausioji valdyba, kurią vieneriems metams rinko Baltarusių mokyklos draugijos visuotinis susirinkimas.

Baltarusių mokyklos draugija turėjo apygardų valdybas, žemiausia draugijos grandis – būrelis (гурток).

Data, kada Baltarusių mokyklos draugija buvo likviduota, nenustatyta. 1936 m. draugija dar veikė.

2. Draugija „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1926-05-07 nutarimu Nr. BB. 3778/26 draugija „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“ buvo įrašyta į draugijų registrą Nr. 1552.3Statute nurodyta, kad draugijos buveinė – Varšuvoje. Realios veiklos Varšuvoje draugija nepradėjo.

1926-08-16 Vilniaus vaivadijos valdyboje Nr. 488 buvo įregistruotas draugijos „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“ Vilniaus skyrius.4Faktinė draugijos veikla prasidėjo tik įsteigus draugijos Vilniaus skyrių.

Draugijai vadovavo draugijos Taryba ir Centro valdyba. Finansinę veiklą kontroliavo Revizijos komisija. Draugijos skyriams ir būreliams vadovavo jų valdybos.

Vilniaus vaivados 1936-12-03 rašte Nr. SPP. 2989 nurodyta, kad draugija „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“ likviduota.5

3. Baltarusių leidybinė draugija

Tiksli data, kada 1919 m. Baltarusių leidybinė draugija pradėjo veiklą, nenustatyta. Draugijos buveinė buvo Vilniuje.

Data, kada Baltarusių leidybinė draugija buvo likviduota, nenustatyta. 1936 m. draugija dar veikė.6

4. Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugija

Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugiją organizavo Lenkijos Respublikos Seimo pasiuntiniai J.Gaurylik, I. Dvarčianin, F. Valynec ir J. Grecki. 1929-02-28 draugijos statutas buvo pateiktas Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijai registravimui.7 Draugijos organizacinis posėdis įvyko 1929-04-05.8Draugijos buveinė buvo Vilniuje.

Draugijai vadovavo Vyriausiasis komitetas, kurį metams rinko draugijos visuotinis suvažiavimas. Draugijos padaliniams vadovavo rajonų ir apygardų komitetai, žemiausia draugijos grandis buvo skyriai. Revizijos komisija kontroliavo draugijos finansinę veiklą.

Tiksli data, kada Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugija baigė veiklą, nenustatyta.

5. Baltarusių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti

Vilniaus gubernijos draugijų ir sąjungų įstaigos (Виленское губернское объ обществахъ и союзахъ Присутствiе) 1915-04-09 nutarimu Baltarusių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti buvo įrašyta į Vilniaus gubernijos draugijų registrą Nr. 329.9 Tiksli data, kada draugija pradėjo veiklą, nenustatyta.

Draugijai vadovavo Komitetas. Finansinę veiklą kontroliavo Revizijos komisija.

Remiantis Rytų vyriausiojo vado 1916-02-12 potvarkiu, Vokiečių policijos valdybos 1916-05-11 raštu Nr. 1978/16 Baltarusių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti buvo įregistruota.10

1920-11-15 draugija buvo įregistruota Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento draugijų registre.11

Draugija veikė iki 1927 m. Baltarusių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti pagrindu buvo įsteigta ir 1927-09-20 įregistruota Baltarusių labdaringa draugija (Беларускае дабрадзейнае таварыства).12

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Baltarusių mokyklos draugija rūpinosi baltarusių švietimu ir baltarusių mokyklų vystymu. Draugija steigė, išlaikė ir rėmė liaudies, vidurines bei kitų tipų baltarusių mokyklas, kursus neraštingiems suaugusiems, prieglaudas, mokytojų seminarijas, bibliotekas ir skaityklas, rengė mokyklų statybos projektus. Organizavo kursus ir paskaitas kultūros ir švietimo temomis, leido ir platino vadovėlius ir laikraščius. Skyrė baltarusių moksleiviams stipendijas ir kitą paramą. Draugijos Stebėjimo rada kontroliavo, kad Vyriausiosios valdybos veikla neprieštarautų draugijos statutui.

Draugija „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“ rūpinosi žemės ūkio ir liaudies amatų vystymu, technikos įdiegimu ir panaudojimu, mokslo, švietimo ir kultūros vystymu.

Draugija organizavo žemės ūkio technikos stotis ir dirbtuves, kooperatyvus, bibliotekas, muziejus, propagavo melioraciją, rengė parodas, kursus, platino literatūrą technikos klausimais.

Prie draugijos veikė Baltarusių liaudies teatras, kuriam vadovavo A. Jacyna.

Baltarusių leidybinė draugija leido ir platino knygas baltarusių kalba.

Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugija rinko pagalbą pinigais bei natūra ir dalino ją nuo nederliaus nukentėjusiems gyventojams, steigė valgyklas ir rūpinosi piliečių maitinimu. Rengė paskaitas, loterijas, teikė teisinę pagalbą.

Baltarusių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti steigė valgyklas, maitinimo punktus, bendrabučius karo pabėgėliams, rūpinosi pabėgėlių aprūpinimu drabužiais ir kuru, teikė medicinos pagalbą susirgusiems ir sužeistiesiems, išduodavo vienkartines subsidijas maisto produktams ir sėkloms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo 1945 m. darbo ataskaitoje pažymėta, kad iš Baltarusių muziejaus gauti 1066 saugojimo vienetai neaprašytų dokumentų, iš kurių buvo sudaryta 60 fondų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Tikslios datos, kada Baltarusių mokyklos draugijos ir Baltarusių ūkio ir kultūros instituto dokumentai buvo aprašyti ir sudaryti apyrašai, nenustatytos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1960-09-14 perdavė Baltarusijos TSR Spalio revoliucijos centriniam valstybiniam archyvui (dabar – Baltarusijos nacionalinis archyvas) 123 Baltarusių mokyklos draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, ir 22 Baltarusių ūkio ir kultūros instituto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Taip pat buvo perduoti fondų lapai ir fondų bylos.13

2011 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvo rasti baltarusių įvairių draugijų neaprašyti dokumentai.

2012 m. iš sutvarkytų dokumentų sudarytas jungtinis Baltarusių draugijų fondas Nr. 361. Buvo sudarytos 79 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1–Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. 361 yra 5 apyrašai, 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1936 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, piešinys.

Fondas nepilnas. Baltarusių draugijų dokumentai saugomi Baltarusijos nacionaliniame archyve ir Baltarusijos literatūros ir meno valstybiniame archyve-muziejuje.

Baltarusių ūkio ir kultūros instituto dokumentų yra Vilniaus miesto seniūnijos fonde Nr. 53 (apyrašas Nr. 23, bylos Nr. 1837, 1838).

Baltarusių mokslo draugijos dokumentai įrašyti Baltarusių mokslo draugijos ir Ivano Luckevičiaus muziejaus Vilniuje fonde Nr. 281.

 

Baltarusių mokyklos draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baltarusių mokyklos draugijos statutas, instrukcijos dėl draugijos organizavimo ir veiklos, draugijos Stebėjimo tarybos, Vyriausiosios valdybos posėdžių ir visuotinių susirinkimų protokolai, draugijos būrelių ir Baltarusių centrinės mokyklos tarybos, draugijos Kosovo apygardos valdybos veiklos dokumentai, draugijos susirašinėjimo su asmenimis, įstaigomis, organizacijomis, laikraščių redakcijomis ir draugijos būreliais veiklos klausimais dokumentai, dokumentai apie naujų baltarusių mokyklų atidarymą, mokytojų prašymai priimti į darbą ir pedagoginius kursus, gyventojų, norėjusių mokyti savo vaikus gimtąja baltarusių kalba, bei mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijos struktūrinius padalinius ir chronologiją – bylos pabaigos datą. Draugijos būrelių veiklos dokumentai įrašyti pagal vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Draugijos „Baltarusių ūkio ir kultūros institutas“ veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Baltarusių ūkio ir kultūros instituto statutas, instituto Centrinės valdybos posėdžių protokolai, dokumentai apie draugijos būrelių organizavimą ir veiklą, susirašinėjimo su asmenimis, valstybės įstaigomis, apskričių seniūnijomis, baltarusių organizacijomis ir laikraščių redakcijomis veiklos klausimais dokumentai, piliečių prašymai priimti į draugiją, siųsti mokytis į JAV, instituto direktoriaus A. Stankevičiaus surinkti dokumentai: Baltarusių krikščionių demokratų partijos programa, memorandumas Tautų Lygos Generaliniam sekretoriatui.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1936 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, nuotrauka.

Instituto dokumentų yra fonde Nr. 53 (apyrašas Nr. 23, bylos 1837, 1838).

 

Baltarusių leidybinės draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Baltarusių leidybinės draugijos visuotinio susirinkimo protokolai, susirašinėjimo su asmenimis, įstaigomis, baltarusių organizacijomis, redakcijomis ir leidyklomis veiklos klausimais dokumentai, leidybos darbų vykdymo sutartis, draugijos knygyno veiklos dokumentai, S. Čižeuskio apsakymų ir pjesių rankraščiai, D. Darašenkos, M. Škelionoko, I. Kručinino, M. Nikifarouskio, A. Saladucho ir nenustatytų autorių straipsniai, draugijos finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo apyraše Nr. 3 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lenkijos baltarusiškų žemių gyventojų, nukentėjusių nuo nederliaus, šelpimo draugijos statutas, draugijos Vyriausiojo komiteto posėdžių protokolai, dokumentai apie draugijos skyrių ir rajoninių komitetų organizavimą, prašymai priimti į draugiją, badaujantiems gyventojams paaukojusių pinigus piliečių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo apyraše Nr. 4 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 m. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Baltarusių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Baltarusių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti statutas, draugijos Komiteto ir Valdybos posėdžių bei visuotinių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaita, draugijos Vilniaus skyriaus veiklos dokumentai, susirašinėjimo su asmenimis, įstaigomis, Baltarusių karo belaisvių karininkų komitetu lageryje Lichtenhorst ir kitomis organizacijomis draugijos veiklos, materialinės paramos klausimais dokumentai, piliečių prašymai priimti į draugiją, narių registracijos knyga, nepasiturinčių gyventojų prašymai dėl materialinės paramos, aprūpinimo maisto produktais, drabužiais, būstu, darbu, malkomis ir kt., karo belaisvių karininkų, pinigus gavusių gyventojų sąrašai, draugijos finansų dokumentai, Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veiklos apžvalga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo apyraše Nr. 5 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1919 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 23, ap. 1, b. 63, l. 35 a.p.

2 LCVA. F. 361, ap. 1, b. 3, l. 1.

3 LCVA. F. 361, ap. 2, b. 1, l. 4.

4 LCVA. F. 53, ap.23, b. 1838, l. 734.

5 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1837, l. 17.

6 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2475, l. 2.

7 LCVA. F. 361, ap. 4, b. 1, l. 1.

8 LCVA. F. 361, ap. 4, b. 2, l. 1.

9 LCVA. F. 361, ap. 5, b. 4, l. 1.

10 LCVA. F. 361, ap. 5, b. 4, l.

11 LCVA. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 2 a.p.

12 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1783.

13 LCVA. F. R-855, ap. 2, b. 180, l. 3, 6.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIŲ DRAUGIJŲ FONDO NR. 361 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-33

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Baltarusių draugijų fondą Nr. 361 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2012-03-13 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-18.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 301 priklauso Baltarusių draugijų fondui Nr. 361 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 361 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 28.

Iš viso fonde Nr. 361 yra 5 apyrašai, 80 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1914–1936 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys, piešinys.

 

Baltarusių mokyklos draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 28.

Į apyrašo tęsinį įrašyti susirašinėjimo su įstaigomis, asmenimis baltarusių mokyklų veiklos, naujų mokyklų atidarymo, mokytojų įdarbinimo, baltarusių dėstomosios kalbos, baltarusių mokytojų kursų organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, Centrinės baltarusių mokyklų tarybos narių sąrašas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:05