O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 572 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO „PAVASARIO“ VYRŲ IR MERGAIČIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS FONDĄ NR. 572

2008-01-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“ (1919-11-03–1926-02-10)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga (1926-02-11–1937-06-29)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacija (1937-06-30–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ įstatai 1919-11-03 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, Draugijų rejestro Nr. 49. Sąjungą valdė sąjungos suvažiavimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

1923-03-17 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 294.

1926-02-11 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 698. Sąjunga pavadinta „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga“.

1927-06-18 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 948.[1]

1937-06-30 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 4761. Sąjunga pavadinta „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacija“.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu federacija su visais padaliniais uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“, Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos nariais galėjo būti visi lietuviai katalikai.

Sąjungos tikslas buvo skleisti jaunimo tarpe katalikybės idėjas, ugdyti religinę, tautinę, visuomeninę bei socialinę savimonę, skatinti lavinimąsi.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga 1919–1926 m. provincijose steigė sąjungos kuopas, kurios galėjo sudaryti rajono centrą. 1926–1940 m. vyskupijose steigė sąjungos regionus, apylinkėse – sąjungos rajonus, parapijose – kuopas.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federaciją sudarė Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų sąjunga ir Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ mergaičių sąjunga.

Federacija jungė Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungas, regionus, rajonus, kuopas ir koordinavo jų veiklą, steigė liaudies universitetus, mokyklas, knygynus, skaityklas, muziejus, ramoves, taupomąsias-skolinamąsias bei savišalpos kasas, rengė paskaitas, kursus, parodas, organizavo konferencijas, spektaklius, koncertus, ekskursijas, sporto ir dainų šventes, leido leidinius.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 3000 neaprašytų Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos bylų.

Dokumentai buvo sutvarkyti 1959-04-27: sudaryti 6 apyrašai, į kuriuos įrašyti 1723 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1952 m., 1958 m., 1961–1963 m., 1965 m., 1967 m., 1969 m., 1978 m., 1980 m. į apyrašus papildomai įrašyti 285 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 572 yra 6 apyrašai, 2008 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos, Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos centro valdybos, narių susirinkimų posėdžių protokolai, aplinkraščiai veiklos klausimais, veiklos planai, leidimai rengti susirinkimus, narių sąrašai, finansų dokumentai, federacijos regionų, rajonų, kuopų veiklos dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 393 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos įstatai, narių garbės teismo statutas, konferencijų, narių susirinkimų, konferencijų, suvažiavimų protokolai, centro valdybos aktai, susirašinėjimo su rajonų ir kuopų valdybomis, įstaigomis, užsienio katalikiškomis organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, biuleteniai, laikraščio „Pavasaris“ prenumeratorių, narių sąrašai ir anketos, asmenų prašymai priimti į sąjungą, straipsniai apie federaciją.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos regionų, rajonų, skyrių, kuopų narių susirinkimų protokolai.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Lietuvių katalikų vyrų sąjungos, Kauno Šv. Zitos draugijos, Lietuvos moterų kultūros draugijos, Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos, Kauno lietuvių R.-K. Darbininkų Šv. Juozapo draugijos, Šv. Kazimiero draugijos, Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos, Lietuvių švietimo draugijos „Saulės“, Sąjungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti, „Vaikelio Jėzaus“ draugijos, Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatai, Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus regulaminas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir pagal skyrių pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 454 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti centro valdybos posėdžių protokolai, aplinkraščiai, biuleteniai, susirašinėjimo su užsienio organizacijomis, Vidaus reikalų ministerija, Kūno kultūros rūmais, federacijos rajonais organizaciniais, sporto ir kitais veiklos klausimais dokumentai, rajonų, skyrių veiklos dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 796 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Ukmergės rajono ir kuopų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Ukmergės rajono kuopų pranešimai narių sudėties, kuopų įregistravimo klausimais.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal valsčių, kuriuose veikė kuopos, pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Utenos rajono ir kuopų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Utenos rajono valdybos posėdžių, kuopų narių susirinkimų protokolai, Utenos rajono valdybos biuleteniai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti centro valdybos aplinkraščiai, valdybos posėdžių ir kuopų narių susirinkimų protokolai, kuopų susirašinėjimo su centro valdyba veiklos klausimais dokumentai, laikraščio „Pavasaris“ prenumeratorių, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius, o skyrių veiklos dokumentai – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 241 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 7 – 79.
[2] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 116, l. 113.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:14