O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 561 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAULIŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 561

2007-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos sporto sąjungos Šaulių skyrius (1919-06-27–1919-09-14)

Lietuvos šaulių sąjunga (1919-09-15–1935-07-14)

Šaulių sąjunga (1935-07-15–1940-07-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-06-27 Kauno valstybės įstaigų tarnautojai įkūrė Lietuvos sporto sąjungos Šaulių skyrių.1

1919-09-15 Lietuvos sporto sąjungos Šaulių skyrius pavadintas Lietuvos šaulių sąjunga.2

Lietuvos šaulių sąjungą valdė centro valdyba, veiklą kontroliavo Krašto apsaugos ministerija. 1919 m. miestuose ir miesteliuose sąjunga steigė skyrius, o valsčiuose arba parapijose – būrius.3 Skyrius tvirtino sąjungos centro valdyba, apskrityse skyriai galėjo veikti tik leidus apskričių karo komendantams.

Sąjungos veiklą reglamentavo 1919 m. Pagrindiniai Lietuvos šaulių sąjungos įstatai, 1920 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatai.

Nuo 1921-08-23 Lietuvos šaulių sąjunga pavaldi Krašto apsaugos ministerijai. Sąjungai vadovavo Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktorius. Savo veikloje sąjunga vadovavosi 1921 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,4 Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais.5

Krašto apsaugos ministro 1922-11-22 įsakymu Nr.252 Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktorius atleistas,6 jo funkcijas perėmė Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas.7

Nuo 1924 m. sąjungos veiklą reglamentavo Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas,8 1925 m. Lietuvos šaulių sąjungos vidaus tvarkos statutas.9

Lietuvos šaulių sąjungą valdė visuotinis sąjungos atstovų suvažiavimas, centro valdyba, kontrolės komisija ir vyriausias šaulių teismas.

1925-09-11 įsakymu Lietuvos šaulių sąjungai Nr.32 visi šaulių sąjungos skyriai pavadinti rinktinėmis.10 Kiekvienoje apskrityje veikiantys būriai sudarė šaulių rinktinę.

1935-07-15 Lietuvos šaulių sąjunga buvo pavadinta Šaulių sąjunga.

Sąjunga buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijai, veiklą kontroliavo kariuomenės vadas. Sąjungai vadovavo Šaulių sąjungos vadas. Sąjunga savo veikloje vadovavosi 1935 m. Šaulių sąjungos įstatymu, 1936 m. Šaulių sąjungos statutu11 ir kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-13 Šaulių sąjungos likvidavimo įstatymu12 Šaulių sąjunga ir jos padaliniai nuo 1940-07-13 likviduoti.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos sporto sąjungos Šaulių skyrius buvo sportinė, politinė ir karinė organizacija, kuri mokė valstybės tarnautojus karo dalykų, rengė šauliams karinės mankštos ir rikiuotės pamokas.

Lietuvos šaulių sąjunga, Šaulių sąjunga buvo visuomeninė karinė organizacija. Sąjungos tikslas buvo ginti Lietuvos nepriklausomybę, ugdyti tautinę savimonę ir stiprinti valstybės gynimo pajėgas.

Sąjungos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai nuo 17 metų, o nuo 1935 m. - nuo 16 metų.

Sąjunga organizavo šaulius, rūpinosi jų karine parengtimi, skleidė krašto gynimo idėjas, mokė savo narius ir gyventojus karo dalykų, ugdė narių fizinį ir dvasinį pasirengimą, teikė policijai ir krašto gyventojams pagalbą gaisro, potvynio ir kt. nelaimių atvejais.

Vadovaujantis 1936 m. Šaulių sąjungos statutu sąjunga oficialiai sudarė Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų dalį.

Sąjunga organizavo instruktorių ir būrių vadų kursus, leido mėnesinį laikraštį „Trimitą“, atsišaukimus, knygeles, brošiūras, atvirukus, kt. leidinius. Turėjo savo teatrą, kiną ir radiją, steigė šaulių ramoves, rengė literatūros ir muzikos vakarus, sporto varžybas, loterijas, prižiūrėjo karių kapus. Sąjunga turėjo ginklų sandėlius, aprūpino ginklais, amunicija savo narius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų perdavimo į valstybės archyvų sistemą šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos šaulių sąjungos dokumentai įrašyti 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra. 1949-11-24 Lietuvos šaulių sąjungos fonde Nr.561 buvo 1 apyrašas, 1307 apskaitos vienetai.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos šaulių sąjungos fondo dokumentus. Buvo perimta 13030 apskaitos vienetų, įrašytų aprašuose Nr.2 – Nr.8, Nr.11.

1952-12-23 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašytas aprašas Nr.12, 8251 apskaitos vienetas. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1952 m. atrinkti naikinti 3224 saugojimo vienetai.

1957-09-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 6 Kauno I rinktinės bylas, kurios 1966-11-17 įrašytos į naujai sudarytą apyrašą Nr.21.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinio archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 612 Marijampolės XIV rinktinės fondo Nr.327 bylų, kurios papildomai buvo įrašytos į fondo Nr.561 apyrašą Nr.4.

1959 m. fonde Nr.561 buvo 15 apyrašų (Nr.1-8, Nr.11-17), 27548 apskaitos vienetų.

1961 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašytas apyrašas Nr.18, 210 apskaitos vienetų. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1962-02-01 sudarytas fondo Nr.561 apyrašas Nr.19, į kurį buvo įrašyti 1037 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr.20, į kuri įrašyti 726 apskaitos vienetai.

1962–1963 m. ir 1965 m. į apyrašus papildomai įrašyti rasti 508 apskaitos vienetai.

1967-10-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 153 apskaitos vienetus, įrašytus į apyrašą Nr.22.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967–1968 m. į apyrašus papildomai įrašyti 194 apskaitos vienetai.

1969-05-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 24 apskaitos vienetus, įrašytus į apyrašus Nr.23 - 25.

1971 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-02-19 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 5 neaprašytus saugojimo vienetus.

1982-05-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Valstybės saugumo komiteto perėmė 82 lapus asmenų dokumentų. Dokumentai buvo sutvarkyti, sudaryti 4 apskaitos vienetai ir įrašyti į fondo Nr.1119 apyrašą Nr.2, fondo Nr.420 apyrašą Nr.2, fondo Nr.631 apyrašą Nr.2 ir į fondo Nr.561 apyrašą Nr.15.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1988 m., 1993–1994 m. ir 1998 m. į apyrašus papildomai įrašyti 108 apskaitos vienetai.

1981-05-08 sudarytas fondo Nr.561 apyrašas Nr.1a, kuris į archyvo apskaitos dokumentus įrašytas 1999-11-10. Apyraše Nr.1a buvo įrašyta 2330 apskaitos vienetų.

Papildomai 1999 m. įrašyti 826 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.561 yra 24 apyrašai, 33687 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

1998 m. fondo Nr.561 apyrašo Nr.2 byla Nr. 374 kataloguota Savanorių katalogo papildymui.

2007 m. patikslintas Lietuvos šaulių sąjungos fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Šaulių sąjunga“.

IV Tauragės šaulių rinktinės veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1564, V Trakų šaulių rinktinės - fonde Nr. 555, VI Ukmergės šaulių rinktinės - fonde Nr. 1146, II Utenos šaulių rinktinės – fonduose Nr.971 ir 1116, XXIII Vilniaus šaulių rinktinės – fonde Nr. 1135, XXI Zarasų šaulių rinktinės – fonde Nr. 1116.

Vasaros rytų partizanų būrių veiklos dokumentų yra Lietuvos vasaros rytų partizanų brolijos fonde Nr.1174.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Narių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos sąjungos narių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1313 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Narių registracijos kortelių apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašytos sąjungos narių registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašytas 2331 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Centro valdybos, I Kauno ir XX Klaipėdos šaulių rinktinių ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Centro valdybos veiklos dokumentai: Pagrindiniai Lietuvos šaulių sąjungos įstatai, centro valdybos prezidiumo nutarimai, centro valdybos ir Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus įsakymai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su šaulių rinktinėmis, būriais veiklos, narių priėmimo, ūkio, finansų klausimais dokumentai, sąjungos Moterų tarybos susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, ginklų ir vėliavos įteikimo aktai, šaulių asmens liudijimai, apdovanojimo dokumentai, tarnybos lapai, narių asmens bylos, sąrašai, finansų dokumentai, sąjungos ir rinktinių likvidavimo dokumentai.

I Kauno ir XX Klaipėdos šaulių rinktinių ir būrių veiklos dokumentai: centro valdybos ir Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus tvarkomieji dokumentai, rinktinių ir būrių vadų įsakymai, aplinkraščiai, rinktinių ir būrių tarybų posėdžių protokolai, statistinės žinios apie rinktines, būrius ir kuopas, asmenų prašymai priimti į sąjungą, šaulių asmens liudijimai, tarnybos lapai, sąrašai, ginklų gavimo, išdavimo, turto ir finansų dokumentai.

Laikraščio „Trimitas“ redakcijos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinktinių, būrių pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 4921apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, stovyklų planų, šaulių karinio apmokymo schemų, uniformų piešinių.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XXII Geležinkelių ir XVI Kėdainių šaulių rinktinių ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti centro valdybos ir Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus tvarkomieji dokumentai, XXII Geležinkelių ir XVI Kėdainių šaulių rinktinių ir būrių vadų įsakymai, aplinkraščiai, rinktinių ir būrių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie rinktines, būrius ir kuopas, rinktinių likvidavimo, turto ir finansų dokumentai, narių sąrašai, tarnybos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinktinių pavadinimus, rinktinėse – pagal būrių numerius ir pavadinimus bei chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1809 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XVI Kėdainių, XV Kretingos ir XIV Marijampolės šaulių rinktinių ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti centro valdybos ir Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus tvarkomieji dokumentai, XVI Kėdainių, XV Kretingos ir XIV Marijampolės šaulių rinktinių ir būrių vadų įsakymai, aplinkraščiai, rinktinių ir būrių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie rinktines, būrius ir kuopas, rinktinių likvidavimo ir finansų dokumentai, narių sąrašai, turto ir ginklų apyskaitos, patalpų ir žemės nuomos sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinktinių pavadinimus, rinktinėse – pagal būrių numerius, būrių pavadinimus abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1992 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra namų projektų ir schemų.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Centro valdybos skyrių, Kalvarijos ir XV Kretingos šaulių rinktinių, būrių, partizanų grupių veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyta:

Centro valdybos Ypatingųjų reikalų, Konspiracinio ir Instruktavimo skyrių, Veikiamosios dalies tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo grupių veiklos, propagandos, šaulių ir partizanų karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie šaulius, partizanus, tarnautojus, turto ir ginklų apskaitos knygos, finansų dokumentai.

Kalvarijos ir XV Kretingos šaulių rinktinių, būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinių ir būrių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo narių karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių asmens bylos ir sąrašai, turto ir ginklų apyskaitos, finansų dokumentai.

Lietuvos rytų partizanų štabo, partizanų lauko ir grupių štabų, partizanų būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, susirašinėjimo partizanų karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, propagandos, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie partizanus, partizanų grupes, pranešimai apie partizanų grupių veikimą, partizanų sąrašai, partizanų vadų asmens bylos, turto ir ginklų apyskaitos, finansų dokumentai.

Vasaros rytų partizanų būrių veiklos apžvalgos, susirašinėjimo partizanų apdovanojimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, partizanų prisiminimai, žinios apie partizanus, turto ir finansų dokumentai.

XV Kretingos šaulių rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal būrių numerius, Kalvarijos šaulių rinktinės - pagal chronologiją, partizanų štabų - pagal štabų pavadinimus, o partizanų grupių ir jų štabų – pagal grupių ir jų štabų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 1081 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų baltarusių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra kariuomenės divizijų ir būrių struktūros schemų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

VI Ukmergės šaulių rinktinės, būrių ir sąjungos štabo Ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyta:

VI Ukmergės šaulių rinktinės veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės ir būrių vadų įsakymai, aplinkraščiai, rinktinės ir būrių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, turto ir ginklų apyskaitos, narių registracijos knygos, būrių dienynai, finansų dokumentai.

Lietuvos šaulių sąjungos štabo Ūkio skyriaus susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, pajamų išlaidų apyskaitos, turto registracijos, kasos knygos, inventoriaus patikrinimo aktai ir kiti finansų dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, rinktinės būrių veiklos bylos – pagal būrių numerius ir dokumentų rūšis, Ūkio skyriaus veiklos bylos – pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 2068 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

V Trakų šaulių rinktinės ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti centro valdybos tvarkomieji dokumentai, V Trakų šaulių rinktinės ir būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, būrių tarybų posėdžių protokolai, rinktinės ir būrių susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir asmens dokumentai, turto ir ginklų apyskaitos, rinktinės būrių veiksmų karo pavojaus atveju planai, finansų dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, rinktinės būrių veiklos bylos – pagal būrių numerius arba būrių pavadinimus ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 204 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Centro valdybos, šaulių rinktinių ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti XIX Alytaus, XVIII Biržų, XXII Geležinkelių, I Kauno, XVI Kėdainių, XV Kretingos, IX Lazdijų, XIV Marijampolės, XIII Mažeikių, XI Raseinių, X Rokiškio, VII Šiaulių, VI Ukmergės, II Utenos, VIII Vilkaviškio, XXIII Vilniaus ir XXI Zarasų šaulių rinktinių veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinių ir būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, būrių tarybų posėdžių protokolai, rinktinių ir būrių susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir asmenų prašymai įstoti į sąjungą, būrių dienynai, turto ir ginklų apyskaitos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinktinių ir būrių numerius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 601 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XVI Kėdainių šaulių rinktinės narių asmens bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos XVI Kėdainių šaulių rinktinės narių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 1538 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Centro valdybos veiklos ir narių tarnybos lapų bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Lietuvos šaulių sąjungos įstatymai, statutai, centro valdybos nutarimai, įsakymai, aplinkraščiai, posėdžių protokolai, saugomų objektų sąrašai ir nurodymai dėl šaulių būrių veiksmų karo pavojaus atveju, susirašinėjimo su rinktinėmis narių priėmimo, tarnybos, karinio parengimo, švietimo, aprūpinimo ginklais, žeme, pašalpų skyrimo, laikraščio „Trimitas“ prenumeravimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių sąrašai, tarnybos lapai ir asmens bylos, finansų dokumentai.

XX Klaipėdos šaulių rinktinės Dariaus ir Girėno šaulių būrio tarybos posėdžių protokolai, narių sąrašai susirašinėjimas su rinktine narių priėmimo, tarnybos, karinio parengimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Laikraščio „Trimitas“ redakcijos susirašinėjimo laikraščio prenumeravimo, skelbimų spausdinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, narių tarnybos lapai ir asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 9034 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XIX Alytaus šaulių rinktinės narių asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos XIX Alytaus šaulių rinktinės narių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 760 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

V Trakų šaulių rinktinės narių asmens bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos V Trakų šaulių rinktinės narių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 237 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

V Trakų šaulių rinktinės narių asmens bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos V Trakų šaulių rinktinės narių asmens bylos, susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašytas 851 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XX Klaipėdos rinktinės narių registracijos kortelių apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašytos XX Klaipėdos šaulių rinktinės narių registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyti 1495 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XIX Alytaus šaulių rinktinės ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti centro valdybos tvarkomieji dokumentai, XIX Alytaus šaulių rinktinės ir būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, būrių tarybų posėdžių protokolai, rinktinės ir būrių susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir asmens bylos, baigusių karinio parengimo instruktorių kursus pažymėjimai, turto ir ginklų apyskaitos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyta 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Centro valdybos, šaulių rinktinių veiklos ir narių asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyta:

Centro valdybos veiklos dokumentai: vadovaujančių institucijų direktyviniai dokumentai, centro valdybos įsakymai ir aplinkraščiai, posėdžių protokolai, saugomų objektų sąrašai ir šaulių rinktinių veiksmų karo pavojaus atveju planai, susirašinėjimo narių priėmimo, šaulių karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, mobilizacijos, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, rinktinių, būrių, narių sąrašai, narių asmens bylos, finansų dokumentai.

XIX Alytaus, XVIII Biržų, XXII Geležinkelių, I Kauno, XVI Kėdainių, XX Klaipėdos, XV Kretingos, XIV Marijampolės, XII Panevėžio, XI Raseinių, IX Seinų, VII Šiaulių, IV Tauragės, III Telšių, V Trakų, VI Ukmergės ir XXIII Vilniaus šaulių rinktinių veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinių ir būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinių ir būrių tarybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, rinktinių būrių veiksmų karo pavojaus atveju planai, žinios apie šaulių būrius, šaulius, naujokų apmokymą, susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir asmens bylos, apdovanotų „Šaulių žvaigžde“ narių sąrašai, turto ir finansų dokumentai.

Centro valdybos veiklos dokumentai įrašyti be sistemos, o narių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Rinktinių veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal rinktinių numerius eilės tvarka arba rinktinių pavadinimus abėcėlės tvarka, o rinktinėse - pagal chronologiją arba dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 522 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XIX Alytaus šaulių rinktinės ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti centro valdybos tvarkomieji dokumentai, XIX Alytaus šaulių rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinės ir būrių tarybų posėdžių, narių susirinkimų protokolai, šaulių veiksmų karo pavojaus atveju planai, rinktinės ir būrių susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir tarnybos lapai, būrių turto perdavimo aktai, finansų dokumentai.

Sporto klubo „Dainava“ veiklos dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, būrių veiklos bylos – pagal būrių pavadinimus abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 1042 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

X Rokiškio šaulių rinktinės ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti centro valdybos tvarkomieji dokumentai, X Rokiškio šaulių rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinės ir būrių tarybų posėdžių, narių susirinkimų protokolai, rinktinės ir būrių susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie narius, narių sąrašai, asmenų prašymai įstoti į sąjungą, būrių turto perdavimo aktai, ginklų apskaitos, turto ir finansų dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, būrių veiklos bylos – pagal būrių pavadinimus abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašyta 713 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

I Kauno šaulių rinktinės ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti centro valdybos ir I Kauno šaulių rinktinės vado įsakymai, susirašinėjimo susirinkimų ir stovyklų organizavimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Sąjungos narių, apdovanotų „Gero šaulio ženklu“, sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

VII Šiaulių šaulių rinktinės narių asmens dokumentų ir rinktinės veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, būrių posėdžių protokolai, rinktinės susirašinėjimo narių priėmimo, karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių asmens bylos ir registracijos kortelės, asmenų prašymai įstoti į sąjungą, turto ir ginklų apyskaitos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, narių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyti 977 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

XX Klaipėdos šaulių rinktinės būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti XX Klaipėdos šaulių rinktinės Baltupėnų, Bitėnų ir Rusnės būrių veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės ir būrių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, būrių posėdžių protokolai, susirašinėjimo karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, drausmės palaikymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai ir prašymai įstoti į sąjungą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal būrių pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 23 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

IX Seinų šaulių rinktinės ir būrių veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti IX Seinų šaulių rinktinės Lazdijuose veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, susirašinėjimo karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, sąjungos likvidavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, likviduojamų būrių turto perdavimo aktai, finansų dokumentai.

Lazdijų ir Leipalingio būrių tarybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, nario mokesčio dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, būrių veiklos bylos - pagal būrių pavadinimus ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 24 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

XXII Geležinkelių šaulių rinktinės Tauragės stoties būrio veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašyti XXII Geležinkelių šaulių rinktinės Tauragės stoties būrio veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, būrio tarybos ir narių susirinkimų posėdžių protokolai, gauti raštai veiklos klausimais, narių sąrašai ir asmenų prašymai įstoti į sąjungą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 25 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė

 

1 Šaulių sąjungos istorija, Kaunas, 1939 m., psl. 5 - 6.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 561, ap. 2, b. 1, l. 121 - 125.

3 LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4296, l. 1, 152.

4 Vyriausybės žinios (toliau - V.Ž.). 1921 m., Nr. 70 – 624; LCVA. F. 384, ap. 2, b. 313, l. 121.

5 LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47.

6 Įsakymas kariuomenei, 1922 m., Nr. 252 – 2.

7 LCVA. F. 1054, ap. 1, b. 2, l. 1.

8 V. Ž. 1924 m., Nr. 166 – 1154.

9 LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 65 - 66.

10 LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 66, 75.

11 LCVA. F. 383, ap. 8, b. 1242, l. 14-43.

12 V.Ž. 1940 m., Nr. 717 – 5670.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:42