O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 566 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS „KATALIKŲ VEIKIMO CENTRAS“ FONDĄ NR. 566

2007-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų veikimo centras (1919-12-20–1927-03-11)

Katalikų veikimo centras (1927-03-12–1937-12-19)

Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjunga „Katalikų veikimo centras“ (1937-12-20–1940-07-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų veikimo centro įstatai 1919-12-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 11. Organizaciją valdė skyrių atstovų konferencija, vyriausioji valdyba ir vyriausioji revizijos komisija.[1]

1927-03-12 organizacija pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 919. Organizacija pavadinta „Katalikų veikimo centru“.

1937-12-20 Katalikų veikimo centras pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7118. Katalikų veikimo centras pavadintas „Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjunga „Katalikų veikimo centras“.

1940-07-17 sąjunga su visais padaliniais uždaryta.[2]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų veikimo centras, Katalikų veikimo centras, Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ nariais galėjo būti visos katalikų organizacijos bei katalikai.

Sąjungos tikslas buvo vienyti katalikų organizacijas ir lietuvius katalikus, skleisti katalikybę.

Sąjunga kiekvienoje vyskupijoje steigė rajonus, o parapijoje – skyrius.

Sąjunga steigė naujas ir rėmė veikiančias katalikų organizacijas, knygynus, skaityklas, spaustuves, biurus, laikė mokyklas, prieglaudas ir kt., rengė paskaitas, kursus, spektaklius, organizavo rinkliavas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ fondo dokumentai įrašyti 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 59 neaprašytas Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ ir kitų katalikiškų organizacijų bylas.

1951-12-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė 122 neaprašytas Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ bylas ir į apyrašą Nr. 1 įrašytų 210 saugojimo vienetų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 2 ir Nr. 3, kuriuose buvo įrašytas 491 saugojimo vienetas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1958-02-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Valstybinio Kauno miesto archyvo perėmė 31 Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ saugojimo vienetą.

1959 m. fondas buvo pertvarkytas. 1959-04-27 sudaryti aprašai Nr. 1 - Nr. 7, kuriuose buvo įrašyti 255 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 įrašyti 48, apyraše Nr. 2 - 159, apyraše Nr. 3 - 7, apyraše Nr. 4 - 2, apraše Nr. 5 - 1, apyraše Nr. 6 - 7, apyraše Nr. 7 - 31 apskaitos vienetas. Sudarytos bylų šifrų pasikeitimo lentelės.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1963 m. ir 1965 m. papildomai įrašyti 93 apskaitos vienetai.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1 neaprašytą bylą, kuri 1974-06-24 papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 3.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1976 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 6 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 566 yra 7 apyrašai, 352 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Vyriausiosios valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Katalikų veikimo centro, Klaipėdos krašto lietuvių katalikų susivienijimo draugijos „Betanija“ įstatai, Katalikų spaudos leidėjų ir vyrų sekcijų statutai, Katalikų veikimo centro vyriausiosios valdybos aplinkraščiai, biuleteniai, 6–ojo katalikų kongreso, „Motinos ir vaiko apsaugos“, skyrių atstovų konferencijų, Katalikiškoms organizacijoms jungti komiteto Lietuvoje, skyrių steigiamųjų susirinkimų, revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo skyrių registracijos, blaivybės savaitės organizavimo, leidinių platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie rajonų ir skyrių valdybų narius, vyriausiosios ir rajonų valdybų veiklos apyskaitos, darbo sutartys, pranešimai apie skyrių veiklą 1927 m., 1927 m. konferencijos dalyvių, narių registracijos lapai, vyskupijų dekanatų, kongreso ir skyrių atstovų konferencijos dalyvių, katalikų organizacijų ir jų narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra brėžinių.

 

Kauno rajono valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Religinio auklėjimosi būrio įstatai, Kauno rajono valdybos aplinkraščiai ir instrukcijos veiklos klausimais, kunigų, skyrių atstovų konferencijų, visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Kauno arkivyskupijos kurija, organizacijomis, skyriais ekskursijos organizavimo, skyrių veiklos klausimais dokumentai, biuleteniai, instruktorių ir dvasios vadų pareiškimai, kunigų, narių sąrašai, kursų dalyvių anketos, narių prašymai atidėti skolas, finansų dokumentai.

Skyrių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 170 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vilkaviškio rajono valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti apylinkių įgaliotinių statutas, rajono valdybos aplinkraščiai, 1940 m. veiklos planas, skyrių visuotinių narių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo skyrių veiklos, visuotinių narių susirinkimų organizavimo klausimais dokumentai, skyrių veiklos apyskaitos, Marijampolės skyriaus valdybos narių sąrašas, finansų dokumentai.

Skyrių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis

 

Kaišiadorių rajono valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Marijos krikščionių pagalbos sąjungos Lietuvoje įstatai, Katalikų veikimo centro vyriausiosios valdybos biuleteniai, rajono valdybos aplinkraščiai ir nurodymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su vyriausiąja valdyba, skyriais, organizacijomis veiklos klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Telšių rajono valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti rajono valdybos aplinkraščiai ir nurodymai veiklos klausimais, Telšių vyskupijos dekanų konferencijos protokolas, susirašinėjimo su skyriais jų veiklos klausimais dokumentai, eucharistinio kongreso programa, Adakavo skyriaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Panevėžio rajono valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti rajono valdybos aplinkraščiai, biuleteniai veiklos klausimais, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, biuleteniai.

Skyrių veiklos dokumentai, Linkuvos skyriaus narių sąrašas.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Katalikų veikimo centro įstatai, instrukcijos, biuleteniai, spaudos biuro, jaunimo sekretoriato, vyrų, ekonomistų sekcijų statutai, valdybos posėdžių protokolai, konferencijų ir kongresų rezoliucijos, susirašinėjimo vyrų kongreso organizavimo, katalikų veikimo suvaržymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Kauno rajono instruktoriaus kronika, Katalikų veikimo centrui priklausančių draugijų skyrių sąrašai, paskaitų tekstai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 4, b. 40, 1. 2-21a.p.
[2] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 21.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:25