O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 555 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

V TRAKŲ ŠAULIŲ RINKTINĖS FONDĄ NR. 555

2007-11-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų skyrius (1920 m.–1922-08-26)

V šaulių skyrius (1922-08-27–1925-09-10)

V šaulių rinktinė Trakuose (1925-09-11–1935-08-08)

V Trakų šaulių rinktinė (1935-08-09–1940-08-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada įkurtas Trakų skyrius, nenustatyta. 1920 m. Trakų skyrius jau veikė.[1] Trakų skyriaus štabas buvo įsikūręs Kaišiadoryse. Skyrių valdė skyrių būrių atstovų visuotinis suvažiavimas ir skyriaus valdyba. Apskrityje skyrius galėjo veikti tik leidus apskrities karo komendantui.

Šauliai savo veikloje vadovavosi 1919 m. Pagrindiniais Lietuvos šaulių sąjungos įstatais, 1920 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatais[2] ir kitais teisės aktais.

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1921-11-16 įsakymu Nr. 3 Trakų skyriaus karinę veiklą kontroliavo I rajono karo instruktorius.[3]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1921 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[4] Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais[5] ir kitais teisės aktais.

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1922-08-27 įsakymu Nr. 2 Trakų skyrius pavadintas V šaulių skyriumi.[6]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[7] 1925 m. Lietuvos šaulių sąjungos vidaus tvarkos statutu[8] ir kitais teisės aktais.

Lietuvos šaulių sąjungos viršininko 1925-09-11 įsakymu Nr. 32 V šaulių skyrius buvo pavadintas V šaulių rinktine Trakuose.[9]

V šaulių rinktinės Trakuose pavadinimas įvairuoja. 1927–1931 m. dokumentuose rinktinė vadinama V Kaišiadorių rinktine,[10] 1933-1934 m. - V Trakų rinktine, V šaulių rinktine Trakuose.[11]

Šaulių sąjungos vado 1935-09-02 įsakymu Nr. 16 nuo 1935-08-09 V šaulių rinktinė Trakuose pavadinta V Trakų šaulių rinktine.[12]

Rinktinė savo veikloje vadovavosi 1935 m. Šaulių sąjungos įstatymu, 1936 m. Šaulių sąjungos statutu[13] ir kitais teisės aktais.

1940-07-13 Šaulių sąjungos likvidavimo įstatymu Šaulių sąjunga su visais jos padaliniais nuo 1940-07-13 likviduota.[14]

V Trakų šaulių rinktinė likviduota 1940-08-31.[15]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Trakų skyriaus, V šaulių skyriaus, V šaulių rinktinės Trakuose, V Trakų šaulių rinktinės, nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai nuo 17 metų amžiaus, o nuo 1935 m. - nuo 16 metų.

Skyrius, o vėliau rinktinė organizavo vietos šaulius, vadovavo, kontroliavo būrių veiklą, rūpinosi šaulių karine parengtimi, skleidė krašto gynimo idėjas, mokė šaulius ir gyventojus karo dalykų, ugdė šaulių fizinį ir dvasinį pasirengimą, teikė policijai ir krašto gyventojams pagalbą gaisro, potvynio ir kt. nelaimių atvejais, rengė literatūros ir muzikos vakarus, sporto varžybas, loterijas, prižiūrėjo karių kapus, turėjo dūdų orkestrus, chorus, sporto klubus.

Laikė ginklų sandėlius, narius aprūpino ginklais ir amunicija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Šaulių sąjungos V Trakų šaulių rinktinės Kaišiadoryse dokumentai įrašyti 1940 m. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1959-05-07 Šaulių sąjungos V Trakų šaulių rinktinės Kaišiadoryse fonde buvo 1 apyrašas, 801 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. ir 1965 m. papildomai įrašyti 44 apskaitos vienetai.

1986 m. papildomai įrašyta 15 apskaitos vienetų, perkeltų iš Trakų apskrities komendantūros Kaišiadoryse fondo Nr.500.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „ V Trakų šaulių rinktinė“.

Iš viso fonde Nr. 555 yra 1 apyrašas, 860 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

V Trakų šaulių rinktinės veiklos dokumentai yra įrašyti ir fonduose Nr. 561, Nr. 565.

Fonde yra Vilniui vaduoti sąjungos Žaslių skyriaus 1934–1935 m. veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Rinktinės veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinės tarybos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie šaulius, šaulių būrius, susirašinėjimo su centro valdyba ir būriais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir asmens bylos.

Būrių veiklos dokumentai: tvarkomieji dokumentai, būrių vadų nutarimai, būrių tarybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su rinktine būrių steigimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, manevrų, sporto švenčių ir varžybų, kursų ir kultūrinių renginių organizavimo, dalyvavimo iškilmėse, ūkio, finansų klausimais dokumentai, šaulių registracijos knygos, būrių turto surašymo aktai, rinktinės būrių veiksmų karo pavojaus atveju planai, finansų dokumentai.

Vilniui vaduoti sąjungos centro komiteto aplinkraščiai, Vilniui vaduoti sąjungos Žaslių skyriaus susirinkimų protokolai, veiklos apyskaitos, narių sąrašai ir pareiškimai priimti į sąjungą.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, narių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 860 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 561, ap. 2, b. 25, l. 27, 27a.p.
[2] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1, l. 121-125.
[3] LCVA. F. 384, ap. 2, b. 313, l. 84.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1921 m., Nr. 70 – 624.
[5] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47.
[6] LCVA. F. 1054, ap. 1, b. 1, l. 3, 9 a.p.
[7] V.Ž. 1924 m., Nr. 166 – 1154.
[8] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 65-66.
[9] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 75.
[10] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 341 a.p.; F. 561, ap. 2, b. 656, l. 2 a.p., 25, 47 a.p., 75 a.p.
[11] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 1 a.p., 25 a.p.
[12] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 63.
[13] LCVA. F. 383, ap. 8, b. 1242, l. 14-43.
[14] Vyriausybės žinios. 1940 m., Nr.717 – 5670.
[15] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1406, l. 2.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:36