O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 567 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 567

2007-10-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikių moterų draugija (1919-10-20–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatai 1919-10-20 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, rejestro Nr. 45.[1] Draugiją valdė draugijos narių konferencija, taryba, revizijos komisija.

1926-01-16 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 680.[2]

1932-11-25 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 106.[3] Draugiją valdė draugijos narių konferencija, centro valdyba, revizijos komisija. 1936-12-01 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1122.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu draugija su visais padaliniais uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikių moterų draugijos narėmis galėjo būti visos lietuvės katalikės.

Draugijos tikslas buvo vienyti lietuves katalikes, skleisti katalikybės idėjas, ugdyti religinę, tautinę, visuomeninę bei socialinę savimonę, skatinti moterų lavinimąsi, rūpintis jų teisėmis bei materialine padėtimi.

1919–1925 m. draugija kiekvienoje vyskupijoje steigė skyrius, 1926–1931 m. apskrityse ir apylinkėse steigė draugijos rajonus ir skyrius, 1932–1940 m. - draugijos regionus, regionuose - draugijos rajonus, o rajonuose - skyrius.

Draugija steigė socialinės globos fondus, taupomąsias, skolinamąsias, šelpimo kasas, skaityklas, knygynus, išlaikė mokyklas, darbo, motinų ir vaikų namus, moterų globos įstaigas, senelių ir vaikų prieglaudas, vaikų lopšelius, darželius, ligonines, sanatorijas, mergaičių pataisos namus, viešbučius, valgyklas, parduotuves, dirbtuves, informacijos ir darbo biurus, organizavo namų ūkio gaminių pardavimą, rengė kursus, paskaitas, ekskursijas, koncertus, spektaklius, parodas, sporto šventes, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikių moterų draugijos dokumentai įrašyti 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 20 neaprašytų Lietuvių katalikių moterų draugijos bylų.

1952-10-08 Lietuvių katalikių moterų draugijos fonde Nr. 567 buvo 2 apyrašai, 953 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašytas 741, o į apyraše Nr. 2 – 212 apskaitos vienetų.

1954-06-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 60 bylų.

1956-02-16 atrinkta naikinti 11 saugojimo vienetų.

1962 m., 1963 m., 1965 m. ir 1978 m. į apyrašus papildomai įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 567 yra 2 apyrašai, 980 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvių katalikų vyrų draugijos fondui Nr. 1403, Gerojo ganytojo dukterų draugijos fondui Nr. 1400, Lietuvių moterų globos draugijos fondui Nr. 1063 ir Katalikų organizacijų sąjungos fondui Nr. 1410 priklausančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti centro valdybos aplinkraščiai, draugijos narių konferencijų, centro valdybos, revizijos komisijos posėdžių protokolai, Katalikių moterų kongreso dokumentai, centro valdybos veiklos planai ir apyskaitos, susirašinėjimo su skyriais jų steigimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie draugijos regionų, rajonų ir skyrių valdybas, valdybų narių, narių, skyrių, mokytojų, bedarbių sąrašai, pareiškimai priimti į draugiją, narių bilietai ir ženkleliai, finansų dokumentai.

Lietuvių moterų globos komiteto, Vaikų auklėjimo draugijos „Vaikų namelis“ veiklos dokumentai.

Gerojo ganytojo dukterų draugijos, Lietuvių katalikų vyrų draugijos, Katalikų organizacijų sąjungos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o susirašinėjimo su skyriais bylos - pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 567 apyraše Nr. 1 įrašyti 732 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatai, Mergaičių globos sekcijos, Socialinės globos fondo statutai, centro valdybos aplinkraščiai, centro valdybos, revizijos komisijos, Katalikių moterų kongresui rengti komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo su užsienio moterų katalikių organizacijomis, regionų, rajonų ir skyrių valdybomis veiklos klausimais dokumentai, skyrių registracijos knyga, žinios apie draugijos regionų, rajonų valdybas ir skyrius, skyrių valdybų narių ir narių sąrašai, finansų dokumentai.

Lietuvos katalikių moterų draugijos regionų, rajonų, skyrių veiklos dokumentai: valdybų posėdžių protokolai, žinios apie regionų, rajonų ir skyrių valdybos narius, regionų valdybų susirašinėjimo su centro valdyba, rajonų ir skyrių valdybomis, rajonų valdybų susirašinėjimo su regionų ir skyrių valdybomis veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Katalikų organizacijų sąjungos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o regionų, rajonų ir skyrių valdybų veiklos bylos - pagal regionų, rajonų ir skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 567 apyraše Nr. 2 įrašyti 248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1410, ap. 1, b. 2, l. 20.
[2] LCVA. F. 567, ap. 1, b. 90, l. 79.
[3] LCVA. F. 567, ap. 2, b. 57, l. 2.
[4] LCVA. F. 567, ap. 2, b. 169, l. 1.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 31.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:28