O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 564 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ATEITININKŲ FEDERACIJOS IR ATEITININKŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 564

2008-04-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Ateitininkų federacija (1927-11-05–1940-07-09)

2. Ateitininkų sendraugių sąjunga (1925-12-05–1940-07-09)

3. Ateitininkų susišelpimo fondas (1921-12-10–1940-07-09)

4. Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų organizacija (1919-11-22–1927 m.)

Moksleivių ateitininkų sąjunga (1927 m.–1938 m.)

5. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjunga (1921-08-06–1940-08-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Ateitininkų federacijos įstatai 1927-11-05 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1009. Federaciją valdė kongresas, vyriausioji taryba, vyriausioji valdyba, revizijos komisija ir Garbės teismas. 1937-07-16 federacija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 4984.[1]

Ateitininkų federacija 1940-07-09 uždaryta.[2]

2. Ateitininkų sendraugių sąjungos įstatai 1925-12-05 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 648. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba, revizijos komisija. Sąjunga 1939 m. turėjo 13 skyrių.

Ateitininkų sendraugių sąjunga 1940-07-09 uždaryta.[3]

3. Ateitininkų susišelpimo fondo įstatai 1921-12-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 125.[4] Fondą valdė fondo skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba, revizijos komisija.

Fondas pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1924-12-20, rejestro Nr. 499, 1932-08-22, rejestro Nr. 74. Fondą valdė fondo garbės ir tikrųjų narių visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Ateitininkų susišelpimo fondas 1940-07-09 uždarytas.[5]

4. Moksleivių ateitininkų sąjunga. Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų organizacijos įstatai priimti 1919-11-22.[6] Organizaciją valdė konferencija, centro valdyba, revizijos komisija.

1927 m. organizacija pakeitė įstatus ir pavadinimą.[7] Organizacija pavadinta „Moksleivių ateitininkų sąjunga“.

Švietimo ministro 1930-08-30 įsakymu Moksleivių ateitininkų sąjunga uždaryta.[8] Tačiau Moksleivių ateitininkų sąjunga toliau veikė slapta.[9]

Tiksli data, kada Moksleivių ateitininkų sąjunga ir padaliniai uždaryti, nenustatyta. Moksleivių ateitininkų sąjunga ir kuopos 1938 m. dar veikė.[10]

5. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjungos įstatai priimti 1921-08-06.[11] 1924-09-13 sąjunga pakeitė įstatus.[12] Sąjungą valdė konferencija, centro valdyba, revizijos komisija ir Garbės teismas.

1927-06-18 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 942.

1937-07-16 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 4985.[13]

Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjunga 1940-08-10 uždaryta.[14]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Ateitininkų federaciją sudarė Ateitininkų sendraugių sąjunga, Ateitininkų studentų sąjunga, Moksleivių ateitininkų sąjunga. Federacija buvo katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijusi moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Federacijos tikslas buvo visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.

1937-07-16 pakeitus Ateitininkų federacijos įstatus, ją sudarė Ateitininkų sendraugių sąjunga, Ateitininkų studentų sąjunga ir Ateitininkų susišelpimo fondas.

2. Ateitininkų sendraugių sąjungos nariais galėjo būti visi buvę ateitininkų organizacijų nariai. Sąjungos tikslas buvo vienyti buvusius ateitininkus, materialiai ir moraliai remti ateitininkų organizacijas ir jų narius. Sąjunga steigė klubus, bendrabučius, susišelpimo kasas, išlaikė sanatorijas, ligonines, prieglaudas, mokslo įstaigas, rengė vakarus, leido leidinius.

3. Ateitininkų susišelpimo fondo nariais galėjo būti visi lietuviai katalikai studentai ir baigę mokslus asmenys. Fondo tikslas buvo šelpti ateitininkus, besimokančius vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Fondas teikė paskolas, stipendijas, steigė bendrabučius, valgyklas, klubus, rūpinosi mokymo priemonėmis, organizavo paskaitas, koncertus.

4. Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų organizaciją, Moksleivių ateitininkų sąjungą sudarė moksleivių ateitininkų kuopos. Sąjungos nariais galėjo būti visi moksleiviai. Sąjungos tikslas buvo ugdyti savo narius patriotais, inteligentais, aktyviais visuomenės veikėjais, savo profesijos specialistais. Sąjunga steigė auklėjimosi ir lavinimosi būrelius, organizavo paskaitas, įvairius renginius, steigė knygynus, chorus, orkestrus, leido laikraščius, tyrė tautos ir valstybės istoriją, rinko tautosaką, praktikavo religines apeigas, rėmė katalikiškojo jaunimo organizacijas ir narius.

5. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjungos nariais galėjo būti visi lietuviai katalikai studentai. Sąjungos tikslas buvo vienyti ir auklėti lietuvius katalikus studentus. Sąjunga Lietuvos aukštosiose mokyklose steigė sąjungos padalinius, rengė paskaitas, konferencijas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Ateitininkų federacijos dokumentus. Buvo perimta 13 saugojimo vienetų.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-04-28 sudaryti apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 24, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. ir 1963 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1964-03-16 sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašytas 241 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1966 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyti 192 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Ateitininkų federacija ir ateitininkų organizacijos“.

Iš viso fonde Nr. 564 yra 3 apyrašai, 478 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1911 m., 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“, Angelo sargo vaikų sąjungos, Studentų katalikų nacionalinių sąjungų Tarptautinio sekretoriato „Pax Romana“ dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Ateitininkų federacijos, Moksleivių ateitininkų sąjungos, Ateitininkų sendraugių sąjungos įstatai, Ateitininkų tarybos, Ateitininkų ceremonialo statutai, vyriausiosios tarybos ir vyriausiosios valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, organizacijomis ir asmenimis ateitininkų 25 m. jubiliejinio kongreso Telšiuose organizavimo, aukų rinkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių prašymai skirti paskolas ir jas gavusiųjų sąrašai, ateitininkų, krikščionių demokratų ir pavasarininkų sąrašai, finansų dokumentai, žinios apie lenkų organizacijas.

Ateitininkų sendraugių visuotinių narių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku metinės konferencijos organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos veiklos apyskaitos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjungos ir Ateitininkų susišelpimo fondo veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Ateitininkų susišelpimo fondo susirašinėjimo su Kauno miesto ir apskrities viršininku, Lietuvos banku, kunigais, asmenimis skyrių atstovų susirinkimų organizavimo, paskolų grąžinimo ir kitais klausimais dokumentai, asmenų prašymai skirti pašalpą, priimti į fondo narius.

Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjungos susirašinėjimo su Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjunga „Katalikų veikimo centras“ studentų ateitininkų konferencijos organizavimo, pašalpų skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, veiklos apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

Ateitininkų federacijos bibliotekos, ceremonialo statutas, instrukcijos, vyriausiosios valdybos aplinkraščiai veiklos klausimais, vyriausiosios valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Respublikos prezidentu K.Griniumi, Krašto apsaugos ministerija, užsienio universitetais, organizacijomis, kunigais studentų ateitininkų kelionės į JAV, jubiliejinio kongreso organizavimo, Vytauto Didžiojo 500 m. mirties metinių minėjimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, revizijos komisijos aktai, asmenų, norinčių gauti darbą, žinių lapai, pranešimai apie federacijos, Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos veiklą, narių, rėmėjų sąrašai ir knygelės, finansų dokumentai.

Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdybos aplinkraščiai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Tauragės miesto ir apskrities viršininku, Žemės reformos valdyba, skyriais sklypų pirkimo, skyrių įregistravimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Ateitininkų susišelpimo fondo įstatai, narių prašymai skirti pašalpą, finansų dokumentai.

Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos įstatai, centro valdybos aplinkraščiai ir biuleteniai veiklos klausimais, konferencijų, kuopų steigiamųjų ir visuotinių narių susirinkimų, valdybų ir revizijos komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su kuopomis jų veiklos klausimais dokumentai, revizijos komisijos aktai, Moksleivių ateitininkų konferencijos nutarimai, finansų dokumentai. Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos kuopų veiklos dokumentai.

Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjungos ir Lietuvos universiteto lietuvių katalikų studentų ateitininkų draugovių ir korporacijų statutai ir įstatai, centro valdybos aplinkraščiai veiklos klausimais, studentų ateitininkų centro tarybos, centro valdybos, revizijos komisijos, konferencijų, draugovių, korporacijų, kuopų steigiamųjų, visuotinių narių susirinkimų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vytauto Didžiojo universiteto Senatu, užsienio organizacijomis, žurnalų redakcijomis, draugovėmis, korporacijomis jų įregistravimo, dalyvavimo tarptautiniame kongrese, spaudos platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos konferencijų rezoliucijos, biuleteniai apie katalikus užsienyje, sąjungos, korporacijų ir kuopų veiklos apyskaitos, sąjungos veiklos planai, kuopų veiklos anketos, asmenų prašymai priimti į sąjungą, korporacijas ir išstoti iš jų, studentų prašymai skirti stipendiją, atleisti nuo mokesčio už mokslą, korporacijų valdybų narių, narių, abiturientų, absolventų sąrašai, narių biografijos, finansų dokumentai. Lietuvių katalikų studentų ateitininkų sąjungos korporacijų, draugovių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 433 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1911 m., 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų, natų, brėžinių.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 494, l. 3 a.p.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 3.
[3] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 2.
[4] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 81.
[5] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 2.
[6] LCVA. F. 564, ap. 3, b. 269, l. 129 - 130 a.p.
[7] LCVA. F. 564, ap. 1, b. 15, l. 16 - 22.
[8] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 494, l. 10.
[9] LCVA. F. 564, ap. 2, b. 1, l. 2.
[10] LCVA. F. 564, ap. 3, b. 66.
[11] LCVA. F. 564, ap. 3, b. 256, l. 1.
[12] LCVA. F. 391, ap. 4, b. 1884, l. 2 – 5.
[13] LCVA. F. 564, ap. 3, b. 298, l. 13.
[14] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 28.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:44