O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 576 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 576

2010-05-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių vyčių asociacija (1919-06-27–1924-09-19)

Lietuvos skautų asociacija (1924-09-20–1930-09-30)

Lietuvos skautų sąjunga (1930-10-01–1940-07-18)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmoji skautų organizacija Lietuvoje įkurta 1918-11-01 Vilniuje[1], vėliau - kitose vietovėse.

1919-06-27 Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruotuose Lietuvos paspirties vyčių (skautų) draugijos įstatuose įrašyta, kad ši draugija ir kitos skautų organizacijos (skiltys, draugovės) sudaro Lietuvių vyčių asociaciją. Asociacijai vadovavo Lietuvos valstybės skautų šefas ir Vytijos taryba.

1924-09-20 Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruotuose Lietuvos skautams remti draugijos įstatuose[2] įrašyta kad ši draugija ir kitos skautų organizacijos sudaro Lietuvos skautų asociaciją. Asociacijai vadovavo Lietuvos skautų šefas.

Nuo 1929-04-25 Lietuvos skautų asociaciją sudarė Lietuvos skautams remti draugija ir į skautų broliją susibūrusios skautų organizacijos.[3]

1930-10-01 Lietuvos skautų sąjungos įstatymu įsteigta Lietuvos skautų sąjunga.[4]  Sąjungos organizavimas buvo pavestas Lietuvos skautams remti draugijos valdybai.

Sąjungos veiklą kontroliavo Švietimo ministerija. Sąjungą valdė taryba ir tarybos pirmija, jos šefu buvo Lietuvos Respublikos prezidentas.

1935-03-09 priimtas Lietuvos skautų sąjungos statutas.[5] Vadovaujantis statutu, sąjunga pertvarkyta į skautų broliją ir skaučių seseriją. Lietuvos skautams remti draugija su skyriais nuo 1935-05-29 uždaryti.[6]

Savo veikloje sąjunga vadovavosi 1930 m. Lietuvos skautų sąjungos įstatymu, 1935 m. Lietuvos skautų sąjungos statutu[7], kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-18 Lietuvos skautų sąjungos likvidavimo įstatymu[8] Lietuvos skautų sąjunga ir jos padaliniai nuo 1940-07-18 uždaryti.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių vyčių asociacijos, Lietuvos skautų asociacijosLietuvos skautų sąjungos tikslas buvo skatinti Lietuvos jaunimą dalyvauti skautų judėjime, ugdyti juos dorais ir naudingais Lietuvos valstybei piliečiais. Jų nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai, o nuo 1935 m. ir jaunuoliai nuo 7 metų amžiaus, pritariantys skautų idėjoms ir aktyviai dalyvaujantys organizacijos veikloje.

Asociacijos ir sąjunga rengė paskaitas, parodas, stovyklas, steigė bibliotekas ir skaityklas, leido laikraščius „Skautų aidas“, „Vadovė“, „Skautų vadas“ ir „Skautybė“, platino literatūrą.

Lietuvos skautų sąjungos nariai buvo suskirstyti į broliją ir seseriją. Organizacija turėjo vėliavą, antspaudą, ženklelį ir uniformą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nesutvarkyti Lietuvos skautų sąjungos centro valdybos dokumentai įrašyti 1949-11-24. Fonde buvo 136 saugojimo vienetai. 1950-12-26 dokumentai sutvarkyti ir sudarytame fondo Nr. 576 apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 375 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1951-07-08 papildomai gauta 209 saugojimo vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė nesutvarkytus Lietuvos skautų sąjungos vyriausio štabo dokumentus. Buvo perimtos 375 bylos.

Dokumentai sutvarkyti ir 1951-12-27 sudarytas fondo Nr. 576 apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyti 584 apskaitos vienetai.

1952-10-08 buvo sudarytas fondo Nr. 576 apyrašas Nr. 3, į kurį buvo įrašyti 6759 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 4, į kurį buvo įrašyti 249 apskaitos vienetai.

1959 m. fonde Nr. 576 buvo 4 apyrašai, 7629 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961-05-10 sudarytas apyrašas Nr. 5, į kurį buvo įrašyti 108 apskaitos vienetai.

1962 m., 1963 m. ir 1965 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašyti 167 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus laikraščio „Skautų aidas“ dokumentus, buvo sudarytas 31 apskaitos vienetas, kuris 1966-09-13 buvo įrašytas į apyrašą Nr. 6.

1967 m., 1975 m., 1976 m. ir 1980 m. į apyrašus Nr. 2 ir 5 papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1999 m. patikslintas fondo Nr. 576 pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos skautų sąjunga“.

Iš viso fonde Nr. 576 yra 6 apyrašai, 7944 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos skautų sąjungos įstatymas ir statutas, Lietuvos skautams remti draugijos įstatai, Lietuvos skautų sąjungos šefo aktai, sąjungos vyriausiojo štabo, tuntų vadų, draugovininkų įsakymai ir aplinkraščiai, Lietuvos skautų brolijos suvažiavimo, tuntų štabų, Lietuvos skautams remti draugijos skyrių valdybų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo skautų tuntų ir draugovių, draugijos skyrių veiklos, kursų, stovyklų organizavimo, spaudos leidimo, finansų klausimais dokumentai, skautų sąrašai, liudijimai ir asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 390 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjungos vyriausiojo štabo, tuntų vadų, draugovininkų įsakymai ir aplinkraščiai, posėdžių ir susirinkimų protokolai, susirašinėjimo tuntų ir draugovių veiklos, spaudos leidimo, finansų klausimais dokumentai, tuntų ir draugovių statistinės žinios, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 202 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Baltijos valstybių skautų sąjungos statutas, Pabaltijo valstybių skautų bendradarbiavimo sutartis, sąjungos vyriausiojo štabo, tarybos pirmininko ir tuntų vadų įsakymai, sąjungos vyriausiojo štabo aplinkraščiai, Lietuvos skautų sąjungos šefo aktai, skautų ir skaučių tuntų posėdžių protokolai, žinios apie tuntų veiklą, susirašinėjimo veiklos, švietimo, propagandos vedimo, kursų, stovyklų, sąskrydžių organizavimo, spaudos leidimo klausimais dokumentai, tuntų, draugovių ir laikraščio „Skautų aidas“ redakcijos veiklos dokumentai, skautų sąrašai, liudijimai ir stojančių į vadų kursus anketos, finansų dokumentai.

Sąjungos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, skyrių veiklos bylos – pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka, narių asmens bylos ir pažymėjimai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 6761 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis; yra skautų nuotraukų ir nuotraukų klišių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos skautų sąjungos šefo, brolijos vado, tuntų ir draugovių vadų įsakymai, vyriausiojo štabo aplinkraščiai, seserijos skyrių posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos, bendradarbiavimo su skautų organizacijomis užsienyje, kursų ir stovyklų organizavimo, finansų klausimais dokumentai, tuntų ir draugovių veiklos bylos, skautų sąrašai, liudijimai ir stojančių į vadų kursus anketos, finansų dokumentai.

Sąjungos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, skyrių veiklos bylos – pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka, stojančių į vadų kursus asmenų anketos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis; yra skautų nuotraukų ir nuotraukų klišių, stovyklaviečių planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti sąjungos vyriausiojo štabo, draugovių vadų įsakymai ir aplinkraščiai, Lietuvos skautų brolijos statutas, vadų suvažiavimų, tuntų posėdžių ir susirinkimų protokolai, susirašinėjimo veiklos, kursų ir stovyklų organizavimo klausimais dokumentai, rajonų tuntų veiklos dokumentai, žinios apie tuntų sudėtį, skautų sąrašai, liudijimai ir asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, rajonų tuntų veiklos bylos – pagal tuntų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Laikraščio „Skautų aido“ redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti laikraščio „Skautų aido“ redakcijos susirašinėjimo žurnalo rengimo ir platinimo klausimais dokumentai, prenumeratorių ir skolininkų sąrašai, straipsniai, apsakymai, skautų gyvenimo aprašymai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926 –1939 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis; yra skautų nuotraukų ir nuotraukų klišių.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus specialistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.391, ap. 4, b. 1438, l. 55.
[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 9, l. 23 a. p., 24.
[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 9, l. 38 a. p.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1930m., Nr.338 – 2321.
[5] V. Ž. 1935 m., Nr.473 – 3324, LCVA. F. 576, ap. 1, b. 59, l. 66-68.
[6] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 9, l. 59.
[7] V.Ž. 1935 m., Nr.473 – 3324; LCVA. F. 576, ap. 1, b. 59, l. 66-68.
[8] V.Ž. 1940 m., Nr.720 – 5749; LCVA. F. 576, ap. 5, b. 88, l. 2 a. p.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:27